ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κ.Π. Equal
Α' Κύκλος

Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»
(http://www.energoipolites.gr)

Τίτλος Έργου:
«Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοιχτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας»

Το Ελληνικό Πρόγραμμα της ΚΠ EQUAL χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75% και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ποσοστό 25%)

Αριθμός Απόφασης Ένταξης:
180765/27-05-2002

Αποστολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου είναι η «Συμβολή στην ανάπτυξη της απασχόλησης, χάρη στην προώθηση της απασχολησιμότητας, του επιχειρηματικού πνεύματος, της ικανότητας προσαρμογής και της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και επένδυση στους ανθρώπινους πόρους»

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Φορέας Υλοποίησης
Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ»

Περιοxή Εφαρμογής
Περιφέρεια Κρήτης και Νομός Μαγνησίας

Τίτλος Έργου
Ολοκληρωμένο Σχέδιο & Ανοιχτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας

Υποπρόγραμμα της Κ.Π. EQUAL στο οποίο το έργο εντάσσεται
2. Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πνεύματος

Μέτρο της Κ.Π. EQUAL στο οποίο το έργο εντάσσεται
2.2. Ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας

Χρονική Περίοδος Υλοποίησης του Έργου
Ενέργεια Ι: 13-1-2002 έως 31-7-2002
Ενέργεια ΙΙ & ΙΙΙ: 1-10-2002 έως και 31-3-2005

Ομάδες – Στόχοι του Έργου
Γυναίκες
Νέοι άνεργοι
Άτομα με αναπηρίες

Προϋπολογισμός / Ενέργεια / Περιοχή εφαρμογής 
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 2.582.538,00 Ευρώ

Ενέργεια Ι
29.347,00 Ευρώ (Κρήτη)
29.347,00 Ευρώ (Μαγνησία)
Σύνολο: 58.694,00 Ευρώ

Ενέργεια ΙΙ
1.166.922 Ευρώ (Κρήτη)
1.132.795,00 Ευρώ (Μαγνησία)
Σύνολο: 2.299.717,00 Ευρώ

Ενέργεια ΙΙΙ
95.000,00 Ευρώ (Κρήτη) 
129.127,70 Ευρώ (Μαγνησία)
Σύνολο: 224.127,70 Ευρώ

Υπεύθυνος Προγράμματος
Μαυρογιάννης Γεώργιος

Το Έργο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο – Ανοιχτοί Δρόμοι στην Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας» υλοποιείται στην Περιφέρεια Κρήτης και στο Νομό Μαγνησίας, από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ.) «Ενεργοί Πολίτες» με υπεύθυνο συντονιστή φορέα την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. Η Α.Σ. αποτελείται από 41 συνεργαζόμενους φορείς, 22 από την Περιφέρεια Κρήτης και 19 από τον Νομό Μαγνησίας. Συμμετέχουν Αναπτυξιακές Εταιρείες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εκπαιδευτικοί και Ερευνητικοί Φορείς, κ.α.. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από 13/01/2002 έως 31/03/2005 (Ενέργειες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ).

Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει μία ποικιλία δράσεων που στοχεύουν:

(α) στο να προετοιμάσουν το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον των περιοχών εφαρμογής για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και να προτείνουν θεσμικές αλλαγές σε εθνικό επίπεδο και

(β) στο να προωθήσουν την ένταξη ανέργων ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας, σε πιλοτική βάση, ενός μικρού αριθμού κοινωνικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το πρόγραμμα θα παρέχει επαγγελματική συμβουλευτική σε ενδιαφερόμενα άνεργα άτομα των ομάδων στόχου.

ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο κεντρικός στόχος είναι η συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης των κοινωνικά ευπαθών ομάδων των πληθυσμών της Κρήτης και της Μαγνησίας (κυρίως των νέων, των γυναικών με χαμηλά επαγγελματικά προσόντα και των ατόμων με αναπηρίες), μέσα από τη δημιουργία κοινoνικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή ατόμων από διαφορετικές κατηγορίες ευπαθών ομάδων πληθυσμού, επιχειρήσεων και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι οι εξής:

• Διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
• Δημιουργία μηχανισμών στήριξης των ομάδων στόχου και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.
• Δικτύωση φορέων για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας.
• Ανάληψη δράσης υπέρ των ατόμων των ομάδων στόχου, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας.
• Υποστήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας.
• Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
• Παρεμβάσεις στην εθνική αρχή καθώς και στην Ε.Ε. σχετικά με ζητήματα κοινωνικής οικονομίας (θεσμικό πλαίσιο, χρηματοδότηση, πολιτικές).

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεδομένης της αδυναμίας της υπάρχουσας οικονομίας (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας) να προσφέρει απασχόληση σε όλο το εργατικό δυναμικό, γίνονται προσπάθειες να αναπτυχθεί ένας άλλος τομέας της οικονομίας (ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας) ο οποίος προβλέπεται ότι θα προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης, ιδιαιτέρως για άτομα τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες εισόδου στην αγορά εργασίας.

Συνεταιρισμοί και Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρείες αποτελούν επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας. Ταμεία αλληλοβοήθειας, ενώσεις, σωματεία και ιδρύματα συγκαταλέγονται στους οργανισμούς της κοινωνικής οικονομίας. Χαρακτηριστικά των οργανισμών και των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας είναι μεταξύ άλλων και τα εξής:

• Είναι συλλογικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (ιδρύονται από ομάδα ατόμων ή και φορέων).

• Χαρακτηρίζονται για τη δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων (1 άτομο / 1 ψήφος).

• Επιδιώκουν την κάλυψη οικονομικών και κοινωνικών σκοπών ταυτόχρονα. Η επιδίωξη κοινωνικών σκοπών μπορεί για παράδειγμα να σημαίνει ότι ιδρύονται σε γεωγραφικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, όπως υψηλή ανεργία ή χαμηλό επίπεδο ποιότητας ζωής των κατοίκων τους και έρχονται να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ή να παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.

• Εξασφαλίζουν την ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Μπορεί να εφαρμόζουν καινοτόμες μορφές οργάνωσης της εργασίας, π.χ. για να μπορούν να εργαστούν άτομα με αναπηρίες.

• Στην περίπτωση που είναι κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα κέρδη δε στοχεύουν στην αύξηση του πλούτου των μελών της επιχείρησης, αλλά στην χρηματοδότηση νέων δράσεων – στην επανεπένδυση. Ο βασικός οικονομικός σκοπός τους είναι η εξασφάλιση βασικού εισοδήματος για τα μέλη τους και τους εργαζόμενούς τους.

• Συχνά, παρέχουν νέες υπηρεσίες ή παράγουν νέα προϊόντα.

• Ενισχύονται με ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και με ειδικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας.

• Υποστηρίζονται με διάφορους τρόπους από τοπικούς φορείς καθώς και από εθελοντές.

Στη χώρα μας το 2002 εκδόθηκε από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας βιβλίο με τίτλο: «Προοπτικές απασχόλησης στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας» (Εκδόσεις Σάκκουλα), το οποίο αναφέρεται αναλυτικά στο θέμα της κοινωνικής οικονομίας.

ΦΟΡΕΙΣ
ΕΤΑΙΡΟΙ

• Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.
Συντονιστής Προγράμματος

• Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.

• AKOM-M Ψηλορείτης

• Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ)

• Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης (ΣΤΕΔΚ-Κ)

• Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)

• Eταιρεία Τουρισμού Κρήτης

• Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ΤΑΚ

• Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Κρήτης

• Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ρεθύμνου

• Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης – ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.

• ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

• Τεχνική Εκπαιδευτική ΚΕΚ ΕΠΕ

• Κέντρο Ειδικών Παιδιών «Ζωοδόχος Πηγή»

• Οργανισμός Δημοτικής Κοινωνικής Πολιτικής Χανίων (ΟΔΗΚΟΙΠ)

• Κέντρο Συμβουλευτικής Αγωγής Νέων Δήμου Ηρακλείου-Ομάδα Εθελοντών Πρόληψης

• Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου

• Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων

• Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης

• Ινστιτούτο Εργασίας – Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος

• THEMA Ανάπτυξη Κρήτης

• AGO HELLAS Ε.Π.Ε.

• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης & Έρευνας Ν. Α. Μαγνησίας

• Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας

• Δήμος Βόλου

• Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Μαγνησίας

• Επιμελητήριο Μαγνησίας

• Εργατικό Κέντρο Βόλου

• Πανεπιστήμιο Θεσσαλλίας – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης & Κέντρο Δικτύων

• Ελληνικός Οργανισμός Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας – ΕΟΜΜΕΧ

• Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας – ΑΝΕΜ Α.Ε

• Εταιρεία Κοινωνικής Παρέμβασης και Πολιτισμού Ν. Α. Μαγνησίας – ΕΚΠΟΛ

• Δημοτική Επιχείρηση Μελετών Κατασκευών Βόλου- ΔΕΜΕΚΑΒ

• Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Δ. Βόλου

• Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Δ. Βόλου

• ΔΙΑΠΟΛΙΣ

• Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Μαγνησίας

• ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε

• «ΠΡΩΤΗ» – Γιώργος Καρεκλίδης – Εκδόσεις Εκτυπώσεις – Διαφημίσεις

• Εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

• Εφημερίδα «ΝΕΟΣ ΤΥΠΟΣ»

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τίτλος Διακρατικής Συνεργασίας: SEED (Social European Entreprises Development)

Κωδικός ETCIM: 575

Μέλη της Διακρατικής Συνεργασίας:

Χώρα Συντονιστής Έργου Τίτλος Έργου Website / Εmail

deshairesjean-michel@wanadoo.fr

www.anher.gr
info@anher.gr

www.sangroaventino.it/equal
amaffei@sangroaventino.it

www.caritas.it
europa.ambrosiana@caritas.it

Χώρα

Συντονιστής Έργου

Τίτλος Έργου

Website / Εmail

Γαλλία

LOGEMENT FRANCAIS

Near «nouveaux

emploisd'agents

de relation»

deshairesjean-michel@wanadoo.fr

Ελλάδα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

Ανοιχτοί δρόμοι

για την ανάπτυξη

της κοινωνικής οικονομίας

www.anher.gr

info@anher.gr

Ιταλία

SOC.CONS.PATTO

TERRITORIALE SANGRO

AVENTINO A.R.L.

Patto per qualificare

e diversificare

limpresa sociale

www.sangroaventino.it/equal

amaffei@sangroaventino.it

Ιταλία

FONDAZIONE

CARITAS

AMBROSIANA

Agenzia di cittadinanza

www.caritas.it

europa.ambrosiana@caritas.it

Διακρατικές Δράσεις

Δράση 1: Κατάρτιση και Διακρατικότητα
Δράση 2: Παρατηρητήριο
Δράση 3: Ανταλλαγή Επισκέψεων
Δράση 4: Θεματικές Ομάδες Εργασίας
Δράση 5: Mainstreaming
Δράση 6: Παρακολούθηση
Δράση 7: Αξιολόγηση
Δράση 8: Οργανωτική Επιτροπή και Επιτροπή Αξιολόγησης
Δράση 9: Διακρατική Τεχνική Γραμματεία

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ