Αρχική Σελίδα
Ανακοίνωση
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Ψυχολόγο
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προχωρά στην ανακοίνωση Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με Ψυχολόγο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως και την 31-12-2021
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την Πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο: 
 
Ανακοίνωση

 Πρόσκληση για την πρόσληψη δύο ατόμων

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ-CLL/LEADER): «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤΟΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 και της Προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του ΕΠΑλΘ 2014-2020.

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 07/05/2021
Ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε ν' αντλήσετε την ανακοίνωση και τα συνοδευτικά έγγραφα:
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2021.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.unhcr.org/gr-jobs/icmc-job-opportunities/
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png