ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σκοπός του εν λόγω έργου συνεργασίας ήταν να εφαρμοστεί στην αλιεία μια τεχνολογία που βασίζεται στην αρχή του «blockchain». 

Περιοχή παρέμβασης:

Ιταλία – [IT217] FLAG Pesca Flegrea scarl
Sviluppo Mare Isole di Ischia e Procida s.c.a.r.l.
FLAG Litorale Miglio d’Oro

Χρησιμοποιώντας το αξιόπιστο αυτό σύστημα από κοινού καταγραφής, οι τρεις ομάδες FLAG εφάρμοσαν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, το οποίο παρέχει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες σε καταναλωτές προϊόντων αλιείας μικρής κλίμακας.

Η τεχνολογία blockchain αποσκοπεί στην επίτευξη της πλήρους διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας σε ολόκληρο το μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού για οποιοδήποτε προϊόν. Αντί να απαιτείται ένα κεντρικό μητρώο για τη διαχείριση της ροής των δεδομένων, η αρχή του blockchain δίνει τη δυνατότητα σε ένα σύνολο οργανισμών να επαληθεύουν, να εκτελούν και να καταγράφουν τις συναλλαγές μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα διομότιμο δίκτυο χωρίς να χρειάζεται να βασιστούν σε μεσάζοντα. Τα δεδομένα που εισάγουν οι αλιείς σε αυτή την ανοιχτή βάση δεδομένων (τοποθεσία, είδη, ποσότητα, ταυτότητα του αλιέα κλπ.) διασφαλίζουν την ιχνηλασιμότητα και δίνουν τη δυνατότητα προωθητικών δράσεων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και την ενίσχυση της τοπικής κατανάλωσης.

Η ύπαρξη αυτής της τεχνολογίας έδωσε σε τρεις ιταλικές ομάδες FLAG από την Καμπανία την ιδέα να ξεκινήσουν το FLAGCHAIN, ένα έργο για την παροχή πλήρους διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων που προέρχονται από αλιευτικά σκάφη μικρής κλίμακας (SSF) στις περιοχές τους. Και στις τρεις αυτές περιοχές είχαν ήδη εντοπιστεί αδυναμίες λόγω της περιορισμένης ψηφιοποίησης, της βαριάς γραφειοκρατίας που απαιτούνταν για τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς εμπορικής προβολής, της έλλειψης ιχνηλασιμότητας για τα αλιεύματα της κατηγορίας SSF, της περιορισμένης γνώσης του κοινού σχετικά με τα τοπικά αλιεύματα και τις εποχές τους, και της απώλειας των παραδοσιακών συνηθειών κατανάλωσης τοπικών ψαριών.

Εκτός από την ανάπτυξη σχετικής εφαρμογής, το έργο εκπαίδευσε και αλιείς οι οποίοι, λόγω της ηλικίας τους, δεν διέθεταν ψηφιακές δεξιότητες. Οι αλιείς, οι οποίοι εισάγουν τα δεδομένα στο σύστημα μέσω των τηλεφώνων τους, ενεπλάκησαν από την αρχή ώστε να διασφαλιστεί ο φιλικός προς τον χρήστη χαρακτήρας της εφαρμογής. Μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε επίσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2021, ώστε να τονιστούν τα οφέλη της ιχνηλασιμότητας για τους αλιείς μικρής κλίμακας και να προωθηθεί με τον τρόπο αυτό η χρήση της εφαρμογής.

Αποτελέσματα:

Η χρήση αυτής της τεχνολογίας εκσυγχρονίζει την αλυσίδα αξίας των σκαφών κατηγορίας SSF και ωθεί τον κλάδο προς τα εμπρός στη διαδικασία ψηφιοποίησης. Επιτρέπει στους αλιείς SSF να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους, να ανταποκριθούν στην πιεστική απαίτηση για διαφάνεια και να αναδείξουν τα δυνατά σημεία του κλάδου και την ποιότητα των προϊόντων και των διεργασιών που εφαρμόζουν.

 

Μέχρι τώρα έξι αλιευτικά σκάφη (δύο σε κάθε περιοχή FLAG) εισάγουν τα δεδομένα τους στο σύστημα. Ωστόσο, ο αριθμός αναμένεται να φτάσει το 50% του στόλου κατά τη διάρκεια του 2023. Νέα δεδομένα, όπως ο εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης και η ημερομηνία και ώρα αλίευσης, θα εισάγονται επίσης στο σύστημα, καθώς και το ημερολόγιο αλιείας (σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009), καθώς και η ποιότητα των υδάτων σε χώρους ιχθυοκαλλιέργειας. Θα προστεθεί επίσης μια ενότητα απευθείας πώλησης, καθώς και μια ακόμα, για την προώθηση των τοπικών αλιευτικών προϊόντων (η οποία θα παρέχει διασύνδεση με χώρους αλιευτικής κληρονομιάς, τοπικά έθιμα και συνταγές, καθώς και διατροφικές αξίες).

Μεταφορά καλής πρακτικής:
Το έργο εμπνέεται από την αρχή της μεταβιβασιμότητας: ο κύριος στόχος των τριών ομάδων FLAG είναι η διαμόρφωση μιας κοινής πλατφόρμας μέσω της οποίας θα καταγράφονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των αλιευμάτων που προέρχονται από αλιεία μικρής κλίμακας τόσο στην περιοχή όσο και σε ολόκληρη την Ιταλία και την ΕΕ. Η τεχνολογία blockchain βασίζεται στην αρχή της μη εμπλοκής τρίτων (δηλαδή, χωρίς έλεγχο από κεντρικό φορέα). Η εφαρμογή FLAGCHAIN έχε αναπτυχθεί βάσει πρωτοκόλλου blockchain ανοιχτής πηγής, το οποίο ονομάζεται Quadrans και χαρακτηρίζεται από χαμηλό κόστος λειτουργίας και περιορισμένες ενεργειακές απαιτήσεις. Η πλατφόρμα μπορεί να προσαρμοστεί ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και άλλων περιοχών FLAG και, όσο περισσότεροι αλιείς χρησιμοποιούν την εφαρμογή, τόσο περισσότερο θα αυξάνεται και η ιχνηλασιμότητα.

Διδάγματα: Το έργο καταδεικνύει ότι η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων (αλιέων μικρής κλίμακας, λιμενικών αρχών, συνεταιρισμών) ήδη από το αρχικό στάδιο είναι ζωτικής σημασίας προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα αξίας των προϊόντων της κατηγορίας SSF. Αποδεικνύει επίσης ότι το σύστημα blockchain μπορεί να εφαρμοστεί επιτυχώς στην κατηγορία σκαφών SSF, ακόμη και με δεδομένο το τρέχον χαμηλό επίπεδο ψηφιοποίησης. Για να αποτραπεί το ενδεχόμενο χρέωσης των αλιέων με ένα τέλος συμμετοχής στο μέλλον, οι ομάδες FLAG αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους για την κάλυψη των δαπανών συντήρησης της εφαρμογής, όπως χορηγούς, άλλους εμπλεκόμενους στην αλυσίδα εφοδιασμού και οργανώσεις εργοδοτών.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤOΚ: (α) ανάπτυξη προστιθέμενης αξίας, δημιουργία θέσεων απασχόλησης, προσέλκυση νέων ανθρώπων και προώθηση της καινοτομίας σε όλα τα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

SHARE WITH

 

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ