ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διατοπική συνεργασία "Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία"

Η πράξη  αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ
22 παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ
ΟΤΑ

Ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5149190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.3.4. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και τη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων
για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου. 

Η πράξηςπεριλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις
/ενέργειες:
α) Συντονισμός:
Ο Συντονιστής Εταίρος θα διαμορφώσει ένα σύστημα διαχείρισης το οποίο θα βασίζεται στις ανάγκες
παρακολούθησης της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και θα είναι σύμφωνο με τις
απαιτήσεις του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ. 

β) Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση
Για την προβολή των στόχων και των ενεργειών του σχεδίου συνεργασίας και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

 • Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για την αναγνωρισιμότητα του σχεδίου, 
 • Δημιουργία προωθητικού υλικού (πχ υφασμάτινες τσάντες, καπέλα),
 • Δημιουργία ιστοσελίδας του σχεδίου, 
 • Διοργάνωση θεματικών ενημερωτικών εκδηλώσεων για την παρουσίαση θεμάτων που σχετίζονται με τους στόχους του σχεδίου.

γ) Παρατηρητήριο Θάλασσας
Το Παρατηρητήριο Θάλασσας θα λειτουργήσει ως μία δεξαμενή ιδεών, πρακτικών, μεθόδων και χρήσιμων εργαλείων για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης. Η συλλογή και καταγραφή προβληματισμών, απόψεων και προτάσεων θα γίνει μέσω των εξής ενεργειών: 

 • Διοργάνωση συναντήσεων Στρογγυλής Τραπέζης Τοπικών Φορέων για την ανάπτυξη του διαλόγου για το θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης, της κλιματικής αλλαγής και άλλων περιβαλλοντικών απειλών, 
 • Συναντήσεις με επαγγελματίες αλιείς για την καταγραφή των προβληματισμών τους σχετικά τις απειλές που οι ίδιοι αντιμετωπίζουν λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης 
 • Συγγραφή και έκδοση Οδηγού «Αλιεία και θαλάσσιο περιβάλλον» με κύριο αντικείμενο το θέμα της αντιμετώπισης των θαλάσσιων απειλών που σχετίζονται με την αλιεία.

δ) Παραγωγή ντοκιμαντέρ για τις θαλάσσιες απειλές και την αλιεία
Η δράση αφορά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ για την απεικόνιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας
της αλιείας, λόγω της περιβαλλοντικής κρίσης, μέσα από τα μάτια των ίδιων των αλιέων και για την προβολή των προτάσεών τους για την επίλυση των προβλημάτων που τους αφορούν.

ε) Πιλοτικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια
Η δράση αφορά στη διοργάνωση εκδηλώσεων σε παραλίες και ψαροχώρια με την ενεργό συμμετοχή των ίδιων των αλιέων και της τοπικής κοινωνίας. Προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

 • Δημιουργία και τοποθέτηση
  καλλιτεχνικών κατασκευών για τη συλλογή απορριμμάτων, 
 • Διοργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων για την
  ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα προστασίας των θαλασσών και των ακτών με την ενεργή
  συμμετοχή των παρευρισκομένων μέσα από ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Παράλληλα θα αναδειχθεί η
συμβολή των αλιευτικών κοινοτήτων στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη των περιοχών παρέμβασης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται σε 998.550€. 

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ