ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης, Πίνακας απορριπτέων και Πίνακας Προσλαμβανόμενου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 865/02-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 14/28-05-2024 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων και τον πίνακα προσλαμβανόμενου για την με αριθμ. πρωτ. 865/02-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως έως και την 30-09-2025, στο πλαίσιο υλοποίησης του Toπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Hρακλείου του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ–Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»,του ΠΑΑ 2014-2022 συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ