ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.”

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, που πάρθηκε στη συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2022 και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία  «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00.

Η συνέλευση θα γίνει στην  έδρα της εταιρείας στις Αρχάνες Ηρακλείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Υποβολή και έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου (01-01-2021 έως 31-12-2021) μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή της εταιρείας.

 

  1. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της διαχείρισης της ως άνω χρήσης.

 

  1. Εκλογή τακτικών ελεγκτών και αναπληρωματικών για τη χρήση από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

 

  1. Έγκριση αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920.

 

  1. Διάφορα θέματα / ανακοινώσεις.

 

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση της εταιρείας θα επαναληφθεί την 13/09/2022 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

 

 

Αρχάνες 24 Ιουνίου 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ