ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/19-04-2023 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 8/19-04-2023 απόφαση του Δ.Σ περί έγκρισης των αποτελεσμάτων, ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες κοινωνικού προγράμματος Συνεργασίας ως εξής:

  1. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 196/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Κοινωνιολόγου ΠΕ
  2. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 197/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου δύο (2) ατόμων ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ
  3. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 198/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ειδικότητας Κοινωνικού Λειτουργού ΠΕ/ΤΕ – Συντονιστή Πεδίου
  4. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 199/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) Πολιτισμικούς Διαμεσολαβητές/ Διερμηνείς των γλωσσών 1) Αραβικά, 2) Φαρσί- Νταρί 3) Ουκρανικά
  5. Προσωρινοί πίνακες κατάταξης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 200/28-02-2023 για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου Γενικών Καθηκόντων ΔΕ

Κατά των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν εγγράφως πλήρως αιτιολογημένες ενστάσεις στο πρωτόκολλο της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ έως τις 14:00 η ώρα της τρίτης (3) ημέρας από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα www.anher.gr και στον πίνακα ανακοινώσεων.

Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά την εκπνοή της ως άνω αποκλειστικής προθεσμίας θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης έχουν ως εξής:

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ