ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Άξονας 4 -
Προσέγγιση
LEADER

ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το τοπικό πρόγραμμα συνιστά δέσμη παρεμβάσεων μέσα από μια αναπτυξιακή στρατηγική η οποία αποσκοπεί στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Στόχος μας η ισόρροπη ανάπτυξη των τριών βασικών πυλώνων της αειφορίας, δηλαδή της οικονoμικής ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Στόχος μας (σε συνδυασμό με άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ) η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής οικονομίας που θα “εξασφαλίζει” την ευημερία του συνόλου των πολιτών και των χωρικών ενοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Στρατηγικός μας στόχος είναι να καταστεί η περιοχή παρέμβασης ένας ελκυστικός τόπος διαβίωσης.

Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράμματος θα προωθούν ολοκληρωμένες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στη τοπική οικονομία, οι οποίες θα διαχέονται σε όλη την περιοχή παρέμβασης και θα «ολοκληρώνονται» με άλλες παρεμβάσεις εντός και πλησίον της περιοχής παρέμβασης.

Στρατηγικός Στόχος 1
Στο πλαίσιο αυτό, ο πρώτος στρατηγικός στόχος αφορά την ισόρροπη ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων και της απασχόλησης, την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονομίας αποσκοπώντας στην υπέρβαση των αρνητικών  επιπτώσεων  που έχουν εμφανιστεί (ή πρόκειται να εμφανιστούν) στη περιοχή λόγω των διαρθρωτικών μεταβολών στον πρωτογενή τομέα. Παράλληλα όμως ο στόχος αυτός εμπεριέχει όχι μόνο το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας αλλά και αυτό της κοινωνικής συνοχής και του περιορισμού της απομόνωσης κοινωνικών ομάδων και χωρικών εστιών ανάπτυξης.

Στρατηγικός Στόχος 2
Δεύτερος στρατηγικός στόχος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό επιτυγχάνεται με την δημιουργία νέων βιώσιμων επενδύσεων στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα όπως ,υποδομές εστίασης και διανυκτέρευσης, μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας αγροτικών προϊόντων και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας. Με στόχο τη αύξηση των θετικών επιπτώσεων των επενδύσεων αυτών στην τοπική οικονομία, θα επιδιωχθεί η στενή διασύνδεσή τους με τον τοπικό παραγωγικό ιστό και ιδιαίτερα με τον πρωτογενή τομέα, με στόχο την διάχυση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας σε ολόκληρη την τοπική οικονομία.

Στρατηγικός Στόχος 3
Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αποτελεί το τρίτο στρατηγικό στόχο για την ανάπτυξη της περιοχής και αποσκοπεί στην αναβάθμιση όλων των παραγόντων που προωθούν την επιχειρηματικότητα σε όλους τους τομείς της οικονομίας της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου και εν τέλει, συντελούν στη δημιουργία καινοτόμων και σύγχρονων επιχειρηματιών. 

Στρατηγικός Στόχος 4
Ο τέταρτος στρατηγικός στόχος για την ανάπτυξη της ενδοχώρας του Ν. Ηρακλείου αφορά την επίτευξη περιβαλλοντικής ισορροπίας, διά μέσου της προστασίας και της ανάδειξης των περιβαλλοντικών – πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής και της προώθησης μίας πολυλειτουργικής γεωργίας που θα σέβεται το περιβάλλον. Αναγκαία κρίνεται επίσης και η προσπάθεια για την αναβάθμιση των περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών.

Στρατηγικός Στόχος 5
Τέλος, ο πέμπτος στρατηγικός στόχος αφορά την επίτευξη κοινωνικής ισορροπίας και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή παρέμβασης, μέσω της ενδυνάμωσης των θεσμών κοινωνικής προστασίας, της άρσης της απομόνωσης τμημάτων του πληθυσμού και περιοχών, της παροχής ίσων ευκαιριών απασχόλησης και κοινωνικο-οικονομικών υποδομών στις κοινωνικά αποκλεισμένες πληθυσμιακές ομάδες (γυναίκες, μετανάστες, ΑΜΕΑ, ηλικιωμένους, άτομα ηλικίας 45-65 ετών) αλλά και ιδιαίτερα στους νέους της περιοχής.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

 ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Δράση L123α
Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Δράση L311-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

Δράση L311-5
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων  

Δράση L311-7
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

Δράση L312-1
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

Δράση L312-3
Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση 

Δράση L312-5
Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

Δράση L313-1
Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης). 

Δράση L313-4
Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 

Δράση L313-5
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης

Δράση L313-8
Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

Δράση L321-2
Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Δράση L321-3
Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κ.λ.π.

Δράση L322-1
Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

Δράση L323-1
Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Δράση L323-4
Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά. 

Α⁄Α

Α⁄Α

ΔΡΑΣΕΙΣ

ACTIONS

ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

TOTAL

COST

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

(Δ.Δ.)

PUBLIC

EXPENDITURE (P.E.)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ Δ.Δ. 

PORTION OF

TOTAL P.E. (%) ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

TOTAL

COST

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΔΑΠΑΝΗ

PUBLIC

EXPENDITURE

ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗ

ΣΥΝΙΛΙΚΗ Δ.Δ.

PORTION OF

TOTAL P.E.(%)

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΡΓΩΝ

NUMBER OF

PROJECTS

1

LAG Technical Support

1,185,000.00

1,185,000.00

16.23%

1,354,388.37

1,354,388.37

14.77%

1

2

Αγροτουρισμός

Agrotourism

3,200,000.00

1,600,000.00

21.92%

1,492,534.00

746,267.00

8.14%

5

3

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε.

Strengthening SMEs

4,600,000.00

2,300,000.00

31.51%

5,462,390.24

2,731,195.12

29.78%

24

4

Δικτύωση επιχειρήσεων -clusters

Clustering

200,000.00

100,000.00

1.37%

125,354.80

62,677.40

0.68%

2

5

Φυσικό και Δομημένο

περιβάλλον

Natural and Built 

Environment

900,000.00

900,000.00

12.33%

1,454,489.31

1,454,489.31

15.86%

13

6

Κοινωφελή κτίρια - 

Μουσεία

Community buildings &

museums

550,000.00

550,000.00

7.53%

2,001,780.49

2,001,780.49

21.83%

15

7

Εκδηλώσεις

Events

150,000.00

112,500.00

1.54%

177,412.31

138,205.01

1.51%

8

8

Προβολή - προώθηση

περιοχής

Tourist advertising & area

promotion

375,000.00

352,500.00

4.83%

360,400.10

351,880.10

3.84%

5

9

Συνεργασίες

Collaboration

200,000.00

200,000.00

2.74%

329,077.20

329,077.20

3.59%

3

10

Διαπεριφερειακή

συνεργασία

Transregional Cooperation

150.000,00

120.000,00

1.76%

145.849,94

117.667,60

0.96%

1

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΩΔ.

ΜΕΤΡΑ (Μ)

ΟΜΑΔΑ ΥΠΟΜΕΤΡΩΝ (ΟΥ)

ΥΠΟΜΕΤΡΑ (Υ) – ΔΡΑΣΕΙΣ (Δ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ

%

41

Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης

9.975.000,00

5.915.000,00

411

Ανταγωνιστικότητα 

1.800.000,00

900.000,00

50%

L123

Αύξηση της αξίας των γεωργικών

και δασοκομικών προϊόντων

1.800.000,00

900.000,00

50%

L123a

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

1.800.000,00

900.000,00

50%

413

Ποιότητα ζωής / Διαφοροποίηση 

8.175.000,00

5.015.000,00

50%

L311

Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

1.500.000,00

750.000,00

50%

L311-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί

μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης

900.000,00

450.000,00

50%

L311-5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων

οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών

παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων 

300.000,00

150.000,00

50%

L311-7

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων

παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση

300.000,00

150.000,00

50%

L312

Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης

πολύ μικρών επιχειρήσεων

2.400.000,00

1.200.000,00

50%

L312-1

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί

βιοτεχνικών μονάδων 

1.400.000,00

700.000,00

50%

L312-3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί

επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής

μετά την α’ μεταποίηση  

800.000,00

400.000,00

50%

L312-5

Δικτύωση ομοειδών

ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων 

200.000,00

100.000,00

50%

L313

Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

2.675.000,00

1.502.500,00


α

Παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα:

375.000,00

352.500,00

100%

L313-1

Ιδρύση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων

τουριστικής πληροφόρησης

(γραφεία – περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

300.000,00

300.000,00

100%

L313-4

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών

πλεονεκτημάτων των περιοχών

75.000,00

52.500,00

70%

β

Παρεμβάσεις ανάπτυξης

επιχειρηματικής δραστηριότητας:

2.300.000,00

1.150.000,00

50%

L313-5

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός

μικρής δυναμικότητας υποδομές διανυκτέρευσης

1.600.000,00

800.000,00

50%

L313-8

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός,

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση

του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. γραφεία αγροτικού

τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού,

ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών,

χώροι γευσιγνωσίας).

700.000,00

350.000,00

50%

L321

Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία

και τον αγροτικό πληθυσμό

400.000,00

362.500,00

L321-2

Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας,

δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, χώροι άσκησης

πολιτιστικών δραστηριοτήτων

250.000,00

250.000,00

100%

L321-3

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης

και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς –

στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας

υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων,

στολών κ.λ.π

150.000,00

112.500,00

75%

L322

Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών

600.000,00

600.000,00

100%

L322-1

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων  

600.000,00

600.000,00

100%

L323

Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

600.000,00

600.000,00

100%

L323-1

Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών,

όπως βελτίωση – σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες,

τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους,

διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης.

300.000,00

300.000,00

100%

L323-4

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους

σε μουσεία – συλλογές – εκθετήρια που σχετίζονται

με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

300.000,00

300.000,00

100%

421

Διατοπική και Διακρατική Συνεργασία

200.000,00

200.000,00

100%

421α

Διατοπική συνεργασία “Νήσων Περίπλους”

130.000,00

130.000,00

100%

421β

Διακρατική συνεργασία: «Γαστρονομικές Περιπλανήσεις:

o πολιτισμός των γεύσεων»

70.000,00

70.000,00

100%

431

Δαπάνες λειτουργίας, απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση

1.185.000,00

1.185.000,00

100%

431α

Δαπάνες Λειτουργίας της Ο.Τ.Δ.

1.125.800,00

1.125.800,00

100%

431β

Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση

59.200,00

59.200,00

100%

Σύνολο

11.360.000,00

7.300.000,00

* Ποσοστό επί της Δ.Δ.

ΘΕΣΜΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

Θεσμικό
Πλαίσιο
(.zip)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1η Προκήρυξη
Τοπικού
Προγράμματος
(.zip)

Αξιολόγηση Επενδυτικών
Σχεδίων
1ης Προκήρυξης
(.zip)

Αποτελέσματα
Αξιολόγησης
Επενδυτικών
Σχεδίων
(.zip)

2η Προκήρυξη
Τοπικού
Προγράμματος
(.zip)

3η Προκήρυξη
Τοπικού
Προγράμματος
(.zip)

ΒΙΒΛΙΟ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ