ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΟΧ2/2022

X

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2022
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, Μέτρο 19 « Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)», ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) και του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΕΠΑλΘ) 2014-2020, Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της Απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» ΣΥΧΓΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΌ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ (ΕΤΘΑ)

Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους:

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ