Αρχική Σελίδα
Συνοπτικός διαγωνισμός MAB / UNESCO
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α προκηρύσσει το με αρ. 711/31-10-2017 συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την επιλογή αναδόχου για την υπηρεσία «Διαμόρφωση και υποβολή πρότασης για την ένταξη της περιοχής των Αστερουσίων στο δίκτυο περιοχών MAB/UNESCO»  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ειδικές μελέτες Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» με Κ.Α. 2010ΕΠ40200008 της ΣΑΕΠ 402. 
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής. 
Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται σε 39.680,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (32.0000,00€ +7.680,00€ ΦΠΑ 24% = 39.680,00€).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16/11/2017 και ώρα 10:00 στα γραφεία της  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.
Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών:  Τετάρτη 15/11/2017 και ώρα 16:00

 
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Η Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη στο πλαίσιο των Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
  • 9122/10-10-17 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για έναν (1) Διερμηνέα Αραβικών 
  • 9123/10-10-17 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό 
στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγασης Αιτούντων Άσυλο στην Κρήτη» για τις ανάγκες του προγράμματος στην πόλη της Σητείας. 
Διαβάστε περισσότερα...
 
Πρόσκληση για ασφάλιση κατοικιών
Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για απ'ευθείας ανάθεσης προμήθειας ασφάλισης κατοικιών
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε ΟΤΑ προκειμένου να ασφαλίσει τις κατοικίες που έχουν μισθωθεί στην Κρήτη για τις ανάγκες του προγράμματος «Προσωρινή Στέγαση Προσφύγων στην Κρήτη», προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ασφαλειών, στις 24-10-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, στα γραφεία της στη διεύθυνση Νικολάου Παχάκη 2 701 00  Αρχάνες Ηρακλείου, να υποβάλουν προσφορές.


 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
Δρόμοι Απασχόλησης - Ισότιμη Πρόσβαση