Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μεσαρά)

X

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ,

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του

Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.32, Αρ. πρωτ: 1682/29-10-21) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ)

Εκδόθηκε η υπ’αρ. 1324/05.08.22 (ΑΔΑ: 9Ζ1Φ465ΖΨΟ-Θ5Υ) Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων για την πρόσκληση με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)». Η Απόφαση Ένταξης αφορά δεκαεπτά (17) επενδυτικά σχέδια, δημόσιας δαπάνης 1.669.017,33.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 «ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ» της πρόσκλησης:

Α) Προκειμένου να εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του για την έκδοση της Απόφασης Ένταξης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), να αποστείλει στον ΕΦ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):

  1. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
  2. τον τραπεζικό λογαριασμό (Λογαριασμό Πράξης) με τοποθετημένο ποσό ύψους:
  • τουλάχιστον του 40% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης έως και 100.000 ευρώ.
  • τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της Πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής για συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό Πράξης πάνω από 100.000 ευρώ.

Από τα ανωτέρω ποσά αφαιρούνται τα δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.

Β) Στη συνέχεια, ο Δικαιούχος μετά την παραλαβή του Σχεδίου της Απόφασης Χρηματοδότησης μεμονωμένης Πράξης, οφείλει να αποστείλει στον ΕΦ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της Απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα IV υπεύθυνης δήλωσης), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της Πράξης, όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την ολοκλήρωση υλοποίησής της.

Ακολουθεί η έκδοση της Απόφασης Χρηματοδότησης, η οποία διαβιβάζεται από τον ΕΦ στο Δικαιούχο της Πράξης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Οι Δικαιούχοι θα ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση χρηματοδότησης όπως έχει υποβληθεί στο ΠΣΚΕ. Η αποστολή εγγράφων και μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ