ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

ΜΕΤΡΟ 6.3. «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΡΗΤΗΣ
2000 – 2006

Συγχρηματοδότηση:
Το Μέτρο 6.3. του Π.Ε.Π. Κρήτης
2000-2006 χρηματοδοτείται
κατά 75% από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.)
www.esfhellas.gr/intro.html
και κατά 25% από το Π.Ε.Π. Κρήτης
2000-2006.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ 6.3.
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης περιλαμβάνουν ενέργειες που αναφέρονται σε ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την προώθηση της απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και οι οποίες εντάσσονται στο Μέτρο 6.3. «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης».

Σκοπός αυτών των ολοκληρωμένων παρεμβάσεων είναι η τοπική ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης και αύξησης της απασχόλησης, σε περιοχές ή τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, καθώς και για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες, σε τοπική κλίμακα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα κοινωνικού αποκλεισμού. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσω της δημιουργίας συνθηκών που θα επιτρέψουν την αύξηση της απασχολησιμότητας, την κοινωνική ένταξη, την προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους και την ενσωμάτωση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων στην αγορά εργασίας.

Οι επιμέρους ενέργειες στοχεύουν στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού περιοχών με ιδιαίτερα οικονομικά και κοινωνικά μειονεκτήματα (π.χ. υψηλή ανεργία υψηλό ποσοστό μεταναστών, οικονομικών προσφύγων, τσιγγάνων, παλιννοστούντων), καθώς και τομέων με ιδιαίτερα προβλήματα απασχόλησης (π.χ. συρρίκνωση παραδοσιακών κλάδων, αποβιομηχάνιση, προβλήματα αναδιάρθρωσης). Επίσης, στοχεύουν στην προώθηση στην απασχόληση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων όπως μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, χρήστες (και πρώην χρήστες) τοξικών ουσιών, αποφυλακισμένους, παλιννοστούντες, οι οποίες αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι παρεμβάσεις αυτές έχουν ολοκληρωμένο και συγχρόνως εξειδικευμένο χαρακτήρα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής / τομέα / ομάδας στόχου και εφαρμόζονται σε τοπική κλίμακα.

Κάθε μία από αυτές τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ονομάζεται «Σχέδιο Δράσης». Έχει συγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής και συγκεκριμένο αριθμό ωφελουμένων.

Κάθε Σχέδιο Δράσης υλοποιείται από ομάδα τοπικών φορέων που ονομάζεται «Ομάδα Συνεργαζόμενων Φορέων» (ΟΣΦ) και συντονίζεται από τον επικεφαλής Δήμο ή την επικεφαλής Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Κάθε Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει κάποιες από τις παρακάτω Δράσεις (ανάλογα με τους εξειδικευμένους στόχους του):

1. Δράση «Συμβουλευτική
Είναι υποχρεωτική δράση και περιλαμβάνει: (α) τις υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους ανέργους για την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, (β) ενέργειες ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας & (γ) ενέργειες δικτύωσης.

2. Δράση «Απασχόληση»
Είναι βασική δράση και περιλαμβάνει: (α) την επιδότηση της αυτοαπασχόλησης – πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ), (β) την επιδότηση της απασχόλησης – πρόγραμμα Νέες Θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) & (γ) την επιδότηση για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας – πρόγραμμα STAGE.

3. Δράση «Προκατάρτιση»
Είναι επικουρική δράση και υλοποιείται στην περίπτωση που στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται και μετανάστες/ παλιννοστούντες/ πρόσφυγες/ τσιγγάνοι. Πρόκειται για σεμινάριο εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας.

4. Δράση «Κατάρτιση»
Είναι επικουρική δράση και περιλαμβάνει σεμινάρια κατάρτισης σε διάφορα θεματικά αντικείμενα.

5. Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες»
Είναι επικουρική δράση και περιλαμβάνει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής προς τους ανέργους για την προετοιμασία τους για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

6. Δράση «Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους τσιγγάνους»
Η δράση υλοποιείται στην περίπτωση που στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται και τσιγγάνοι. Αφορά ενέργειες προαγωγής της υγείας τους.

Η διαδικασία υλοποίησης των δράσεων κάθε Σχεδίου Δράσης έχει ως εξής:

1. Οι άνεργοι ενημερώνονται για το πρόγραμμα, μέσω ανακοινώσεων στον τοπικό τύπο και μέσω ενημερωτικών συναντήσεων. Στη συνέχεια, εκδίδουν κάρτα ανεργίας, εάν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα (υποβάλλοντας ορισμένα δικαιολογητικά και συμμετέχοντας σε ατομική συνέντευξη για τη συγκέντρωση επιπλέον στοιχείων).

3. Συγκροτείται επιτροπή επιλογής των ωφελουμένων η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και ορίζει τους ωφελούμενους του προγράμματος.

4. Όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στη Δράση «Συμβουλευτική». Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε 20 συναντήσεις με συμβούλους εργασίας (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, επιχειρηματικούς συμβούλους, οικονομολόγους, δικηγόρους). Στις συναντήσεις αυτές, οι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν διάφορα θέματα για την απασχόλησή τους και να ενημερωθούν για σχετικά θέματα. Ύστερα από την ολοκλήρωση των 20 συναντήσεων, κάθε ωφελούμενος παρακολουθείται και στηρίζεται από τους συμβούλους για επιπλέον 6 μήνες.

5. Στις Δράσεις «Προκατάρτιση» και «Κατάρτιση» συμμετέχει ένα ποσοστό των ωφελουμένων, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες τους.

6. Ένας αριθμός ωφελουμένων συμμετέχει στη Δράση «Απασχόληση», δηλαδή σε ένα από τα 3 προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ (ΝΕΕ, ΝΘΕ, STAGE).

7. Στην περίπτωση που το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει τη Δράση «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» ή/και τη Δράση «Ιατροκοινωνικά Κέντρα για τους τσιγγάνους», κάποιοι από τους ωφελούμενους συμμετέχουν και σε αυτές.

8. Παράλληλα, οργανώνονται και υλοποιούνται μια σειρά από άλλες ενέργειες (όπως ημερίδες, έκδοση και διανομή φυλλαδίων, δημοσιεύσεις, συναντήσεις μεταξύ διάφορων τοπικών φορέων, κλπ) οι οποίες στοχεύουν στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, στην ευαισθητοποίηση των τοπικών εργοδοτών, στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ φορέων που στηρίζουν την απασχόληση ή την επιχειρηματικότητα, κλπ.

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.. συμμετέχει στην υλοποίηση 2 από τα 9 εγκεκριμένα στον Α΄ κύκλο Σχέδια Δράσης.
2.1. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

2.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
Δήμοι Αρχανών, Επισκοπής, Θραψανού & Ν. Καζαντζάκη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 90
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 81
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 75
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 3 προγράμματα Κατάρτισης (των 25 ατόμων) 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 1 πρόγραμμα Προκατάρτισης (15 ατόμων)

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
Συντονιστής Φορέας: Δήμος Αρχανών archanes.gr
Φορέας Συμβουλευτικής: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. anher.gr
Φορέας Ευαισθητοποίησης/Δημοσιότητας: Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων (ΚΟΝΩΠΟΛΙΤΙΑ) Κρήτης
Φορέας Δικτύωσης: Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων (ΚΟΝΩΠΟΛΙΤΙΑ) Κρήτης
Φορείς Κατάρτισης & Προκατάρτισης: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με ανάθεση από τον Συντονιστή Φορέα

Προϋπολογισμός Σχεδίου Δράσης: 1.137.351,30 €
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.: 143.982,30 €
/ Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% (75% ΕΚΤ & 25% ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006)

2.1.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
Στα πλαίσια της Δράσης «Συμβουλευτική» του Σχεδίου Δράσης «ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», υλοποιούνται ενέργειες που στοχεύουν στην κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία των ανέργων, προκειμένου στη συνέχεια να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (δηλαδή είτε σε πρόγραμμα κατάρτισης είτε σε πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ – ΝΕΕ, ΝΘΕ ή STAGE). Ο φορέας Συμβουλευτικής οργανώνει και πραγματοποιεί τις συναντήσεις συμβουλευτικής. Όλοι οι ωφελούμενοι συμμετέχουν στη Δράση «Συμβουλευτική». Κάθε ωφελούμενος συμμετέχει σε μέχρι 20 ατομικές ή ομαδικές συναντήσεις με συμβούλους εργασίας (κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, επιχειρηματικούς συμβούλους, οικονομολόγους, δικηγόρους). Στις συναντήσεις αυτές, οι άνεργοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν διάφορα θέματα για την απασχόλησή τους και να ενημερωθούν για σχετικά θέματα. Ακολουθεί αναφορά της θεματολογίας των συναντήσεων συμβουλευτικής:

Α. Διερεύνηση αναγκών – Προσωπικός & Επαγγελματικός απολογισμός:

1: Επαγγελματική εμπειρία – Εκπαιδευτικά & επαγγελματικά προσόντα

2: Ανίχνευση επαγγελματικών & προσωπικών δεξιοτήτων

3: Προσωπικά θέματα

 

Β. Ανάπτυξη επαγγελματικού σχεδίου:

1: Επιλογή επαγγέλματος

2: Θέματα αυτό-απασχόλησης

3: Θέματα απασχόλησης σε εργοδότη

4. Στόχοι περαιτέρω εκπαίδευσης

5. Πληροφόρηση – Σύνδεση με άλλους φορείς

Γ. Υλοποίηση του επαγγελματικού σχεδίου:

1. Τεχνικές εξεύρεσης εργασίας (βιογραφικό, αιτήσεις, συνεντεύξεις, κλπ)

2. Επιχειρηματικό σχέδιο – Δημιουργία επιχείρησης

3. Αντιμετώπιση προβλημάτων ένταξης στην απασχόληση

4. Νομικά θέματα

5. Ασφάλιση

6. Πληροφόρηση – Σύνδεση με άλλους φορείς

Ύστερα από την ολοκλήρωση των 20 συναντήσεων, κάθε ωφελούμενος παρακολουθείται και στηρίζεται από τους συμβούλους για επιπλέον 6 μήνες (follow-up).

Ο φορέας Συμβουλευτικής, παράλληλα, παραπέμπει τους ωφελούμενους στα προγραμματισμένα σεμινάρια Κατάρτισης, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες τους.

Τέλος, σημαντικός είναι ο ρόλος του φορέα Συμβουλευτικής στην ένταξη των ωφελουμένων στα προγράμματα επιδότησης της απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ανάλογα με τις διαπιστωμένες ανάγκες και δυνατότητες, κάποιος ωφελούμενος μπορεί να ενταχθεί είτε στο πρόγραμμα επιδότησης της αυτοαπασχόλησης «Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ)» είτε στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδότη για την πρόσληψη ανέργου «Νέες θέσεις Εργασίας (ΝΘΕ) είτε στο πρόγραμμα επιδότησης εργοδότη για την πρόσληψη ανέργου για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας «STAGE».

2.2. ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»
2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Δήμος Ν. Αλικαρνασσού

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ: 60
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: 54
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΘΟΥΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 40
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 2 προγράμματα Κατάρτισης (των 20 ατόμων)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: 1 πρόγραμμα Προκατάρτισης (15 ατόμων)

ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ:
Συντονιστής Φορέας: Δήμος Ν. Αλικαρνασσού nea-alikarnassos.gr
Φορέας Συμβουλευτικής: Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή» zoodohos.com
Φορέας Ευαισθητοποίησης/Δημοσιότητας: Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Νέας Αλικαρνασσού (ΔΕΠΑΝΑΛ)
/ Φορέας Δικτύωσης: Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. anher.gr
Φορείς Κατάρτισης & Προκατάρτισης: Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με ανάθεση από τον Συντονιστή Φορέα

Προϋπολογισμός Σχεδίου Δράσης: 973.615 €
Προϋπολογισμός Αναπτυξιακής Ηρακλείου Α.Ε.: 15.000 €
/ Ποσοστό χρηματοδότησης: 100% (75% ΕΚΤ & 25% ΠΕΠ Κρήτης 2000-2006)

2.2.2. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ
«ΔΙΚΤΥΩΣΗ» ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
«ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Στα πλαίσια της Δράσης «Δικτύωση» του Σχεδίου Δράσης «ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», προβλέπονται ενέργειες στους τρεις παρακάτω άξονες:

Α) Δικτύωση με τις άλλες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν εγκριθεί στον Νομό Ηρακλείου και ευρύτερα στην Περιφέρεια Κρήτης.

Β) Δικτύωση των αυτοαπασχολουμένων που θα επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ (πρόγραμμα Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών).

Γ) Ηλεκτρονική Υποστήριξη Προώθησης στην Απασχόληση, για τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης.

 

Αναλυτικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις ανά άξονα:

Α) Δικτύωση με τις άλλες ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που έχουν εγκριθεί στον Νομό Ηρακλείου και ευρύτερα στην Περιφέρεια Κρήτης. Στον συγκεκριμένο άξονα δράσεων έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω:

1. Συναντήσεις- Τεχνικές Συσκέψεις με τους Συντονιστές Φορείς, τους Φορείς Συμβουλευτικής & τους Φορείς Δημοσιότητας και Δικτύωσης όλων των Σχεδίων Δράσης που υλοποιούνται στα πλαίσια των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συγκεκριμένα, στον Α΄ κύκλο υλοποιούνται 9 Σχέδια Δράσης, τα οποία έχουν προχωρήσει αρκετά στην ανάπτυξη των δράσεών τους. Επιπλέον, στον Β΄ κύκλο έχουν μόλις εγκριθεί 9 νέα Σχέδια τα οποία δεν έχουν ακόμη προχωρήσει στην έναρξη της υλοποίησης των δράσεών τους.

Θα πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων, με τη συμμετοχή των Σχεδίων Δράσης που υλοποιούνται στα πλαίσια τόσο του Α΄ όσο και του Β΄ κύκλου.

Ο σκοπός των συναντήσεων είναι η αλληλοενημέρωση για την πορεία υλοποίησης των Σχεδίων και ο εντοπισμός των δυσκολιών που προκύπτουν. Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας προβλέπεται ότι θα είναι χρήσιμη για την επίλυση αυτών των δυσκολιών. Τα οφέλη αυτών των συναντήσεων θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για τα νέα εγκεκριμένα Σχέδια.

2. Συναντήσεις Δικτύωσης των Τοπικών Φορέων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας. Στο πεδίο της στήριξης για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται διάφοροι φορείς όπως οι Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, οι Φορείς στήριξης ανέργων, οι Αναπτυξιακές Εταιρείες, τα Επιμελητήρια, τα Κέντρα Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ), τα Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) και οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Ο σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των παραπάνω φορέων, έτσι ώστε οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν επιχειρήσεις να μπορούν να ενημερώνονται και να υποστηρίζονται πληρέστερα.

Θα πραγματοποιηθούν 4 συναντήσεις – μία σε κάθε Νομό – με τη συμμετοχή των τοπικών αντίστοιχων φορέων.

B. Δικτύωση των αυτοαπασχολούμενων.

Στον συγκεκριμένο άξονα δράσεων έχουν προγραμματιστεί τα παρακάτω:

1. Συνάντηση γνωριμίας με αυτοαπασχολούμενους.

Σκοπός της συνάντησης είναι η διερεύνηση των αναγκών τους και η συζήτηση των δράσεων δικτύωσης που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν προκειμένου να ωφεληθούν.

2. Σειρά συναντήσεων δικτύωσης & στήριξης των αυτοαπασχολύμενων.
Ο στόχος είναι, αφενός, να πληροφορηθούν σε θέματα που η Δράση «Συμβουλευτική» δεν κάλυψε και, αφετέρου, να οργανωθούν και να πραγματοποιηθούν ενέργειες κοινής προβολής των επιχειρήσεών τους.

Γ) Ηλεκτρονική Υποστήριξη Προώθησης στην Απασχόληση, για τους ωφελούμενους του Σχεδίου Δράσης. Έχει ήδη δημιουργηθεί μία ιστοσελίδα (www.nea-alikarnassos.gr ). Σε αυτήν υπάρχει πληροφοριακό υλικό για το Σχέδιο Δράσης. Στην ίδια ιστοσελίδα θα προστεθούν στοιχεία και εφαρμογές για τη σύνδεση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Σε αυτόν τον άξονα, προβλέπεται η παρακάτω δράση ηλεκτρονικής υποστήριξης του προγράμματος:

1. Σχεδιασμός & δημιουργία βάσης δεδομένων: (α) για την παρουσίαση του επαγγελματικού προφίλ των ωφελουμένων που ζητούν απασχόληση σε κάποια επιχείρηση και (β) για την παρουσίαση του προφίλ των επιχειρήσεων που ζητούν να προσλάβουν προσωπικό (με περιγραφή της θέσης εργασίας). Σε ειδικευμένο στέλεχος θα ανατεθεί ο σχεδιασμός της κατάλληλης εφαρμογής ώστε μία ενδιαφερόμενη επιχείρηση να μπορεί να αναζητήσει προσωπικό και ένας ενδιαφερόμενος άνεργος να μπορεί να αναζητήσει επιχείρηση.

Για τη δράση αυτή απαιτείται συνεργασία τόσο με το φορέα Συμβουλευτικής (ο οποίος θα βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους ωφελούμενους και ο οποίος διαθέτει σχετικό αρχείο) όσο και με το φορέα Ευαισθητοποίησης- Δικτύωσης (ο οποίος έχει αναλάβει την εύρεση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων). Η βάση θα δημιουργηθεί και, στη συνέχεια, θα παραδοθεί στον Συντονιστή Φορέα, ο οποίος θα φροντίσει για την αξιοποίησή της και για τη διαρκή ενημέρωσή της. Η βάση θα χρειαστεί να ενημερώνεται συνεχώς: (α) το μέρος της βάσης που αφορά τις επιχειρήσεις θα χρειαστεί να ενημερώνεται συνεχώς με νέες επιχειρήσεις οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρόσληψης των ωφελουμένων του Σχεδίου και (β) το μέρος της βάσης που αφορά τους ανέργους θα χρειαστεί να ενημερώνεται συνεχώς (κάποιοι από τους ανέργους θα εντάσσονται στην αγορά εργασίας οπότε θα πρέπει να διαγραφούν από τη βάση και κάποιοι από τους επιλαχόντες μπορεί να εντάσσονται στο Σχέδιο οπότε θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη βάση). Το σύνολο των παραπάνω δράσεων θα υλοποιηθούν σε συνεργασία με τον Συντονιστή Φορέα του Σχεδίου Δράσης «Δήμος Ν. Αλικαρνασσού», τον Φορέα Συμβουλευτικής «Κέντρο Ειδικών Παιδιών Ζωοδόχος Πηγή» και τον Φορέα Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης «Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ν. Αλικαρνασσού (ΔΕΠΑΝΑΛ)».

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ