ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Θαλάσσιες
απειλές
αλιεία

Η πράξη «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ 22 παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

ΕΤΑΙΡΟΙ

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΗΜΝΟΥ

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΧΙΟΥ

• ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ν.ΣΑΜΟΥ (KAAEKΤ)

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ

• ΑΚΟΜ-Μ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ

• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ

• ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΒΡΟΣ”

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΛΜΠΙΑΣ

• ΠΙΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

• CLLD/LEADER ΕΥΒΟΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Το σχέδιο συνεργασίας έχει ως κύριο στόχο την ιεράρχηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και σχετίζονται με την αλιεία και τις παράκτιες περιοχές και τη δημιουργία στοχευμένων προτάσεων για την αντιμετώπισή τους μέσα από τη συνεργασία των εταίρων του σχεδίου.

Η ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΡΑΣΕΙΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Συντονιστής του Διατοπικού Σχεδίου Συνεργασίας «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» είναι η ΟΤΔ Αλιείας Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

• Όλες τις αναγκαίες ενέργειες και δράσεις για τον συνολικό συντονισμό των δράσεων του σχεδίου τόσο σε ό,τι αφορά στην υλοποίησή του, όσο και τις δράσεις διασύνδεσής του με άλλα δίκτυα, τη διεθνή προβολή του και την ευθύνη της ενιαίας παρουσίας του δικτύου και των δράσεων του.

• Την οργάνωση των αναγκαίων συναντήσεων εκπροσώπων των ΟΤΔ Αλιείας για την παρακολούθηση του σχεδίου, τον απολογισμό – αξιολόγηση των δράσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, τον προγραμματισμό των δράσεων ανά φάση μέχρι την επόμενη συνάντηση και την αντιμετώπιση προβλημάτων (τεχνικά, διαχειριστικά κλπ.) που τυχόν θα προκύπτουν.

Για την υλοποίηση του συντονισμού θα ορίζεται το κάθε φορά ενδεδειγμένο προσωπικό, που θα παρακολουθεί τις δράσεις. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου θα πραγματοποιηθούν τέσσερις συντονιστικές συναντήσεις, οι οποίες θα συνδυαστούν, εφόσον αυτό είναι εφικτό, με δράσεις που θα πραγματοποιούνται στις συγκεκριμένες περιοχές. Σε περίπτωση αδυναμίας πραγματοποίησης φυσικής συνάντησης, θα υπάρχει η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΕΙΝΑΙ

Α) Αναφορά με καταγραφή των δράσεων συντονισμού του σχεδίου από τον συντονιστή εταίρο, καθώς και αναφορές προόδου από κάθε εταίρο όποτε χρειαστεί.

Β) Πρακτικά των συναντήσεων

Γ) Φωτογραφικό υλικό και λίστες συμμετεχόντων ανά ημέρα

2. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ /
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η δράση της Δημοσιότητας- Ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει ενέργειες που αφορούν στην προβολή τόσο του σχεδίου, όσο και των επιμέρους ενεργειών, οι οποίες διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του.
Η δράση περιλαμβάνει τις παρακάτω ενέργειες:

2.1
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ
ΥΛΙΚΟ

Θα δημιουργηθούν οικολογικά καλαμάκια πολλαπλών χρήσεων, ατομικά τασάκια παραλίας, υφασμάτινες τσάντες και άλλα χρηστικά αντικείμενα που θα προβάλλουν τους βασικούς στόχους του σχεδίου συνεργασίας. Το προωθητικό υλικό θα διανέμεται στους συμμετέχοντες σε εκδηλώσεις του σχεδίου.

2.2
ΕΤΑΙΡΙΚΗ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Πρόκειται για ένα νέο πρόγραμμα, για το οποίο πρέπει να δημιουργηθεί εταιρική ταυτότητα. Το λογότυπο του σχεδίου θα χρησιμοποιείται σε όλες τις εκδόσεις και τις εκδηλώσεις.

Στην εταιρική ταυτότητα θα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

• Λογότυπο σε έγχρωμη και ασπρόμαυρη μορφή σε όλες τις δυνατές εκδόσεις και είδη αρχείων

• Πρότυπα παρουσίασης ppt

• Μπάνερ εισόδου fb page / social media

• Μπάνερ εκδηλώσεων / πόστερ

• Πέντε διαφορετικά template για την ιστοσελίδα του έργου

2.3
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Η ιστοσελίδα του έργου θα αφορά στην παρουσίαση και προβολή των στόχων αλλά και των αποτελεσμάτων του σχεδίου και θα είναι εργαλείο για την προβολή του έργου από όλους τους εταίρους. Την υλοποίηση της ιστοσελίδας έχει αναλάβει ο συντονιστής εταίρος.

2.4
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για την προβολή και διάχυση των δράσεων του έργου οι εταίροι θα διοργανώσουν τοπικά ενημερωτικές εκδηλώσεις (ημερίδες – workshops – webinars – στρογγυλά τραπέζια και ανοιχτές συζητήσεις στο πεδίο).

Ειδικότερα, προβλέπεται να διοργανωθούν εκδηλώσεις από τους παρακάτω εταίρους:

• Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής

• Πιερική

• Κοινοπραξία CLLD/LEADER Εύβοιας

• Αναπτυξιακή Εύβοιας

• Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων

• Αναπτυξιακή Κυκλάδων

Ο κάθε εταίρος θα αναλάβει την οργάνωση μιας διαφορετικής προωθητικής εκδήλωσης βάση τις τοπικές του ανάγκες – δυνατότητες – συνεργασίες και φορείς, καθώς και σε συνεργασία με τις γειτονικές ΟΤΔ της ίδιας ή πλησίον Περιφέρειας, για το θεματικό αντικείμενο και το είδος της εκδήλωσης. Στις εκδηλώσεις αυτές μπορούν να προσκληθούν ομιλητές – influencers – ειδικοί στα θέματα που πραγματεύεται το σχέδιο συνεργασίας, ενώ θα είναι δυνατή και η προβολή τους on – line ή recorded για το ευρύ κοινό.

3.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ

3.1
Παρατηρητήριο

Στο πλαίσιο της ενέργειας αυτής προτείνεται η σύσταση ενός (άτυπου) δικτύου ερευνητικών φορέων, τοπικών φορέων και αλιευτικών συλλόγων για την ανάπτυξη του διαλόγου και της πληροφόρησης μεταξύ επαγγελματιών, επιστημονικών φορέων και φορέων διοίκησης στο εσωτερικό (συμμετέχουσες περιφέρειες) και το εξωτερικό με ανάλογα προβλήματα. Το παρατηρητήριο αυτό θα λειτουργεί ως μια πλατφόρμα ανταλλαγής πληροφορίας για θέμα της θαλάσσιας μόλυνσης στις περιοχής εφαρμογής και ως μια δεξαμενή ιδεών, πρακτικών, μεθόδων, εργαλείων και άλλων στοιχείων γύρω από το θέμα. Θα αναδειχθεί ανά ΟΤΔ ή/και Περιφέρεια ένας εκπρόσωπος τουλάχιστον που θα συμμετέχει στις τεχνικές συσκέψεις του Παρατηρητηρίου και θα είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και διάδοση των πληροφοριών.
Στο πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου θα διοργανωθούν συναντήσεις στρογγυλής τραπέζης με επιστημονικούς φορείς, επιχειρηματίες της περιοχής παρέμβασης, εκπροσώπους του τουρισμού και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, θα προγραμματιστούν δύο επισκέψεις σε περιοχές της Μεσογείου που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή καλών πρακτικών ως προς την αντιμετώπισή τους.
Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να καταγράψουν, να ερμηνεύσουν και να αναζητήσουν λύσεις για τις απειλές που προκαλεί η κλιματική αλλαγή και η εισβολή ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες, καθώς και για τις απειλές που προέρχονται από τον άνθρωπο και είναι οι εξής:

• Αστική ρύπανση, που προκαλεί ο άνθρωπος με την παρουσία του, τις βιολογικές του λειτουργίες και συνδέεται με τα λύματα των πόλεων.

• Βιομηχανική ρύπανση, που προκαλείται από τα βιομηχανικά απόβλητα, τις μετακινήσεις και μεταφορές.

• Αγροτική ρύπανση, που προέρχεται από την εκτεταμένη χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Συνδέεται άμεσα με τις καλλιέργειες και την κτηνοτροφία (βλ. Αγροοικοσυστήματα) και έμμεσα με τις προηγούμενες μορφές ρύπανσης.

Eνεργειακή ρύπανση που συνδέεται με διάφορες ακτινοβολίες, δονήσεις, θερμοκρασίες, ραδιενέργεια κ.ά.

• Ακουστική ρύπανση που προκαλείται κυρίως από τις θαλάσσιες μεταφορές, τις γεωλογικές έρευνες και τις στρατιωτικές ασκήσεις.

3.2 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
ΜΕ ΑΛΙΕΙΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Η δράση αφορά σε συζητήσεις πάνω στα σκάφη στην ανοιχτή θάλασσα – στον τόπο όπου ψαρεύουν οι αλιείς της περιοχής παρέμβασης. Δεδομένης της δυσκολίας προσέγγισης της ομάδας – στόχου της συγκεκριμένης Δράσης, προτείνεται η επιτόπια συζήτηση – ενημέρωση γύρω από το θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και συμμετοχή. Θα συσταθεί ομάδα εργασίας ανά ΟΤΔ ή ανά Περιφέρεια, που απαρτίζεται από ειδικούς στο θέμα της μόλυνσης του περιβάλλοντος – εκπροσώπους ομάδων ή/ και στελέχη των ΟΤΔ κατάλληλα εκπαιδευμένοι για την εμψύχωση ομάδων στόχων, η οποία ομάδα θα έρχεται σε επαφή για ατομική συμβουλευτική – καθοδήγηση και επιμόρφωση των αλιέων για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απειλών και την εμψύχωσή τους για συμμετοχή σε δράσεις αντιμετώπισης μέρους του προβλήματος.
Η κάθε ΟΤΔ ανάλογα τον πληθυσμό της ομάδας – στόχο, τη διασπορά της και τον συνολικό προϋπολογισμό στη δράση θα οργανώσει τις αντίστοιχες συνεδρίες (δύο ανά αλιέα τουλάχιστον) και θα καταγράψει την εξέλιξη – ενδιαφέρον της ομάδας στόχου.

3.3 ΣΥΓΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

Η κάθε ομάδα εργασίας ανά ΟΤΔ θα συλλέξει πληροφορίες και υλικό για την τελική συγγραφή ενός εγχειριδίου για τους αλιείς στο θέμα της αντιμετώπισης των θαλάσσιων απειλών. Το εγχειρίδιο αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία όλων των ομάδων εργασίας που θα συμμετέχουν στην ενέργεια και θα είναι γραμμένο με τρόπο απλό και κατανοητό, χωρίς τεχνικούς όρους ή εξειδικευμένη ορολογία περί μόλυνσης θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ενδεικτικά θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως: α) την υπάρχουσα κατάσταση στο θαλάσσιο περιβάλλον (στοιχεία που θα προκύψουν από τις επιτόπιες επισκέψεις με τους αλιείς στην περιοχή παρέμβασης, β) προδιαγραφές σκάφους για την παθητική αλίευση απορριμμάτων, γ) συνέργειες με τοπικές οργανώσεις και ομάδες, δ) δράσεις πρόληψης του προβλήματος κ.ά.

4. ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Η τέταρτη ενέργεια αφορά στην παραγωγή ντοκιμαντέρ για τις θαλάσσιες απειλές και την αλιεία (με υπότιτλους σε αγγλικά και ελληνικά). Πρόκειται για οπτικοακουστικό υλικό το οποίο αφορά στη ζωή των αλιέων και θα περιλαμβάνει κυρίως συνεντεύξεις στον χώρο όπου απασχολούνται.

Ομάδα κινηματογραφιστών θα επισκεφθεί επιλεγμένες περιοχές των ΟΤΔ, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά προβλήματα με άλλες περιοχές, θα καταγράψει τα προβλήματα που δημιουργούν στους αλιείς, στους λουόμενους, στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Θα προκύψει ένα ντοκιμαντέρ με πιθανό τίτλο “Με το βλέμμα των ψαράδων” και διάρκεια 30’. Επίσης, από το τελικό υλικό θα προκύψουν δύο σποτ διάρκειας 2’, για την προβολή του σχεδίου.

Το ντοκιμαντέρ θα διανεμηθεί σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε Δήμους, σε θεματικά μουσεία και τουριστικές επιχειρήσεις, σε εξειδικευμένους δημοσιογράφους, με στόχο να προβληθούν τα προβλήματα στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους αλιείς, να υπάρξει προβληματισμός και να αποτελέσει το εφαλτήριο για αναζήτηση λύσεων.

5. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΚΑΙ ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ

Η συμμετοχή των ίδιων των αλιέων, της τοπικής κοινωνίας, της μαθητικής κοινότητας, εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων κρίνεται αναγκαία για την επίτευξη των στόχων του σχεδίου. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων τόσο καλλιτεχνικού, όσο και εκπαιδευτικού χαρακτήρα.
Στην 5η δράση του σχεδίου περιλαμβάνονται πιλοτικές δράσεις σε παραλίες και ψαροχώρια, οι οποίες αφορούν στην τοποθέτηση εικαστικών δημιουργιών, που θα λειτουργήσουν ως χώροι συγκέντρωσης απορριμμάτων, αλλά και στη διοργάνωση διαδραστικών εκδηλώσεων. Οι δράσεις θα είναι τουλάχιστον διήμερες και θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα στις περιοχές των ΟΤΔ που συμμετέχουν στο σχέδιο.

1. Δημιουργία
και τοποθέτηση
γλυπτών

Η δράση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση ενός έργου τέχνης σε δύο παραλίες της κάθε περιοχής παρέμβασης. Η καλλιτεχνική εγκατάσταση θα αποτελεί χώρο εναπόθεσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Όλα τα γλυπτά θα έχουν την ίδια μορφή και η τοποθέτησή τους θα γίνει σε ταυτόχρονες εκδηλώσεις σε παραλίες όλων των ΟΤΔ

2. ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΨΑΡΟΧΩΡΙΑ

Οι συμμετέχουσες ΟΤΔ θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα των διαδραστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές. Οι δράσεις μεταξύ των οποίων μπορούν να επιλέξουν για την υλοποίηση της ενέργειας είναι οι εξής:

5.2.1
ΓΛΥΠΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

Στο πλαίσιο ενεργοποίησης του τοπικού πληθυσμού για να λάβει μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο αυτής τη ενέργειας εκδηλώσεις σε παραλίες. Οι εκδηλώσεις θα διοργανώνονται με τη συμμετοχή τοπικών καλλιτεχνών (γλύπτες, designers, ζωγράφοι, μουσικοί, χορευτές, φωτογράφοι, βιντεογράφοι) και στόχος είναι η οργάνωση τοπικής γιορτής ή έκθεσης ή art installation με θέμα την τέχνη μέσα από (ή/ και για την) την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

5.2.2
ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΩΝ
ΤΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ

Σε κάθε εκδήλωση θα αφιερωθεί χρόνος για την προβολή εθίμων των ψαράδων. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να μάθει για τις συνήθειες των αλιέων και των οικογενειών τους, τις γιορτές και τα γλέντια τους κ.ά.

5.2.3
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Με τη συμμετοχή καλλιτεχνών ή με dj θα πραγματοποιηθεί πάρτι στην παραλία. Παράλληλα θα βρίσκονται σε εξέλιξη ενημερωτικές δράσεις (ομιλίες κλπ.).

5.2.4
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΜΜΟ

Άνθρωποι κάθε ηλικίας, κάτοικοι της περιοχής και επισκέπτες, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν συμμετέχοντας σε αθλοπαιδιές στην άμμο, όπως είναι οι τσουβαλοδρομίες ή σε δραστηριότητες όπως διαγωνισμός για το καλύτερο κάστρο.

5.2.5 ΚΥΝΗΓΙ
ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ
ΘΗΣΑΥΡΟΥ

Δίνουμε σε κάθε παιδί μια λίστα με 5 πράγματα για αναζήτηση και ένα μικρό κουβά. Σύμφωνα με το είδος της παραλίας που βρισκόμαστε, μπορούμε να εντάξουμε στη λίστα μια άσπρη ή μαύρη πέτρα, ένα κέλυφος, ένα φύκι, ένα ξύλο, ένα φτερό, ένα χρωματισμένο γυάλινο βότσαλο.

5.2.6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Διοργάνωση δράσης καθαρισμού παραλίας και στη συνέχεια αξιοποίηση των απορριμμάτων για τη δημιουργία περιβαλλοντικών καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων. Οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν στις παραλίες μόνο κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων και στη συνέχεια θα διαλυθούν, ώστε να παραδοθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά στην εταιρεία διαχείρισης απορριμμάτων κάθε περιοχής, ενώ τα μη ανακυκλώσιμα υλικά, όπως δίχτυα για ψάρεμα ή οδοντόβουρτσες, θα οδεύσουν προς τη χωματερή.

5.2.7
ΨΑΡΟΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ

Δράσεις στην παραλία ή σε σκάφος, όπου οι αλιείς θα «διδάξουν» σε κάθε ενδιαφερόμενο την τέχνη τους. Τα ψάρια που θα αλιευθούν θ’ αποτελέσουν την πρώτη ύλη για μαγειρική στην παραλία.

5.2.8
ΟΙ ΠΑΡΑΜΥΘΑΔΕΣ
ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Αφήγηση θαλασσινών ιστοριών και μύθων από παλιούς ψαράδες ή ηλικιωμένους κατοίκους παραθαλάσσιων χωριών.

5.2.9
ΥΙΟΘΕΤΟΥΜΕ
ΜΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ

Η δράση αυτή αφορά σε ενημερωτικές παρουσιάσεις – εκδηλώσεις στα σχολεία της περιοχής παρέμβασης κυρίως δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ιδέα αφορά στην αντικατάσταση μιας συνηθισμένης σχολικής εκδρομής – που πραγματοποιείται κάθε μήνα μια φορά υποχρεωτικά – με μια στοχευμένη δράση υιοθέτησης της κοντινής παραλίας ή του κοντινότερου ποταμού. Μετά από ενημέρωση των μαθητών στην τάξη, θα διοργανώνεται η εκδρομή στην κοντινή παραλία ή ποταμό με τους εξής στόχους: Για την παραλία: τον καθαρισμό της – τον καλλωπισμό της, την τοποθέτηση των σταχτοδοχείων και άλλων υλικών. Για τον ποταμό: τον καθαρισμό των ακτών, την ανάληψη δράσεων ευαισθητοποίησης από τα ίδια τα παιδιά προς γονείς και την ευρύτερη κοινωνία τους και συμμετοχικής έρευνας με τελικό αποδέκτη τους αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πλαίσιο της δράσης θα ζητηθεί από τους νέους να συμμετέχουν με τις φωτογραφίες ή / και μικρά βίντεο tiktok σε καμπάνια – εκστρατεία προώθησης της δράσης υιοθέτηση παραλίας με Hashtag #adoptabeach. Στο τέλος των σχολικών εκδρομών θα βραβευτούν οι 3 καλύτερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ένα δώρο – αναμνηστικό σε κοινή εκδήλωση όλων των ΟΤΔ του σχεδίου σε κάποια παράκτια περιοχή.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ