ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ηρακλειου

1. Η στρατηγική

Το Τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας Ηρακλείου προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και δημόσιο διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην περιοχή παρέμβασης διαπιστώνονται προβλήματα και αδυναμίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας

Η βασική θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ Αλιείας Ηρακλείου είναι «Η Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής».
Στις ζώνες αλιείας της περιοχής παρέμβασης διαπιστώνεται μείωση των αλιευμάτων, ως αποτέλεσμα της υπεραλίευσης και των απειλών του θαλάσσιου περιβάλλοντος, με αποτέλεσμα τη χαμηλή αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή και τη μείωση του εισοδήματος των αλιέων.

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος της αλιείας αλλά και με την οικονομική ύφεση των τελευταίων χρόνων, δημιουργεί την ανάγκη για την ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από τους αλιείς. Η αναπτυξιακή δυναμική των παραθαλάσσιων περιοχών της περιοχής παρέμβασης και κυρίως η ανάπτυξη του τουρισμού, το ενδιαφέρον του επισκέπτη τουρίστα για εναλλακτικές δραστηριότητες, η οικολογική και αισθητική αξία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν τη δημιουργία συμπληρωματικών δραστηριοτήτων από τους αλιείς, την προσαρμογή των αλιευτικών νοικοκυριών στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των παράκτιων περιοχών.

Η δευτερεύουσα και συμπληρωματική της βασικής, θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ είναι «Η Ανάπτυξη και ο Εκσυγχρονισμός του Αγροδιατροφικού Τομέα και η Διασύνδεσή του με τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό».

Στην περιοχή παρέμβασης διαπιστώνεται σημαντική εξειδίκευση στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Παρά το ότι υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός μεταποιητικών μονάδων επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων, εντούτοις δεν υπάρχουν αρκετές μονάδες μεταποίησης προϊόντων αλιείας. Η συστολή των αγορών που οφείλεται στην οικονομική κρίση, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς επιβάλλουν τον εκσυγχρονισμό αυτών των μεταποιητικών μονάδων προϊόντων αλιείας και την ίδρυση νέων ανταγωνιστικών μονάδων που θα αξιοποιούν την καινοτομία και τη νέα τεχνολογία με τη παραγωγή ποιοτικών προϊόντων με ζήτηση στην εσωτερική και τις διεθνείς αγορές και ιδιαίτερη ταυτότητα, που ενσωματώνουν την τοπική τεχνογνωσία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

Η δυναμική ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή, η ύπαρξη ικανοποιητικού ποσοστού παραγωγικών ηλικιών, η επιδίωξη της περιφερειακής στρατηγικής RIS3 για τη σύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τον πολιτισμό και τα σύγχρονα καταναλωτικά πρότυπα αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της μεταποίησης προϊόντων αλιείας στην περιοχή παρέμβασης.

Οι παραπάνω θεματικές κατευθύνσεις εξειδικεύονται στους παρακάτω Στρατηγικούς Στόχους (που αφορούν το ΕΤΘΑ):

  • ΣΣ1: Η ανάπτυξη συμπληρωματικών δραστηριοτήτων και η διαφοροποίηση της οικονομίας στις αλιευτικές ζώνες.
  • ΣΣ2: Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων και η ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας των τοπικών προϊόντων

 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα των θεματικών κατευθύνσεων του Τ.Π.:

2. Προκηρύξεις

3. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας αποφασίζει η “Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” (ΕΔΠ).

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της ΕΔΠ LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αποτελούν τουλάχιστον το 30%.

Η Ε.Δ.Π. αποτελείται από 13 μέλη – φορείς εκ των οποίων οι πέντε (5) εξυπηρετούν συμφέροντα του δημοσίου τομέα και οι οκτώ (8) εξυπηρετούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα και είναι οι εξής

01.

01.

φορεας

Δήμος Αρχανών
Αστερουσίων

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Επιτροπάκης Γεώργιος

02.

φορεας

Δήμος Μινώα Πεδιάδας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Φραγκάκης
Χαριτάκη Αριστέα

03.

φορεας

Δήμος Βιάννου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μηνάς Σταυρακάκης
Χαρίλαος Τριγωνάκης

04.

φορεας

Ηρακλείου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Αγριμανάκης Γεώργιος
Καραπιδάκης Γεώργιος

05.

φορεας

Περιφέρεια Κρήτης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Χουδετσανάκη Ειρήνη
Τζεδάκης Στάυρος

06.

φορεας

Επιμελητήριο Ηρακλείου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νινιράκη Αμαλία
Λεβεντάκης Κώστας

07.

φορεας

Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μπορμπουδάκης Νικόλαος
Ταμιωλάκης Γεώργιος

08.

φορεας

Σύλλογος Επαγγελματιών Αλιέων Δήμου Βιάννου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικόλαος Πετράκης
Μπαλοτιάρης κων/νος

09.

φορεας

Κοινωνικό Οικοπολιτιστικό Δίκτυο Φορέων Δήμου Χερσονήσου (ΚΟΙΠΟΔΙ) ΑΜΚΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μαραγκάκη Ελένη
Κομονταχάκης Ιωάννης

10.

φορεας

ΙΝΣΠΕΕ ΑΜΚΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικολουδάκης Ιωάννης
Καλούστ Παραγκαμιάν

11.

φορεας

Σύλλογος Γυναικών ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ “ΜΑΛΒΑΖΙΑ”

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φρατζεσκάκη Άννα
Φρέσκου Ειρήνη

12.

φορεας

ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Κρήτης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Ευγενία Στυλιανού
Nικολιδάκης Σάββας

11.

φορεας

Σύλλογος Γυναικών ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ “ΜΑΛΒΑΖΙΑ”

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Φρατζεσκάκη Άννα
Φρέσκου Ειρήνη

13.

φορεας

ΕΛΚΕΘΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Τσερπές
Παναγιώτης Κασαπίδης

4. Οδηγίες προς Δικαιούχους 

Ιδιώτες

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Δημόσια Έργα

Διαθέσιμο υλικό

Συνημμένα
πρόσκλησης
Υποδείγματα
Υπεύθυνων
Δηλώσεων
Εγχειρίδιο
υποβολής
αίτησης
στο ΠΣΚΕ
Θεσμικό
πλαίσιο
Περίληψη
Πρόσκλησης
Αναλυτική
πρόσκληση

Υπερσύνδεσμοι

Lorem ipsum

5.  Έργα

Εντάξεις Πράξεων

Μετά την οριστικοποίηση του υπ’ αρ. 1910/25-11-2020 Πίνακα Κατάταξης, εκδόθηκαν, από τον Πρόεδρο της ΕΔΠ CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Κοκοσάλη, οι Αποφάσεις Ένταξης στο ΕΠ «Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» για 5 δημόσιες επενδύσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί προτάσεις στην με αρ. πρωτ. 1821/20.11.2019 πρόσκληση: «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» (ΗΡΑΚΛΕΙΟ).

Συγκεκριμένα εντάσσονται τα παρακάτω έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 717.324,92€ και μπορείτε να κατεβάσετε τον πίνακα των αξιολογημένων προτάσεων εδώ.

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

01. Αντικατάσταση εξοπλισμού Αλιευτικού Καταφυγίου Παντάνασσας

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Μαλεβιζίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

149.999,82€

τροποποιησεισ
αποφασεων
ενταξησ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

02. Ανάπλαση Κεντρικών Οδών Οικισμού Άρβης – Βελτίωση Υποδομών

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Βιάννου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

267.200,00€

τροποποιησεισ
αποφασεων
ενταξησ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

03. Σκουπίδια στον αφρό! Μαθητές και επαγγελματίες τουρισμού & αναψυχής ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις ακτές του Μαλεβιζίου

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μεσογειακό γραφείο πληροφόρησης για το περιβάλλον & την αειφόρο ανάπτυξη (MIO-ECSDE)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

47.388,80€

τροποποιησεισ
αποφασεων
ενταξησ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

04. Η Χερσόνησος γίνεται πράσινη!

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Κοινωφελής επιχείρηση Δήμου Χερσονήσου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

49.352,00€

τροποποιησεισ
αποφασεων
ενταξησ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

05. Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

05. Ανάπλαση οδών οικισμού Τσούτσουρα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

203.384,30€

τροποποιησεισ
αποφασεων
ενταξησ

Καλές Πρακτικές

6. Θεσμικό πλαίσιο

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

  • 1η Τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268)

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

«Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)». 

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (2468 Β!)

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

  • Παράρτημα Ι της Συνθήκης (26/10/2012)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

«Θεματικός Τουρισμός»

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020