ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Πληροφοριακό Υλικό

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ

Για περισσότερς πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην ανακοίνωση της σχετικής πρόσκλησης σο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του Στρατηγικού σχεδίου της κοινής Αγροτικής Πολιτικής(ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

Επιπλέον, το Ελληνικό Αγροτικό Δίκτυο έχει δημοσιεύσει διάφορα αξιόλογα παραδείγματα έργων ΠΑΑ στην Ελλάδα, καθώς και το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Δίκτυο για αντίστοιχα παραδείγματα σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

 

Τέλος οι βασικές στρατηγικές και πολιτικές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν και το σχεδιασμό των νέων προγραμμάτων ΤΑΠΤοΚ LEADER 2023-2027 είναι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Στρατηγική Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο και η πρωτοβουλία τα Έξυπνα Χωριά.

Παρακάτω θα βρείτε το βασικό πληροφοριακό υλικό για να το κατεβάσετε.  

SHARE WITH

 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ