ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τοπικό 
Κοινωνικό
Κεφάλαιο

Χρηματοδότηση:
Aρθρο 6 
– Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο (ΕΚΤ)

Προϋπολογισμός
1.030.000 ΕΥΡΩ (360.000.000δρχ.)

Φορέας Υλοποίησης
Αναπτυξιακή Ηρακλείου

Περίοδος Υλοποίησης
1999 – 2001

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος ήταν η διευκόλυνση της πρόσβασης στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ατόμων που αντιμετώπιζαν κοινωνικό αποκλεισμό ή ομάδων που εργάζονταν υπέρ της κοινωνικής ή επαγγελματικής ένταξής τους. Η θεμελιώδης αρχή για τις ενέργειες του Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου ήταν η “τοπική ανάπτυξη για την κοινότητα και από την κοινότητα”. Αυτό συνεπάγόταν την υλοποίηση ισχυρών εταιρικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών φορέων και ιδιαίτερα τη συμμετοχή κοινωνικά αποκλεισμένων ανθρώπων στην ανάπτυξη όλου του σχεδίου. Παράλληλα, σύμφωνα με το ΕΚΤ, το πιλοτικό σχέδιο θα υποστήριζε τα σχέδια που διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και ειδικότερα την ενσωμάτωση στην αγορά εργασίας. Το “Τοπικό Κοινωνικό Κεφάλαιο” δεν απευθυνόταν γενικά στην ανεργία αλλά είχε ως επίκεντρο αυτές τις ομάδες που δε μπορούσαν για διάφορους λόγους να επωφεληθούν από τις πολιτικές για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στα πλαίσια του «Τοπικού Κοινωνικού Κεφαλαίου» μπορούσαν να τύχουν χρηματοδοτικής και συμβουλευτικής υποστήριξης οι εξής τρεις κατηγορίες περιπτώσεων:

• Δράσεις υπέρ της κοινωνικής συνοχής (δηλ. δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους πολίτες ενός Δήμου, δράσεις που ενδυναμώνουν το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό επίπεδο).

• Δράσεις υπέρ ή από κοινού με οργανώσεις, τοπικά δίκτυα και ομάδες πρωτοβουλίας που εργάζονται υπέρ της ενσωμάτωσης αποκλεισμένων.

• Δράσεις άμεσης υποστήριξης ατόμων που απειλύνται με αποκλεισμό για την ανάληψη μικροεπιχειρηματικής δραστηριότητας ή αυτοαπασχόλησης ή για τη βελτίωση της δυνατότητας ένταξής τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι αυτής της κατηγορίας θα τυγχάνουν πέραν της χρηματοδοτικής και συστηματικής συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Υπεύθυνοι υλοποίησης
των μικροσχεδίων
μπορούσαν να είναι:

1. Κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα που ανήκουν στις παρακάτω ομάδες:

• Άτομα με Ειδικές Ανάγκες που επιθυμούν να αναλάβουν επαγγελματική δράση

• Αρχηγοί και μέλη μονογονεϊκών οικογενειών που χρήζουν οικονομικής βοήθειας ή βρίσκονται σε κατάσταση κοινωνικού αποκλεισμού,

• Νέοι κάτω των 28 ετών (που ανήκουν σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης), οι οποίοι θα αναλάβουν επαγγελματική δραστηριότητα στην ιδιαίτερη πατρίδα τους

• Μετανάστες, μόνιμοι κάτοικοι σε συγκεκριμένη περιοχή, οι οποίοι παρουσιάζουν προβλήματα κοινωνικής ενσωμάτωσης.

• Ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης για την ανάληψη επαγγελματικής δράσης.

2. Κοινωνικοί φορείς / ομάδες ατόμων / ενώσεις / δίκτυα τοπικών φορέων/ τοπικές ομάδες, υπάρχουσες είτε υπό σύσταση που επιθυμούν να αναλάβουν δράση είτε υπέρ των παραπάνω ομάδων-στόχου είτε καινοτόμες δράσεις υπέρ της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης (ποιότητας ζωής, κοινωνικές και υπηρεσίες υγείας, περιβάλλον, πολιτισμός κτλ).

Οι δημόσιοι φορείς και οι κερδοσκοπικοί οργανισμοί δεν ήταν επιλέξιμοι ως φορείς υλοποίησης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ