ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διακρατική συνεργασία "Καταδύσεις στα Νησιά μας"

ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ

Ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Διακρατική συνεργασία: Καταδύσεις στα Νησιά μας, Δίκτυο παράκτιων περιοχών Ελλάδας – Κύπρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 8.3.4. 

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Στόχος της συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιοποίησης και προβολής των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων με βάση την παράκτια δραστηριότητα με κατεύθυνση τον τουρισμό εμπειρίας και τις καταδυτικές δραστηριότητες
και δραστηριότητες παρατήρησης του βυθού.

Αντικείμενο της πράξης είναι η διαμόρφωση ενός Δικτύου Καταδυτικών Διαδρομών με ενιαίες προδιαγραφές και προσπάθεια
ανάδειξης των κοινών χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών Ελλάδας και Κύπρου στο πλαίσιο μιας δυναμικά
αναπτυσσόμενης δραστηριότητας και εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος όπως ο καταδυτικός τουρισμός που διαμορφώνει
χαρακτηριστικά ταυτότητας εναλλακτικού τουρισμού.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των τοπικών δεξιοτήτων σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και για τους εταίρους -ΟΤΔ και για τις ομάδες στόχου, μέσω μεταφοράς γνώσης σε Τοπικούς φορείς, Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Αλιείς για την ορθολογική διαχείρισης της κληρονομιάς του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντός, των πόρων του και της φέρουσας ικανότητας του.

Η συνεργασία διευρύνεται με την ένταξη νέων εταίρων και διερεύνηση για την αξιοποίηση νέων ιδεών και μεθοδολογιών που
κατευθύνονται στην ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως καταδυτικός τουρισμός, Αλιευτικός Τουρισμός, η Περιβαλλοντική
Ευαισθητοποίηση, Ο Γαστρονομικός Πολιτισμός σε σχέση με την Αλιεία, η σύνδεση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την
πολιτισμική ταυτότητα των περιοχών που αποτελούν επιμέρους στόχους των τοπικών προγραμμάτων που εκτελούνται στις 6
περιοχές από τις 6 ΟΤΔ.

Εταίροι του σχεδίου είναι:

1. Επικεφαλής εταίρος Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε. – [ΕΤΑΛ
Α.Ε.]
2. Εταίρος Νο2. –  Αναπτυξιακή εταιρεία Δωδεκανήσου Α.Α.Ε.-ΟΤΑ – [ΑΝΔΩ Α.Ε.]
3. Εταίρος Νο.3 –  Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.-ΟΤΑ- [ΑΝΗ Α.Ε.]
4. Εταίρος Νο.4 – Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ [ΑΝ.Ε.ΛΕΜ ΛΤΔ]
5. Εταίρος Νο.5 –  Αναπτυξιακή εταιρεία επαρχίας Λάρνακας ΛΤΔ – [ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ. ΛΤΔ]
6. Εταίρος Νο.6 –  Αναπτυξιακή εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ – [ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ. ΛΤΔ]

Οι προβλεπόμενες Ενέργειες είναι οι εξής:

ΕΝ.1-Σχεδιασμός, συντονισμός, παρακολούθηση διακρατικού σχεδίου

ΕΝ.2-Σχεδιασμός επιλογή και δημιουργία / επέκταση καταδυτικών διαδρομών στις  περιοχές των εταίρων

ΕΝ.3-Πιλοτική εφαρμογή μικρής κλίμακας χερσαίας σήμανσης καταδυτικών διαδρομών – ανάδειξη προορισμών 

ΕΝ.4- Ψηφιακή αποτύπωση, ψηφιακή δικτύωση και προβολή καταδυτικών διαδρομών του δικτύου 

ΕΝ.5- Εντυπη αποτύπωση των καταδυτικών διαδρομών του δικτύου και προβολή των διαδρομών στις ομάδες στόχους

ΕΝ.6- Ενέργειες προβολής του καταδυτικού δικτύου και διάχυσης πληροφόρησης των αποτελεσμάτων του έργου  

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ