ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ)


ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ», στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» του
Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης: 63 – CLLD.32, Αρ. πρωτ: 1682/29-10-21) – ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ)

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου, ως Ενδιάμεσος Φορέας του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης”)», και σύμφωνα με την υπ’αρ. 55/08.07.22 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER Αλιείας N. Ηρακλείου, ανακοινώνει τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης με τις τελικά επιλεγμένες αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες καθορίστηκαν από τη βαθμολογία και τη διαθεσιμότητα του προϋπολογισμού.

Συνολικά εντάσσονται δώδεκα (17) έργα με Συνολικό Κόστος 3.346.335,70€ και Δημόσια Δαπάνη 1.669.017,33€. Πέντε (5) έργα αφορούν εκσυγχρονισμό αλιευτικών σκαφών ενώ τα υπόλοιπα δώδεκα (12) έργα αφορούν επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού (καταλύματα, θαλάσσιος τουρισμός)
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση αλλά και στη σχετική διαδικασία του ΣΔΕ ΕΠΑΛΘ, θα ακολουθήσει η έκδοση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων από την ΕΔΠ για το σύνολο των εγκεκριμένων προτάσεων. Στη συνέχεια θα εκδοθεί Απόφαση Χρηματοδότησης Μεμονωμένης Πράξης για κάθε επενδυτικό σχέδιο.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ

 

Εμμανουήλ Κοκοσάλης

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ