ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ανακοίνωση

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ ΤΗΣ
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ
(ΑΡ.ΠΡΩΤ. 529/06-04-2023)
 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης της 2ης Πρόσκλησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ για τα έργα δημοσίου χαρακτήρα του Υπομέτρου 19.2.

Σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, οι υποψήφιοι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ενδικοφανούς προσφυγής (αίτηση ένστασης), επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ και το εκτυπωμένο αποδεικτικό κατάθεσης αποστέλλεται μαζί με δικαιολογητικά (όπου απαιτούνται) στην ΟΤΔ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της έγγραφης ενημέρωσής του.

Το αναλυτικό αποτέλεσμα του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης (απόφαση της Ε.Δ.Π. κριτήρια αξιολόγησης, βαθμολόγηση κλπ) απεικονίζεται στο ΟΠΣΑΑ (https://www.opsaa.gr/RDIIS/#/login) στο οποίο έχετε πρόσβαση με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής που χρησιμοποιήσατε για την υποβολή της αίτησης στήριξης σας και μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ www.anher.gr.

Οι προτάσεις θα θεωρούνται οριστικά ενταγμένες, αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση τυχόν ενδικοφανών προσφυγών και μετά τη σχετική έκδοση απόφασης ένταξης.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ