ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

TAYTOTHTA

Α.Φ.Μ.: 094274477

ΑΡ. ΓΕΜΗ: 077118527000

Η «ANAΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» είναι μία αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία, στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας συμμετέχει η Περιφέρεια Κρήτης, όλοι οι Δήμοι του νομού Ηρακλείου, το Επιμελητήριο Ηρακλείου και λοιποί τοπικοί φορείς. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων και διατηρεί υποκατάστημα στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού.

Δραστηριοποιείται κυρίως στο Νομό Ηρακλείου, αλλά υλοποιεί προγράμματα μέσω διακρατικών συνεργασιών σε όλη την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία.
Διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών».

Καταστατικό
ANH
Μετοχολόγιο
Οικονομικά
στοιχεία

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ