Αρχική Σελίδα
Προσωρινά αποτελέσματα CLLD LEADER Μεσαράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 412/12-4-2019)

 

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής (αίτηση ένστασης) κατά του πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της προκήρυξης.  Η προσφυγή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ - www.ependyseis.gr) και σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προσφυγών (που διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Η.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης  απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα σχετικά έντυπα αυτής (φύλλο επιλεξιμότητας, βαθμολόγησης, αναλυτικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποιημένη βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

 

 

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.2

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.3

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.4

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.2.5

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.1

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.3

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης ΜΕΣ_19.2.3.4

 

Οδηγίες Υποβολής Ενδικοφανούς Προσφυγής CLLD

 
Προσωρινά αποτελέσματα CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

CLLD LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 403/09-4-2019)

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 1ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.
Μετά την ολοκλήρωση και της διαδικασίας δειγματοληπτικού διοικητικού ελέγχου της αξιολόγησης, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κρήτης, δημοσιοποιείται ο Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων ανά υποδράση στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr.
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής (αίτηση ένστασης) κατά του πίνακα αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, με την ανάλογη τεκμηρίωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της προκήρυξης.  Η προσφυγή γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ - www.ependyseis.gr) και σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής προσφυγών (που διατίθεται στην ιστοσελίδα της ΑΝ.Η.), εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησής του.
Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης  απεικονίζεται στο ΠΣΚΕ, στο οποίο οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποίησαν για την υποβολή της αίτησης στήριξης και μπορούν να ενημερωθούν σχετικά. Επιπλέον όλοι οι δικαιούχοι θα λάβουν ενημερωτική επιστολή με τα αποτελέσματα αξιολόγησης και τα σχετικά έντυπα αυτής (φύλλο επιλεξιμότητας, βαθμολόγησης, αναλυτικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην διεύθυνση (email) που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης στο ΠΣΚΕ.
Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων θεωρείται προσωρινός και θα οριστικοποιηθεί μετά την εξέταση τυχόν προσφυγών, λαμβάνοντας υπόψη την οριστικοποιημένη βαθμολογική κατάταξη των δικαιούχων και τη διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων ανά υποδράση.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης


 
Ανακοίνωση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

στο πλαίσιο του Προγράμματος SWITCH-Asia and Central AsiaII – Προώθηση της Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής (Κωδικός:Europe Aid/161614/DH/ACT/Multi) ,  
με ένα  (1) άτομο Πτυχιούχο ΠΕ Πολιτικών Επιστημών για τη θέση του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ - GENERAL PROJECT COORDINATOR (GPC) συνολικής διάρκειας  29 μηνών (έως 20/12/2020).
 
H συνολική αμοιβή ορίζεται σε 55.100,00€ πλέον ΦΠΑ 13.224,00€ και σύνολο 68.324,00€ μείον τις νόμιμες κάθε φορά κρατήσεις για το σύνολο της περιόδου.  
Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 11/5/2020
 
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τ.Π. LEADER 2007-2013 
ΟΡΕΑ ΚΡΗΤΗ
Νήσων Περίπλους
"Νήσων Περίπλους" 
Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιρειών
Νησιωτικής Ελλάδος 
kataggelies.png