Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή ΠΕ Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «RESETTING – Relaunching European smart and sustainable tourism models through digitalization and innovative technologies», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η ΑΝΗ ΑΑΕ ΟΤΑ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου, με τις εξής ειδικότητες: ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή ΠΕ Οικονομικού, για τη θέση του υπεύθυνου επικοινωνίας και παρακολούθησης του έργου RESETTING – Relaunching European smart and sustainable tourism models through digitalization and innovative technologies», το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα COSME της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η σύμβαση είναι χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024). Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στις προσκλήσεις των θέσεων που βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους.

 

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ