ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Η συνολική ιδέα του έργου είναι να υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση, διεπιστημονική και βασισμένη στην πραγματικότητα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Αυτό θα εξασφαλιστεί με τη συμμετοχή έμπειρων ερευνητών και επαγγελματιών που είναι μέλη της ομάδας της κοινοπραξίας. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά μέλη της ομάδας θα εξασφαλίσουν μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των λύσεων του έργου και ότι θα ευθυγραμμιστούν με την πιο πρόσφατη σκέψη. Η ποικιλομορφία των επαγγελματικών υποβάθρων στην ομάδα θα διασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες και ότι θα ληφθούν υπόψη σκέψεις από διαφορετικούς τομείς. Η προγραμματισμένη συνεργασία μεταξύ της ομάδας της κοινοπραξίας και των εμπλεκόμενων ΜΜΕ θα διασφαλίσει ότι οι λύσεις αντιμετωπίζουν τις πραγματικές προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου του τρέχοντος πλαισίου και ότι θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών του κλάδου.

Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει το έργο θα διασφαλίσει επίσης ότι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικές αρχές. Η ομάδα του έργου θα υιοθετήσει μια προσεκτικά επεξεργασμένη προσέγγιση για τον εντοπισμό και την πρόσληψη των ΜΜΕ, οι οποίες θα συμμετέχουν προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα της ποικιλίας των πλαισίων από τα οποία επιλέγονται, αλλά και ότι το έργο συνεργάζεται με ΜΜΕ που είναι πρόθυμες να γίνουν αλλαγές.

Μεθοδολογία, εργαλεία και έλεγχος ποιότητας
Π.Ε. 1
Μια γενική συνέλευση θα επιτρέψει τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για ζητήματα στρατηγικών έργων και τη συνολική διακυβέρνηση. ένα συμβούλιο έργου θα εξασφαλίσει αποτελεσματική εφαρμογή και βέλτιστα αποτελέσματα και οι ηγέτες του WP που επιλέγονται με βάση συγκεκριμένες ικανότητες θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη εκτέλεση των διαφορετικών ροών δραστηριοτήτων.
Π.Ε. 2
Η ανάπτυξη ενοτήτων εφαρμογών που βασίζονται στο διαδίκτυο θα συνοδεύεται από παρακολούθηση βάσει δεδομένων μέσω εξειδικευμένων δεικτών και εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων που βοηθούν στην παρακολούθηση της απόδοσης, στην παρακολούθηση αποτελεσμάτων και στην ανταλλαγή διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών.
Π.Ε. 3
Η ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων τουρισμού (STT) θα ενημερωθεί με τη μελέτη των ευρωπαϊκών πρακτικών και τον προσδιορισμό των πιο επιθυμητών χαρακτηριστικών για το STT. το έργο θα παράγει μια ταξινόμηση για την ταξινόμηση και το σχεδιασμό του STT. θα αναπτυχθούν εγχειρίδια για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη διαφορετικών εργαλείων.
Π.Ε. 4
Η αξιολόγηση των αναγκών και των ικανοτήτων των ΜΜΕ θα ακολουθείται από ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως καθοδήγηση, συμβουλευτική, καθοδήγηση και ανταλλαγή γνώσεων. Αυτά θα εκτελεστούν με βάση συγκεκριμένες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από τους ηγέτες του WP.
Π.Ε. 5
Η πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων θα εμπλέξει διαφορετικές ΜΜΕ μέσω μηχανισμών που όχι μόνο δοκιμάζουν αλλά διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και παρατηρήσεων μέσω ομάδων εστίασης και άλλων συμμετοχικών μεθόδων.
Π.Ε. 6
Μια εξελιγμένη στρατηγική επικοινωνίας, η στοχευμένη κάλυψη σημαντικών ορόσημων και η συνεχής διαχείριση από έναν εξειδικευμένο υπεύθυνο επικοινωνίας θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη προβολή.

period

timeline

milestones

submission
period

evaluation
period

jun 22

jul 22

aug 22

sep 22

SUBMISSION OPENING DATE
(1/6/2022, 09:00 CET)

SUBMISSION OPENING DATE
(1/6/2022, 09:00 CET)

negotiation
period

oct 22

implementation
period

nov 22

EVALUATION RESULTS
AND STARTING IMPLEMENTATION
OF THE ACTION PLANS

ACTION PLAN
AGREEMENT
SIGNATURE

PREFINANCING
PAYMENT (75%)
PERIOD

dec 22

jan 23

feb 23

mar 23

apr 23

may 23

ACCEPT OR REJECT
APA DEADLINE

PREFINANCING PAYMENT
THE LATEST 30 DAYS
AFTER ENTRY INTO FORCE
OF THE APA

3 MONTH EXTENSION
PERIOd

jun 23

jul 23

aug 23

EVALUATION RESULTS
AND STARTING IMPLEMENTATION
OF THE ACTION PLANS

timeline

milestones

jun 22

submission
period

SUBMISSION OPENING DATE
(1/6/2022, 09:00 CET)

jul 22

aug 22

sep 22

evaluation
period

SUBMISSION DEADLINE & STARTING OF EVALUATION PROCESS (1/9/2022, 17:00 CET)

evaluation
period

oct 22

negotiation
period

SUBMISSION DEADLINE & STARTING OF EVALUATION PROCESS (1/9/2022, 17:00 CET)

nov 22

implementation
period

ACTION PLAN
AGREEMENT
SIGNATURE

PREFINANCING
PAYMENT (75%)
PERIOD

EVALUATION RESULTS & STARTING IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLANS

dec 22

ACCEPT OR REJECT APA DEADLINE

jan 23

feb 23

mar 23

apr 23

may 23

PREFINANCING PAYMENT THE LATEST 30 DAYS AFTER ENTRY INTO FORCE OF THE APA

jun 23

jul 23

aug 23

PROVIDE WRITTEN JUSTIFICATION FOR 3-MONTH EXTENSION (IF NEEDED)

Χ

Χ

NEA

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ