ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

x

x

Βοήθεια
στο Σπίτι
(ΒσΣ)

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» (ΒσΣ) που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., σε συνεργασία με τους παρακάτω Δήμους:

• Αγίας Βαρβάρας
• Αρχανών
• Βιάννου
• Γουβών
• Καστελίου
• Κόφινα
• Μοιρών

εντάσσεται στο Μέτρο 6.1 «Ανάπτυξη Κοινωνικών Υπηρεσιών Υποστήριξης για την Προώθηση Ίσων Ευκαιριών» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Κρήτης 2000-2006, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Επίσης η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. υλοποιεί το ΒσΣ στους δήμους:

• Παλιανής
• Τυλίσου

που εντάσσεται στο Μέτρο 5.10 «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ανάπτυξης ειδικών αγροτικών περιοχών –ΕΚΤ» των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.) Κρήτης 2000-2006, του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων προέρχεται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 35% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος του Βοήθεια στο Σπίτι είναι:

• Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης

• Η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργούμενες υπηρεσίες.

• Η απελευθέρωση των ατόμων (κυρίως γυναικών) που έχουν την επιμέλεια των πολιτών στους οποίους απευθύνεται το πρόγραμμα, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση τους στην αγορά εργασίας.

• Η παραμονή των ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες στο οικείο και φυσικό τους περιβάλλον

• Η ποσοτική και ποιοτική διεύρυνση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας που παρέχονται στους δημότες.

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα  ΒσΣ εξυπηρετεί το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των παρακάτω δήμων:

• Αγίας Βαρβάρας
• Αρχανών
• Βιάννου
• Γουβών
• Καστελίου
• Κόφινα
• Μοιρών
• Παλιανής
• Τυλίσου

και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κατά μέσο όρο περίπου 150 άτομα  έκαστο με δεδομένο το προσωπικό και τις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο.

 Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

• Μία Κοινωνική Λειτουργός
• Μία Νοσηλεύτρια
• Δύο Οικογενειακοί βοηθοί
• Ένας φυσιοθεραπευτής (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας παθολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας οικονομολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)

Δ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ωφελούμενοι από τη λειτουργία των ΒσΣ είναι:

• Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από την απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας.

• Άνεργοι, κυρίως γυναίκες που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και απασχολούνται στις προαναφερόμενες ειδικότητες.

• Ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και άτομα χρήζοντας βοηθείας που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ