ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Interreg III
Δέσμη C
- PRAXIS

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ PRAXIS

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. συμμετείχε σαν εταίρος στο έργο PRAXIS που χρηματοδοτήθηκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC.

Σύμφωνα με τις αρχές του INTERREG ΙΙΙC, δινόταν η δυνατότητα στις περιφερειακές αρχές να αποκτήσουν ένα μέσο για την ενίσχυση της διαπεριφερειακής συνεργασίας, για την ανάπτυξη δικτύων και την αντιμετώπιση των κοινών τους προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ορεινές περιοχές και η ενδοχώρα χαρακτηρίζονταν από προβλήματα κοινωνικής και οικονομικής φύσης όπως η μείωση του πληθυσμού, η δυσκολία προσέγγισης και η έλλειψη επαρκών υποδομών. Παρόλα αυτά, οι εν λόγω περιοχές συχνά χαρακτηρίζονταν από ιδιαίτερο κάλλος και πολιτιστική κληρονομιά, πλεονεκτήματα που τους έδιναν τη δυνατότητα αξιοποίησης όσον αφορά την προώθηση της ανάπτυξη τους.

Στόχος του έργου PRAXIS, στο οποίο συμμετείχαν συνολικά 15 εταίροι από 9 χώρες ήταν η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης

στην ενδοχώρα, μέσα από την καταπολέμηση της ανεργίας, του κοινωνικού αποκλεισμού και της καλλιέργειας δεξιοτήτων. Το έργο προώθησε τη συνεργασία των τοπικών κοινωνικών εταίρων και την καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας με εφαρμογή τεσσάρων πιλοτικών έργων που επέδειξαν καινοτόμες προσεγγίσεις σχετικά με την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων.

Επιπλέον, συντάχθηκε και διανεμήθηκε «Οδηγός Επιχειρηματικότητας», ο οποίος αποτέλεσε χρήσιμο εργαλείο για το νέο επιχειρηματία. Ο οδηγός περιελάμβανε πληροφορίες για την ανάπτυξη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων καθώς και πληροφορίες για τους φορείς υποστήριξης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

ΕΤΑΙΡΟΙ

• Essex Country Council- Αγγλία (Συντονιστής εταίρος)
• East of England Regional Assembly – Αγγλία
• East of England Development Agancy- Αγγλία
• Business Link for Essex- Αγγλία
• Writtle College- Αγγλία
• Province of East Flanders- Βέλγιο
• Province of West Flanders- Βέλγιο
• Aragon Technological Institute- Ισπανία
• Picardy Regional Council- Γαλλία
• Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΕ- Ελλάδα
• Province of Mantua- Ιταλία
• Province of South Holland- Ολλανδία
• Office of the Marshal of the Oplskie Voivodeship-Πολωνία
• The Pomerian Association of the Rural Municipalities- Πολωνία
• Arad Country Council- Ρουμανία

Ο προϋπολογισμός Έργου για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ήταν 264.000€
με Κοινοτική Συνδρομή 75%: 198.000€
και Εθνική Συμμετοχή 25%: 66.000€
– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
www.praxisnetwork.net

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ