ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ισοκρατία

x

Γ’ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
2000 – 2006

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΜΕΤΡΟ 5.3.
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος, υλοποιείται ο Β΄ Κύκλος του Σχεδίου Δράσης με τίτλο «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ», με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης.

Στόχος του Σχεδίου

Στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή πολυεπίπεδης στήριξης σε γυναίκες εργαζόμενες και άνεργες από όλη την Περιφέρεια Κρήτης για την κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική ένταξή τους καθώς και η προώθησή τους σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα συμβουλευτικής παρέχει τα εξής:

• Στήριξη των άνεργων γυναικών για τον προσδιορισμό των επαγγελματικών τους στόχων
• Στήριξη των άνεργων γυναικών για τη βελτίωση των τρόπων αναζήτησης εργασίας• Ενδυνάμωση και ενθάρρυνση των άνεργων γυναικών για την ένταξή τους σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης
• Στήριξη εργαζόμενων γυναικών για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και για τη βελτίωση των συνθηκών απασχόλησής τους
• Ενθάρρυνση των άνεργων γυναικών για την ένταξή τους σε προγράμματα κατάρτισης και γενικότερα για τη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων
• Ανάπτυξη συνεργασίας των φορέων υλοποίησης του προγράμματος με όλους τους άλλους τοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα απασχόλησης και επιχειρηματικότητας γυναικών
• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και κινητοποίηση τοπικών φορέων για την άμβλυνση της περιθωριοποίησης των γυναικών σε σχέση με την αγορά εργασίας

ΟΜΑΔΕΣ
ΣΤΟΧΟΙ

• Απλές κατηγορίες ανέργων γυναικών

• Άνεργες γυναίκες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ της Κρήτης ενημερώνουν τις άνεργες ωφελούμενες για τη δυνατότητα ένταξής τους. Με ειδικό Παραπεμπτικό από τον ΟΑΕΔ οι άνεργες γυναίκες παραπέμπονται:

• στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. (από τις υπηρεσίες του ΚΠΑ/ ΟΑΕΔ Ηρακλείου και ΚΠΑ/ ΟΑΕΔ Νέας Αλικαρνασσού)
• στην Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε. (από τις υπηρεσίες του ΚΠΑ ΟΑΕΔ Αγίου Νικολάου και Τοπική Υπηρεσία / ΟΑΕΔ Ιεράπετρας)
• στον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε. (από την Τοπική Υπηρεσία / ΟΑΕΔ Σητείας)
• στην ΝΕΛΕ Ρεθύμνου (από το ΚΠΑ / ΟΑΕΔ Ρεθύμνου) και
• στην Νομαρχία Χανίων (από το ΚΠΑ / ΟΑΕΔ Χανίων)

για να υποβάλουν αίτηση και να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η επιλογή των δικαιούχων των δράσεων συμβουλευτικής του σχεδίου δράσης θα γίνει από Τριμελή Επιτροπή. Οι δικαιούχες του προγράμματος θα συμμετέχουν σε συνεδρίες από εξειδικευμένα στελέχη των φορέων που παρέχουν Συμβουλευτική. Oι άνεργες ωφελούμενες επιστρέφουν στον ΟΑΕΔ με μια Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα από το φορέα που τους παρείχε συμβουλευτική, προκειμένου να ενταχθούν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Κατάρτιση, Προκατάρτιση, ΝΕΕ, ΝΘΕ και STAGE).

Όσες ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως ωφελούμενες στο Σχέδιο Δράσης μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 24/10/2005 έως και τις 2/12/2005, με δυνατότητα παράτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., στην κα Φανταουτσάκη Ελευθερία και Τσατσάκη Εμμανουέλα καθημερινά από 8:30 έως 16:00, στο τηλέφωνο 2810 753300.

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

• ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ «ΙΣΟΚΡΑΤΙΑ» ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
• ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
• ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
• ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
• ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑ ΑΡΙΘΜΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΟ
• ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ
• ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟ
• ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
• ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
• ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α., Συντονιστής Φορέας
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ηρακλείου
• Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης
• ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης Α.Ε.
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ρεθύμνου
• Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.
• Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ)

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ