ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ένα δίκτυο βιώσιμων καταδυτικών διαδρομών

Ένα συνεργατικό έργο θέτει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στο επίκεντρο 30 καταδυτικών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο.

Συνεργαζόμενες χώρες:

Ελλάδα 

Κύπρος

Έξι ομάδες FLAG εργάζονται από κοινού προκειμένου να διευρύνουν ένα δίκτυο διαδρομών κατάδυσης με ή χωρίς αναπνευστήρα, οι οποίες συμμορφώνονται με κοινές προδιαγραφές βιωσιμότητας.

Το έργο «Dive our islands» ξεκίνησε από τρεις ομάδες FLAG το 2008 και στοχεύει στο να προωθήσει την ελκυστικότητα των αντίστοιχων περιοχών και να συμβάλει στην καλύτερη ενημέρωση του κοινού και στην προστασία των θαλασσών. Το διευρυμένο εταιρικό σχήμα δίνει νέα ώθηση στη διατήρηση της πολυμορφίας στα συμμετέχοντα νησιά, όπως και στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος τους.

Οι ομάδες FLAG έχουν κινητοποιήσει τουριστικά πρακτορεία, καταδυτικά κέντρα και αλιείς με σκοπό τον προσδιορισμό των συναφών περιοχών και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων προς προώθηση σε αυτές τις περιοχές. Η παρακολούθηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας από αλιείς και ερευνητές εντάσσεται επίσης στην πρωτοβουλία προκειμένου να διασφαλίζεται η ανάλυση τυχόν δυνητικών επιπτώσεων της τουριστικής δραστηριότητας στη θαλάσσια ζωή.

Το εταιρικό σχήμα έχει αναπτύξει προωθητικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή με κοινή οπτική ταυτότητα για τις καταδυτικές διαδρομές. Έχει επίσης διοργανώσει μεγάλο συνέδριο για την καλύτερη ενημέρωση των αλιέων, των τουριστικών πρακτορείων και των επιχειρηματιών σχετικά με το ρόλο των καταδυτικών πάρκων στην προώθηση της διατήρησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με ταυτόχρονη διασφάλιση ενός βιώσιμου εισοδήματος για τον ντόπιο πληθυσμό. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος του έργου είναι η επίσημη αναγνώριση ορισμένων από τις συμμετέχουσες περιοχές ως καταδυτικών πάρκων με καθεστώς προστασίας.

Αποτελέσματα:
Οι διάφοροι εταίροι επωφελούνται πλέον από την ύπαρξη ενός καθιερωμένου δικτύου, το οποίο διευκολύνει την προώθηση των περιοχών τους και τη λήψη σχολίων από άλλες κοινότητες. Σε συνδυασμό με το έντυπο υλικό και το συνέδριο, μια καθορισμένη ιστοσελίδα, ένα προφίλ στο Facebook και μια σχετική εφαρμογή (App) συνεισφέρουν από κοινού στην προώθηση μιας βιώσιμης χρήσης της φυσικής κληρονομιάς τους.

Μεταφορά καλής πρακτικής:
Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για άλλες περιοχές των ομάδων FLAG, όπου θα μπορούσε να αναδειχθεί το καταδυτικό δυναμικό και να βελτιωθεί η βιωσιμότητα. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιοχών επιτρέπει την εξαγωγή διδαγμάτων ενώ ενισχύει και την προβολή των μελών του δικτύου.

Διδάγματα: Η συνεργασία μεταξύ των εταίρων επέτρεψε την ταχεία απόδοση αποτελεσμάτων και ενίσχυσε τους ιστορικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών. Κατά την περίοδο της υλοποίησης, η συμμετοχή και η υποστήριξη εκ μέρους των διαχειριστικών αρχών από Ελλάδα και Κύπρο αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία του έργου και την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Συνεισφορά στον στόχο της ΤΑΠΤOΚ: υποστήριξη της διαφοροποίησης εκτός του πεδίου της εμπορικής αλιείας.

SHARE WITH

 

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Κατεβάστε το
έντυπο του
προγράμματος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ