ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

x

x

Ποιοι είμαστε

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Ηρακλείου και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις:

  • του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα από τα άρθρα 252, 253, 265, 268 αλλά και κάθε άλλο άρθρο του παραπάνω νόμου, που άπτεται της λειτουργίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ και
  • της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών .Κ.Ν.2190/20 – Π.Δ.409/86 – Ν.2339/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η ΑΝ.Η. ΑΑΕ ΟΤΑ ιδρύθηκε το 1989 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 416.740 €. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Περιφέρεια Κρήτης, Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, οι δήμοι του Νομού Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις του Νομού Ηρακλείου. Αναλυτικότερα η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αναλύεται εδώ

Τι μας χαρακτηρίζει

Τολμάμε να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε!

Θέτουμε στόχους και αφιερωνόμαστε στην επίτευξή τους.

Παλεύουμε ακόμα και γι’ αυτό που φαντάζει ακατόρθωτο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν το προσπαθήσουμε.

Το όραμα μας

Το όραμα για το μέλλον είναι να μετατρέψουμε την περιοχή μας, το νησί της Κρήτης, τη χώρα μας σε ένα έδαφος γόνιμο για να ρίξουμε τον σπόρο νέων ιδεών, σε μια πηγή ανάπτυξης.

Η ευθύνη μας

Κινούμαστε με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη της εσωτερικής συνοχής της περιοχής μας.

Μπολιάζουμε νέες ιδέες με το πλούσιο υλικό του τόπου μας, για να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα, χωρίς να αλλοιώσουμε τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος μας

Αποτελούμε στήριγμα των Δήμων και της Περιφέρειας για να πετύχουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

Συμμετέχουμε ενεργά στον γενικότερο σχεδιασμό με νέες ιδέες, εργαλεία, προτάσεις και στελέχη έμπειρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.

Ποιοι
είμαστε

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου είναι μία Ανώνυμη Εταιρεία Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Ν. Ηρακλείου και διέπεται από τις σχετικές διατάξεις:

  • του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτός κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει και ειδικότερα από τα άρθρα 252, 253, 265, 268 αλλά και κάθε άλλο άρθρο του παραπάνω νόμου, που άπτεται της λειτουργίας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ και
  • της νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών .Κ.Ν.2190/20 – Π.Δ.409/86 – Ν.2339/95 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

Η ΑΝ.Η. ΑΑΕ ΟΤΑ ιδρύθηκε το 1989 και το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 416.740 €. Μέτοχοι της εταιρείας είναι η Περιφέρεια Κρήτης, Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης, οι δήμοι του Νομού Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα και αγροτοσυνεταιριστικές οργανώσεις του Νομού Ηρακλείου. Αναλυτικότερα η μετοχική σύνθεση της εταιρείας αναλύεται εδώ

Τι μας
χαρακτηρίζει

Τολμάμε να οραματιστούμε και να σχεδιάσουμε!

Θέτουμε στόχους και αφιερωνόμαστε στην επίτευξή τους.

Παλεύουμε ακόμα και γι’ αυτό που φαντάζει ακατόρθωτο, γιατί τίποτα δεν μπορεί να γίνει αν δεν το προσπαθήσουμε.

Το όραμα μας

Το όραμα για το μέλλον είναι να μετατρέψουμε την περιοχή μας, το νησί της Κρήτης, τη χώρα μας σε ένα έδαφος γόνιμο για να ρίξουμε τον σπόρο νέων ιδεών, σε μια πηγή ανάπτυξης.

 

Η ευθύνη μας

Κινούμαστε με γνώμονα τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και την ανάπτυξη της εσωτερικής συνοχής της περιοχής μας.

Μπολιάζουμε νέες ιδέες με το πλούσιο υλικό του τόπου μας, για να δημιουργήσουμε νέα δεδομένα, χωρίς να αλλοιώσουμε τα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος μας

Αποτελούμε στήριγμα των Δήμων και της Περιφέρειας για να πετύχουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο.

Συμμετέχουμε ενεργά στον γενικότερο σχεδιασμό με νέες ιδέες, εργαλεία, προτάσεις και στελέχη έμπειρα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ