ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ε.Π.
"Απασχόλησης

και επαγγελματικής κατάρτισης"

Μέτρο 5.2.
“Στήριξη της λειτουργίας και της ποιοτικής αναβάθμισης μονάδων και υπηρεσιών εξυπηρέτησης παιδιών, ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας”

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» (ΚΔΑΠ).

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π)» υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. .Εντάσσεται στο Μέτρο 5.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αποτελεί συνέχεια της λειτουργίας του Προγράμματος «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 35% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Α. ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
– ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος της εξωσχολικής απασχόλησης συνίστανται:

• Στην προώθηση ίσων ευκαιριών απασχόλησης και την εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου στους γονείς, ώστε αυτοί να μπορούν να ανταποκριθούν στις εργασιακές τους υποχρεώσεις και να ικανοποιήσουν άλλες προσωπικές και οικογενειακές τους ανάγκες.

• Στην αύξηση της απασχολησιμότητας των γυναικών λόγω της απεξάρτησής τους από τη φροντίδα των παιδιών και λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτεί η δομή.

• Στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών, ώστε αυτά να υιοθετήσουν θετική στάση για τη ζωή και να αποκτήσουν τις βάσεις και τα σημεία αναφοράς που θα τους είναι απαραίτητα για τη διαχείριση των προσωπικών τους ζητημάτων όταν ενηλικιωθούν.

• Στην προώθηση της ιδέας της συμμετοχής του πολίτη στο πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των πολιτών.

• Στην βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες.

• Στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διαπαιδαγώγησης έξω από το σχολικό πλαίσιο με σκοπό την κοινωνική ένταξη παιδιών που αντιμετωπίζουν σχολική αποτυχία ή άλλης μορφής ειδικές ανάγκες.

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι κύριοι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

• Η ενεργοποίηση της δημιουργικότητας του παιδιού που δεν αναφέρεται σε ένα ειδικό καλλιτεχνικό ταλέντο, αλλά στη δυνατότητα του να αντιλαμβάνεται τον κόσμο και να επιδρά σε αυτόν σύμφωνα με τη μοναδικότητά του.

• Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας του παιδιού με τη βαθύτερη γνωριμία και ενίσχυση των φιλικών σχέσεων μεταξύ τους και τη δημιουργία ειλικρινών σχέσεων μεταξύ ενηλίκων και παιδιών.

• Καλλιεργείται η αισθητική του παιδιού με την προσφορά ερεθισμάτων που θα του δώσουν την ευκαιρία να εξασκήσει τα εκφραστικά του μέσα και συγχρόνως να διατηρήσει την αυθεντικότητά του.

• Ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας και των ατομικών αναγκών κάθε παιδιού αποτελεί βασική προϋπόθεση, η οποία καθορίζει το γενικό κλίμα που επικρατεί στο ΚΔΑΠ.

Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα «Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών» εξυπηρετεί το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των παρακάτω δήμων:

• Αρχανών
• Γοργολαίνη

και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κατά μέσο όρο περίπου 45 άτομα έκαστο με δεδομένο το προσωπικό και τις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο.

Δ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα Κ.Δ.Α.Π στελεχώνονται από παιδαγωγούς και ειδικότητες δημιουργικής απασχόλησης. Πιο συγκεκριμένα:

• Μία (1) Διευθύντρια- Φιλόλογος
• Δύο (2) Νηπιαγωγοί
• Μία (1)Φιλόλογο
• Μία (1) Καθαρίστρια.
• Ένας χοροδιδάσκαλος (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας Καθηγητής Αγγλικών (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας Καθηγητής Η/Υ (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας Ψυχολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας Οικονομολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)

Το ωράριο λειτουργίας του ΚΔΑΠ είναι Δευτέρα έως Παρασκευή από 14.00 έως 21.00 και Σάββατο από 8.00 έως 14.00

2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» (Μ.Κ.Μ.)

Τα προγράμματα «Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας» που υλοποιούνται από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε., εντάσσονται στο Μέτρο 5.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Αποτελεί συνέχεια της λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η χρηματοδότηση των παραπάνω έργων προέρχεται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 35% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Α. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στόχος της Μονάδας Κοινωνικής Μέριμνας είναι:

• Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης

• Η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργούμενες υπηρεσίες.

• Η ανάπτυξη και βελτίωση της κοινωνικής πολιτικής και μέριμνας για τους δημότες.

• Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ηλικιωμένους.

• Η αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος.

• Η αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το πρόγραμμα Μ.Κ.Μ. εξυπηρετεί το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των παρακάτω δήμων:

• Γοργολαίνη
• Καστελίου
• Κρουσώνα

και έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούν κατά μέσο όρο περίπου 150 άτομα έκαστο με δεδομένο το προσωπικό και τις ανάγκες που υπάρχουν στο Δήμο.

Γ. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα απασχολούνται οι παρακάτω ειδικότητες:

• Μία Κοινωνική Λειτουργός
• Δύο Νοσηλεύτριες
• Τρεις Οικογενειακοί βοηθοί
• Ένας φυσιοθεραπευτής (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας παθολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)
• Ένας οικονομολόγος (Εξωτ. Συνεργάτης)

Δ. ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ωφελούμενοι από τη λειτουργία των Μ.Κ.Μ. είναι:

• Γυναίκες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αμειβόμενη ενεργό ζωή ή να επανενταχθούν σε αυτήν, ύστερα από την απουσία τους λόγω των αλληλοσυγκρουόμενων ευθυνών απασχόλησης και οικογένειας.

• Άνεργοι, κυρίως γυναίκες που διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα και απασχολούνται στις προαναφερόμενες ειδικότητες.

• Ηλικιωμένοι, ΑΜΕΑ και άτομα χρήζοντα βοηθείας που είναι και οι τελικοί αποδέκτες των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ