ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οικολογικό
Αρχαιολογικό
Πάρκο
Γιούχτα

Προϋπολογισμός
520.000.000δρχ.

Χρηματοδότηση
Β΄ Κ.Π.Σ. 1994-1999

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Περιβάλλον – ΥΠΕΧΩΔΕ

Φορείς υλοποίησης:
Αναπτυξιακή Ηρακλείου
ΥΠΕΧΩΔΕ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

Το «Οικολογικό & Αρχαιολογικό Πάρκο Γιούχτα», ήταν ένα πιλοτικό πρόγραμμα, αφού για πρώτη φορά γινόταν συνδυασμός των οικολογικών με των αρχαιολογικών στοιχείων σε ένα ενιαίο πάρκο. Το πρόγραμμα αφορύσε στην εφαρμογή έργων και ενεργειών, που στόχευαν στην προστασία του οικοσυστήματος του όρους Γιούχτα και της ευρύτερης περιοχής του.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε τους παρακάτω τομείς δράσης με τις ενδεικτικά αναφερόμενες ενέργειες:

1. Προστασία χλωρίδας, βλάστησης και εδαφών:

• Περιφράξεις

• Αντιπυρική προστασία

• Σημειακές βελτιώσεις βλάστησης

• Περιορισμένη εφαρμογή αναδασώσεων

• Προστασία ενδημικών φυτών

• Πειραματική παραγωγή ενδημικών φυτών

• Αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρίψης απορριμμάτων

 

2. Προστασία του γύπα

• Δημιουργία και λειτουργία ταύστρας

• Παρακολούθηση πληθυσμών

• Συσχέτιση με άλλους βιότοπους της Κρήτης


3. Προστασία και ανάδειξη ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων

• Εφαρμογή άμεσων μέτρων προστασίας και ανάδειξης

• Σημειακές παρεμβάσεις ανάδειξης

• Σύνταξη σχετικού σχεδίου


4. Οργάνωση της πρόσβασης του κοινού

• Εγκατάσταση παρατηρητηρίων, δημιουργία μονοπατιών, σήμανση, υποδομή καθαριότητας, στάσης και στάθμευσης

• Δημιουργία συστήματος ερμηνείας του περιβάλλοντος

• Δημιουργία συστήματος προώθησης και ανάδειξης της περιοχής

5. Προετοιμασία και ολοκλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων για το χαρακτηρισμό της περιοχής ως προστατευόμενης

• Κατάρτιση ειδικών θεματικών μελετών και σύνταξη σχεδίων κανονιστικών διατάξεων

• Διαμόρφωση σχεδίων κανονιστικών διατάξεων σχετικών με το χαρακτηρισμό και τον τρόπο λειτουργίας και διαχείρισης της περιοχής

 

6. Κέντρο Ενημέρωσης και Διοικητήριο του Πάρκου

• Ανακαίνιση κτιρίου «ΔΙΑΣ»

• Οργάνωση διοικητηρίου του Πάρκου

• Οργάνωση εκθεσιακού χώρου – χώρου multimedia

 

7. Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση του κοινού και των υπηρεσιών σε σχετικά θέματα

• Επιμορφωτικές ημερίδες

• Συνέδρια

• Έκδοση έντυπου υλικού

• Ξεναγήσεις

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ