Ανθεκτικές Παράκτιες Κοινότητες: Διακρατικό Σεμινάριο FLAG

Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης MARE  πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου το 13ο και τελευταίο διακρατικό σεμινάριο του δικτύου FARNET για τις ΟΤΔ Αλιείας , επικεντρωμένο στις ανθεκτικές παράκτιες κοινότητες. 

Το σεμινάριο είχε δύο βασικούς άξονες:

Πρώτον, παρουσίασε καινοτόμα έργα από την περίοδο 2014-2020 και πώς συνέβαλαν στην οικοδόμηση οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας στους τομείς της ΟΤΔΑ.

Δεύτερον, πρόσφερε στις ΟΤΔ Αλιείας την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και να προετοιμαστούν για το μέλλον, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα όπως η ψηφιοποίηση, η κοινωνική καινοτομία και η βιοποικιλότητα. 

Συνδυασμένα, τα δύο σκέλη του σεμιναρίου υπογράμμισαν τα εργαλεία, τόσο παλιά όσο και νέα, προκειμένου οι ΟΤΔ Αλιείας να προσαρμόσουν και να προετοιμάσουν τις στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σύμφωνα με τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες που συνδέονται με τη Γαλάζια Οικονομία.

Για την έκθεση αποτελεσμάτων του σεμιναρίου και την αναλυτική ατζέντα επισκεφθείτε τη σελίδα του δικτύου FARNET, εδώ

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ