ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση προμήθειας "Προωθητικό Υλικό"

Διακήρυξη Διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την προμήθεια προωθητικού υλικού στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Σχεδίου Συνεργασίας με τίτλο:

«Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία» 

με Κωδικό ΟΠΣ: 5149190, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ» (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020

Προϋπολογισμός: 151.696,63 €

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α 147/ 08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ο οποίος τροποποιεί το ν. 4412/2016.

Φορέας χρηματοδότησης του έργου είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κωδ. ΣΑΕ 086/1. Το παρόν έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κωδ. ενάριθμου πράξης: 2021ΣΕ08610153). Η σύμβαση αφορά στην πράξη «Θαλάσσιο Περιβάλλον, Παράκτιες Απειλές και Αλιεία (Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας)», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 (Προτεραιότητα 4 -Μέτρο 8.3.4– Δραστηριότητες Συνεργασίας) με την με αριθμ. 2451/30-11-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5149190. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Το Σχέδιο Διαπεριφερειακής Συνεργασίας υλοποιείται βάσει του από 25/10/2021 υπογεγραμμένου Συμφωνητικού Συνεργασίας μεταξύ 22 συμβαλλόμενων εταίρων (ΟΤΔ Αλιείας). 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια προωθητικού υλικού με το λογότυπο του έργου, το οποίο θα διανέμεται κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και άλλων γεγονότων του σχεδίου συνεργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Πακέτου Εργασίας 3: Δημοσιότητα / Ευαισθητοποίηση του σχεδίου συνεργασίας, Κοινή Ενέργεια 3.2: «Δημιουργία Προωθητικού Υλικού και θα περιλαμβάνει τα εξής χρηστικά αντικείμενα οικολογικού χαρακτήρα:

•             μεταλλικά μπουκάλια νερού (3.550 τμχ.),

•             καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων (8.000 τμχ.)

•             σταχτοδοχεία παραλίας (2.420 τμχ.)

•             υφασμάτινες τσάντες, (9.600 τμχ.)

•             καπέλα για τον ήλιο (7.850 τμχ.)

•             μπλοκ με στυλό και sticky memos (9.650 τμχ.)

•             παιδικό σακίδιο πλάτης (10.250 τμχ.)

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 22462000-6

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας και βάση του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς Παράρτημα IV.

Αναλυτικότερα όλες οι σχετικές πληροφορίες και τα επισυναπτόμενα βρίσκονται στη διακήρυξη που ακολουθεί.  

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ