ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη 2η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων σε αλιευτικές περιοχές της Μεσαράς

Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (Μεσαρά)

2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Μεσαράς»


(Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)
Στο πλαίσιο της προτεραιότητας 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαψικής συνοχής» του επιχειρησιακού προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014 -2020» 
Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.32

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της 2ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων 

Ιδιωτικών επενδύσεων για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών της Μεσαράς (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)

καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους, υποψήφιους επενδυτές, τοπικούς φορείς, σύμβουλους επιχειρήσεων, λογιστές, κτλ) να συμμετέχουν στις ενημερωτικές εκδηλωσεις που θα διεξαχθούν: 

  1. στο Τυμπάκι την Πέμπτη 20/10/2022, 17:00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου
  2. στους Αγίους Δέκα την Παρασκεύη 21/10/2022, 17:00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Σκοπός των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης, την περιοχή παρέμβασης, τις επιλέξιμες δράσεις και δαπάνες, το ποσοστό χρηματοδότησης και όλες οι σχετικές λεπτομέρειες. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα: 15.00


Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των πεδίων του ΠΣΚΕ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδια είναι η κα. Κουτσάκη Γεωργία, τηλέφωνο: 28920 40000, e-mail: mesara@anher.gr.

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ