ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ανακοίνωση

                                            ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
                                         2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
                  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
                       ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
                                         (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 536/07-04-2023 – Κωδ. ΠΣΚΕ LD 482)
 

Μετά και την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για τα έργα ιδιωτικού χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ), υπέβαλε αίτημα προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αυγενάκη Λευτέρη, για τη χορήγηση πρόσθετης χρηματοδότησης προκειμένου να ενταχθούν όλα τα θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια. Το αίτημα έγινε δεκτό με το υπ’ αριθμό 2259/28-11-2023 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που δίνει τη δυνατότητα χρήσης υπερδέσμευσης δημόσιας δαπάνης ύψους 5.576.715,49€.

Έτσι, με τις μεταφορές υπολοίπων ποσών δημόσιας δαπάνης από υποδράση σε υποδράση, και με την υπερδέσμευση εντάσσονται συνολικά 40 από τα 41 θετικά αξιολογημένα έργα με συνολική δημόσια δαπάνη 8.496.081,23€, ενώ η προκηρυχθείσα δημόσια δαπάνη ήταν 2.950.000€.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν σύντομα τη σχετική απόφαση ένταξης στο τοπικό πρόγραμμα και στη συνέχεια θα κληθούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή των συμβάσεων με την ΟΤΔ Αναπτυξιακής Ηρακλείου.

Ο Τελικός Πίνακας Κατάταξης ανά υποδράση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr.

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ