Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «RESETTING – Relaunching European smart and sustainable tourism models through digitalization and innovative technologies», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Η ΑΝΗ ΑΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου, με τις εξής ειδικότητες: ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, για τις θέσεις του Οικονομικού Υπεύθυνου και του Ειδικού τουρισμού αντίστοιχα, για το έργο RESETTING – Relaunching European smart and sustainable tourism models through digitalization and innovative technologies», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις προσκλήσεις των θέσεων που βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους.

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ