Αρχική Σελίδα
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ  ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με την ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος για μία θέση εργασίας, στο πλαίσιο υλοποίησης Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, Αναπτυξιακής Ηρακλείου και Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2021. 
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 11η Φεβρουαρίου 2021.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.unhcr.org/gr-jobs/icmc-job-opportunities/
 
Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια επιβατικών οχημάτων
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «ΕSTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών 01/02/2021.
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ προχωρά στην ανακοίνωση τεσσάρων (4) προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με συνολικά δεκαεπτά άτομα (17), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συμβάσεις θα έχουν χρονική διάρκεια από την υπογραφή τους έως και την 31-12-2021

Συγκεκριμένα, οι προσκλήσεις αφορούν στις ειδικότητες: Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ και ΤΕ (7 άτομα), Κοινωνιολόγων (1 άτομο), Εποπτών Στέγασης (5 άτομα) και Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών/ Διερμηνέων (4 άτομα). 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ αντλήσουν τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τα σχετικά παραρτήματα, ακολουθώντας τους παρακάτω συνδέσμους: 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (23-12-2020)
ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (29-12-2020)
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png