ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ
ΜΕΣΑΡΑΣ

  1. Η στρατηγική

Το Τοπικό πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας της Μεσαράς προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και δημόσιο διάλογο με κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και φορέα που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Με βάση την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης, στην περιοχή παρέμβασης διαπιστώνονται προβλήματα και αδυναμίες που εμποδίζουν την ανάπτυξη του τομέα της αλιείας

Τα σημαντικότερα από αυτά είναι: η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου, οι ελλείψεις στην οργάνωση της διαχείρισης και εμπορίας των αλιευμάτων καθώς και στην οργάνωση των εμπορικών δικτύων, η έλλειψη ιχθυόσκαλας, οι σημαντικές ελλείψεις σε αλιευτικές υποδομές (καταφύγια, λιμενικές εγκαταστάσεις, υποδομές διαχείρισης και εμπορίας αλιευμάτων) αλλά και στη διαχείριση αυτών των υποδομών, η υπεραλίευση, η υποβάθμιση του υποστρώματος και οικοσυστήματος του κόλπου της Μεσαράς και η εμφάνιση νέων θαλασσίων ειδών (λόγω της κλιματικής αλλαγής) τα οποία συνιστούν σοβαρή απειλή για την αλιεία. Η αξιολογική τουριστική δραστηριότητα της περιοχής και οι δυνατότητες που προσφέρει ο θαλάσσιος τουρισμός, η αξιοποίηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του υψηλής ποιότητας φυσικού περιβάλλοντος, οι σημαντικοί επισκέψιμοι αρχαιολογικοί χώροι και η αύξηση της ζήτησης για εναλλακτικές μορφές τουρισμού αποτελούν μερικούς από τους παράγοντες που ευνοούν την προσπάθεια διαφοροποίησης του εισοδήματος των αλιέων και την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που είναι ανταγωνιστικές και αξιοποιούν τους πόρους της περιοχή με έξυπνο τρόπο.
Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη για τη στήριξη της διαφοροποίησης του εισοδήματος των αλιέων και την ενασχόλησή τους με επιχειρηματικές δραστηριότητες που ενισχύουν την προστιθέμενη αξία της αλιευτικής αλυσίδας και αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής (πολιτισμός, περιβάλλον, τοπικά προϊόντα). 

Επιπλέον, βασικός στόχος του προγράμματος είναι και η Διαφοροποίηση της Τοπικής Οικονομίας και η Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής.

Η περιοχή παρέμβασης, εκτός από την αλιευτική δραστηριότητα, διακρίνεται για την πλούσια αγροτική της δραστηριότητα με παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και διατροφικής αξίας. Παρ’ όλα αυτά ο βαθμός μεταποίησης και ολοκληρωμένης – σύγχρονης τυποποίησης της αγροτικής παραγωγής παραμένει χαμηλός. Περιορισμένη είναι και η παρουσία του δευτερογενή τομέα με τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν οργανωτικές και οικονομικές αδυναμίες, προβλήματα στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και περιορισμένη ενσωμάτωση της καινοτομίας και της περιβαλλοντικής διάστασης. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η περιοχή παρουσιάζει αξιόλογη τουριστική δραστηριότητα, αυτή περιορίζεται σε συγκεκριμένες ζώνες μόνο κατά τη θερινή περίοδο. Τέλος, ο χαμηλός βαθμός διατομεακών διασυνδέσεων (πχ γεωργία και αλιεία με τουρισμό, πολιτισμό και περιβάλλον) έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της περιοχής. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η περιοχή παρέμβασης έχει ανάγκη από την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων στη βάση μίας πολυτομεακής και ολοκληρωμένης προσέγγισης που συνεκτιμά την υφιστάμενη κατάσταση και τις εξελίξεις στις παράκτιες αλλά και στις αγροτικές περιοχές. Στην ενίσχυση και διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας σημαντικό ρόλο λαμβάνει και ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων επιχειρήσεων προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές και σύμφωνες με τις νέες απαιτήσεις που επιβάλλουν η χρήση των νέων τεχνολογιών και η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Προκηρύξεις

3. Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος

Για τη διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Αλιείας αποφασίζει η “Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ” (ΕΔΠ).

Οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής παρέμβασης αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσης της ΕΔΠ LEADER, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δημόσιου τομέα της περιοχής παρέμβασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αποτελούν τουλάχιστον το 30%.

Πιο συγκεκριμένα, οι φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του δημοσίου αποτελούν το 44,44%, ενώ οι φορείς που εκπροσωπούν συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, αποτελούν το 55,56%. Από τους ιδιωτικούς φορείς επίσης, καμία ενιαία ομάδα συμφερόντων δεν ξεπερνά το 49%. Επιπλέον οι φορείς που εκπροσωπούν καθαρά τον τομέα της αλιείας αποτελούν το 22,22%, ποσοστό μεγαλύτερο του 10%. Όλοι οι φορείς συμμετέχουν στην ΕΔΠ με δικαίωμα μιας ψήφου.

Οι φορείς και οι εκπρόσωποί τους στην ΕΔΠ του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ  ΜΕΣΑΡΑΣ είναι οι εξής:

01.

01.

φορεας

Δήμος Αρχανών
Αστερουσίων

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης
Ζεβεδαίος Ανδρουλάκης

02.

φορεας

Δήμος Φαιστού

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Αρμουτάκης
Ιωάννης Νικολακάκης

03.

φορεας

Δήμος Γόρτυνας

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Νικόλαος Σχοιναράκης
Χρόνης Καλαϊτζακης

04.

φορεας

Περιφέρεια
Κρήτης

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Λάμπρος Καμπουράκης
Ιωάννης Δεικτάκης

05.

φορεας

Σύλλογος Αλιέων Κόκκινου Πύργου (Δήμου Φαιστού)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Δημοσθένης Πετειναράκης
Νικόλαος Βολακάκης

06.

φορεας

ΓΕΩΤΕΕ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Γεώργιος Τίγκιλης
Παντελεήμων Αρβανίτης

07.

φορεας

Επιμελητήριο
Ηρακλείου

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μαρία Πιτσικάκη
Εμμανουήλ Φραγκάκης

08.

φορεας

Δίκτυο Συλλόγων
Μεσαράς

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μιχαήλ Σπυριδάκης
Νικόλαος Λέριος

09.

φορεας

Σύλλογος Γονέων & Φίλων ΑΜΕΑ
Νότιας Κρήτης (ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ)

ΤΑΚΤΙΚΟΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

Μανώλης Στεφανουδάκης
Ιωάννης Πρατικάκης

5. Projects

Αποτελέσματα

Ως σήμερα έχουν εκδοθεί δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, μία για επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα και μία για ιδιωτικές επενδύσεις, η οποία είναι ακόμα ενεργή. 

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στην 1η πρόσκληση επενδύσεων δημοσίου χαρακτήρα έχουν αξιολογηθεί και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του Πίνακα Κατάταξης των αξιολογημένων προτάσεων η Αναπτυξιακή Ηρακλείου προχώρησε στη σύνταξη του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

Τα ενταγμένα έργα έχουν συνολική δημόσια δαπάνη 1.113.000€ και αφορούν σε δημόσιες παρεμβάσεις που ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα την αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή. 

Εντάξεις Πράξεων

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Γόρτυνας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

595.073,96€

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον τον Πολιτισμό και Αειφόρο Ανάπτυξης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

49.946,40€

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δήμος Φαιστού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

554.816,34€

Καλές Πρακτικές

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC GLOBAL OLYMPIAD

3η ΟλυμπιάδαΡομποτικής Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC GLOBAL OLYMPIAD     Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η 3η  Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC (Minoan Robotsports Competition) GLOBAL OLYMPIAD, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Ηράκλειο ΑΡΕΝΑ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων

Ανακοίνωση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 536/07-04-2023)  ...

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μεσαρά) – 2η πρόσκληση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4,

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) – 2η Πρόσκληση ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4,

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) – 2 πρόσκληση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ...

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις – 2η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη 2η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων σε αλιευτικές περιοχές της Μεσαράς Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (Μεσαρά) 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές επενδύσεις...

6. Θεσμικό πλαίσιο

Εθνικό θεσμικό πλαίσιο

Πλαίσιο λειτουργίας του Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014- 2020».

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων.

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

  • 1η Τροποποίηση της Υ.Α. 13214/30-11-2017 (Β’ 4268)

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

Πλαίσιο υλοποίησης Υπομέτρου 19.2, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα και λοιπές διατάξεις εφαρμογής των Τοπικών Προγραμμάτων

«Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα»

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)». 

«Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (2468 Β!)

Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Περί προσδιορισμού των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων

  • Παράρτημα Ι της Συνθήκης (26/10/2012)

Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”».

«Θεματικός Τουρισμός»

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης

ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ