ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης και Πίνακας απορριπτέων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/21-05-2024 απόφαση του Δ.Σ. περί έγκρισης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 13/21-05-2024 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για την με αριθμ. πρωτ. 865/02-05-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως έως και την 30-09-2025, στο πλαίσιο υλοποίησης του Toπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Hρακλείου του Μέτρου 19 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ–Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)»,του ΠΑΑ 2014-2022 συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ έως τις 14:00 η ώρα της τρίτης (3) ημέρας από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα www.anher.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 13/21-05-2024 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ως εξής:

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ