Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κρήτης
2000-2006

Μέτρο 6.1. “Ανάπτυξη Κοινωνικών
Υπηρεσιών Υποστήριξης για την
Προώθηση Ίσων Ευκαιριών”

Μέτρο 5.10 “Ολοκληρωμένες
παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών
αγροτικών περιοχών – ΕΚΤ “

Χ

Χ