Πρόσκληση για ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την 31-12-2022, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «A Model for Sustainable Tourism in Central Asia. Building capacities, creating awareness, introducing technology», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ