Αρχική Σελίδα
Πρόσκληση υποβολής προσφορών

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου AAE OTA στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «A Model for Sustainable Tourism in Central Asia. Building capacities, creating awareness, introducing technology»,  
προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, να υποβάλουν προσφορά έως τις 15-07-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00, στα γραφεία της στη δ/νση Νικολάου Παχάκη 2 70100 Αρχάνες Ηρακλείου με αντικείμενο 
τη μετάφραση υλικού του προγράμματος από την αγγλική στη ρωσική γλώσσα.

Προϋπολογισμός για 150.000 λέξεις: 15.000,00€ πλέον ΦΠΑ.
 
Οριστικά Αποτελέσματα CLLD/LEADER Μεσαράς (Ιδιωτικά έργα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 412/12-4-2019)Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2., την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/29-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER Μεσαράς, ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:

Συνολικά εντάσσονται δέκα οκτώ (18) έργα με Συνολικό Κόστος 6.588.554,53€ και Δημόσια Δαπάνη 3.541.836,82€.
Οι προτάσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ Τ.Π. CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
Εμμανουήλ Κοκοσάλης

 
Οριστικά Αποτελέσματα CLLD/LEADER Ν.Ηρακλείου (Ιδιωτικά έργα)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ 
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 403/09-4-2019)


Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2., την έγκριση ποσού υπερδέσμευσης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ.αριθμ. 13215/20-12-2017 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 40/29-06-2020 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER N. Ηρακλείου, ανακοινώνει τους τελικούς πίνακες κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις στήριξης ανά υποδράση ως εξής:

Συνολικά εντάσσονται εξήντα τρία (63) έργα με Συνολικό Κόστος 17.918.995,34€ και Δημόσια Δαπάνη 9.404.760,92€.
Οι προτάσεις προωθούνται για την έκδοση της σχετικής απόφασης ένταξης από την ΕΥΔ (ΕΠ) της Περιφέρειας Κρήτης και αμέσως μετά θα υπογραφεί σχετική σύμβαση μεταξύ της ΟΤΔ και του δικαιούχου με τους όρους υλοποίησης της ενταγμένης πράξης. 


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου
Εμμανουήλ Κοκοσάλης

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png