ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Κ.Π. Equal
Β' Κύκλος

Β΄ Κύκλος Υλοποίησης:2005-2007 ΕΡΓΟ: «Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΚΡΗ.Κ.Ο.Σ.»

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL;

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Αξιοποιεί και συμπληρώνει τις εμπειρίες που αποκτήθηκαν από προηγούμενες Κοινοτικές Πρωτοβουλίες (π.χ. ADAPT, EMPLOYMENT) καθώς και τις υπάρχουσες πολιτικές για την ισότητα των ευκαιριών στην αγορά εργασίας.

Στοχεύει στην πειραματική εφαρμογή και διάδοση νέων τρόπων καταπολέμησης των διακρίσεων και της ανισότητας στον τομέα της απασχόλησης.

Τα Έργα της ΚΠ EQUAL υλοποιούνται μέσω εταιρικών σχέσεων που ονομάζονται Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Στις Αναπτυξιακές Συμπράξεις μπορούν να συμμετέχουν δημόσιες αρχές, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς απασχόλησης, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις κ.α.
Η Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal στην Ελλάδα (Β΄ Κύκλος Υλοποίησης)
Στην Ελλάδα, για το Β ΄κύκλο υλοποίησης της ΚΠ EQUAL έχουν επιλεγεί 64 Αναπτυξιακές Συμπράξεις των οποίων τα Έργα στοχεύουν:

• στη διευκόλυνση της πρόσβασης και επιστροφής

• στην αγορά εργασίας των ομάδων που υφίστανται διακρίσεις

• στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά εργασίας

• στη βελτίωση της πρόσβασης

• στη διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης

• στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας

• στην προώθηση της δια βίου μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης

• στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιρειών και των εργαζομένων

• στο συνδυασμός οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

• στην ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού

• στην υποστήριξη της κοινωνικής & επαγγελματικής ένταξης των αιτούντων άσυλο

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τίτλος Α.Σ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ «ΚΡΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Διακριτικός Τίτλος
ΑΣ ΚΡΗΚΟΣ

Τίτλος του Έργου
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»

Άξονας Προτεραιότητας της Κ.Π. EQUAL που εντάσσεται το Έργο

ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Μέτρο της Κ.Π. EQUAL που εντάσσεται το Έργο
ΜΕΤΡΟ 2.2: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ομάδες στόχοι του Έργου

• Γυναίκες (άνεργες και εργαζόμενες-μέλη γυναικείων αγροτικών συνεταιρισμών)

• Άτομα με Αναπηρίες και

• Άνεργοι άνω των 45 ετών

Χρονική διάρκεια υλοποίησης Έργου
Ιούλιος 2005 – Ιούνιος 2007

Συνολικός προϋπολογισμός Έργου (σε ευρω)
1.237.021,00

Υπεύθυνος για πληροφορίες εκ μέρους του Συντονιστή φορέα
Μυκωνιάτη Ελευθερία

Διεύθυνση
Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Κρήτης

Τ 2810 753300
F 2810 753310
E social@anher.gr

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Βασικός στόχος του Έργου είναι η στρατηγική ανάδειξη, η αναπτυξιακή διάρθρωση και η εμπέδωση της «Κοινωνικής Οικονομίας» στην Κρήτη, ως ιδιαίτερου και αυτοτελούς πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού, αλλά και ως προνομιακού χώρου έκφρασης της κοινωνικής αλληλεγγύης και της ουσιαστικής στήριξης αυτών των ομάδων από τους τοπικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες ευρύτερα.

Οι επιμέρους στόχοι είναι:

• Η συστράτευση και η κινητοποίηση όλων των τοπικών δυνάμεων με στόχο τη στήριξη της Κοινωνικής Οικονομίας

• Η διασφάλιση της ενεργούς συμμετοχής των ομάδων στόχου, και η εμπλοκή τους τόσο στις διαδικασίες διαμόρφωσης των προτάσεων που τις αφορούν όσο και στις διαδικασίες υλοποίησής τους.

• Η δημιουργία και η στήριξη νέων κοινωνικών επιχειρήσεων με καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες από τις ομάδες στόχου του Έργου.

• Η συνέχιση της στήριξης των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων.

• Η συνεχής παρακολούθηση και υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο νησί μας μέσω της οργάνωσης και λειτουργίας «Κέντρου Στήριξης της Κοινωνικής Οικονομίας στην Κρήτη»

• Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της δικτύωσής τους και της δημιουργίας clusters ομοειδών κοινωνικών επιχειρήσεων.

ΔΡΑΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ενέργεια Ι

Κατά την περίοδο υλοποίησης της Ενέργειας Ι (Υποέργο 1), πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: Κ.Π. Equal Β’ Κύκλος

• Οριστική συγκρότηση της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (ΑΣ)
• Ανατέθηκε σε δικηγόρο η σύνταξη του καταστατικού της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «ΚΡΗ.Κ.Ο.Σ.». Στη συνέχεια το καταστατικό υπογράφηκε από όλους τους φορείς εταίρους της ΑΣ ενώ παράλληλα ρυθμίστηκαν τα θεσμικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία της Εταιρείας.

• Οριστικοποίηση του σχεδίου δράσης
• Οριστικοποιήθηκε το σχέδιο δράσης το οποίο αποτελείται από 22 Υποέργα. Η οριστικοποίηση έγινε έπειτα από διμερείς συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με όλα τα μέλη της ΑΣ.

• Οριστικοποίηση της Διακρατικής Συνεργασίας
• Οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της διακρατικής συνεργασίας και αποφασίστηκαν από κοινού με τους εταίρους οι διακρατικές δράσεις Στη διακρατική συνεργασία συμμετέχουν φορείς από περιοχές της Ελλάδας, Ιταλίας και Πολωνίας.

• Ενέργειες διάδοσης και δημοσιότητας
• Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του συντονιστή εταίρου
• Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου και αφίσας
• Αναφορά του προγράμματος σε ημερίδες-συνέδρια

Ο Συντονιστής Εταίρος ανέλαβε τη διοικητική και τεχνική στήριξη της Ενέργειας Ι, έχοντας παράλληλα και την ευθύνη της επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή, τα μέλη της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τους διακρατικούς εταίρους.

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
07/04/2005-30/06/2005

Ενέργεια ΙI

Η διάρθρωση των δράσεων της Ενέργειας ΙΙ είναι η εξής:

• Διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού πλαισίου-περιβάλλοντος για τη διευκόλυνση, ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της κοινωνικής οικονομίας

• Αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μελών των κοινωνικών επιχειρήσεων και ανάδειξη επαγγελμάτων στην κοινωνική οικονομία

• Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας

• Δράσεις ευαισθητοποίησης – ενημέρωσης- δημοσιότητας

• Διακρατική Συνεργασία

• Συντονισμός

• Εξωτερική Αξιολόγηση

Ενέργεια ΙII

Η ΑΣ ΚΡΗΚΟΣ, στοχεύει μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την Ενέργεια ΙΙΙ, στη διάδοση των καλών πρακτικών, στην ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Έργου και στη δημιουργία αντίκτυπου στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΚΠ EQUAL του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Οι Δράσεις που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια της Ενέργειας ΙΙΙ του Έργου «Θερμοκοιτίδα για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας», στοχεύουν στην προώθηση – διάδοση των σημαντικότερων αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από την Ενέργεια ΙΙ. 

Διακρίνονται σε δράσεις: (α) δημοσιότητας και (β) ευρύτερης εφαρμογής. Ειδικότερα:

• Οι δράσεις δημοσιότητας στοχεύουν στη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, στους εκπροσώπους των ομάδων στόχου και σε ενδιαφερόμενους φορείς και επιχειρήσεις, αλλά και στην ευαισθητοποίηση – κινητοποίηση των παραπάνω για την εναλλακτική επαγγελματική στήριξη των ομάδων στόχου προς την κατεύθυνση της κοινωνικής οικονομίας.

• Οι δράσεις ευρύτερης εφαρμογής (οριζόντιο και κάθετο mainstreaming) στοχεύουν στη στήριξη δημόσιων αρχών, φορέων – εκπροσώπων των ομάδων στόχου, φορέων εκτός ΑΣ, φορέων ΟΤΑ και φορέων χάραξης πολιτικής στη διαδικασία υιοθέτησης των προτεινόμενων καινοτόμων πρακτικών βασισμένων στα αποτελέσματα του Έργου, προσαρμοσμένων πάντα στις διαφορετικές κοινωνικο – οικονομικές και γεωγραφικές συνθήκες των περιοχών υλοποίησης.

Οι Δράσεις που θα υλοποιηθούν, γενικότερα, στοχεύουν στη δημιουργία αντίκτυπου προς τρεις κατευθύνσεις:

• σε άτομα και ομάδες ατόμων των ομάδων στόχου του Έργου που είναι δυνατόν να δραστηριοποιηθούν στον τρίτο τομέα της οικονομίας,

• σε φορείς εκτός ΑΣ που δραστηριοποιούνται για την επίλυση κοινών ή άμεσα σχετιζόμενων προβλημάτων και

• σε συστήματα, πρακτικές και πολιτικές απασχόλησης, σε θεσμικό, πολιτικό και διοικητικό επίπεδο.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΡΑΞΗ
ΚΡΗ.Κ.
Ο.Σ

Η ΑΣ ΚΡΗΚΟΣ, στοχεύει μέσα από την ανάπτυξη δράσεων για την Ενέργεια ΙΙΙ, στη διάδοση των καλών πρακτικών, στην ευρύτερη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Έργου και στη δημιουργία αντίκτυπου στις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, σύμφωνα και με τις επιδιώξεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΚΠ EQUAL του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Δικτυα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Κοινωνικών Φορέων της Κρήτης

• Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α.»
• Παγκρήτιο Δίκτυο Κοινωνικών Φορέων «ΖΕΥΞΙΣ»

Αναπτυξιακές Εταιρείες
• Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.
• Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης – ΟΑΔΥΚ
• Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβυζίου
– ΑΚΟΜ-Μ «Ψηλορείτης» 
• Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΕ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση – Επιτροπές Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.)

• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ηρακλείου
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Χανίων
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης Ρεθύμνου

Δημοτικές Επιχειρήσεις
Δημοτική Πολιτιστική Επιχείρηση Δήμου Αγίου Νικολάου – ΔΗΠΕΔΑΝ

Επιχειρηματικοί Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος Γυναικών Επιχειρηματιών Κρήτης

Επιστημονικοί φορείς
Εταιρεία Διαχείρισης & Ανάπτυξης του Επιστημονικού Τεχνολογικού Πάρκου Κρήτης (ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ ΑΕ)

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης

Δημόσιοι Οργανισμοί
Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.)

Η λογική της δημιουργίας της προτεινόμενης ΑΣ βασίστηκε στους εξής παράγοντες:

• Ικανότητα και καταλληλότητα των φορέων να αντιμετωπίσουν το διαπιστωμένο πρόβλημα
• Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών δράσεων
• Αντιπροσωπευτικότητα των ομάδων στόχου του Έργου
• Διασπορά των φορέων σε όλη την περιοχή παρέμβασης
• Εδραιωμένη συνεργασία με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικασίας ήταν η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Σύμπραξης, η οποία σε συνεργασία με τους άλλους τοπικούς φορείς και τις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κρήτης, θα αποτελέσει το «προστατευόμενο περιβάλλον», τη θερμοκοιτίδα, για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας στην Κρήτη.

Η διάρθρωση της Α.Σ. ΚΡΗΚΟΣ μπορεί να χαρακτηριστεί σαν ένας «ιστός» (web-like), που καταλαμβάνει όλη την Περιφέρεια Κρήτης με φορείς που εκπροσωπούν τις ομάδες στόχου, φορείς με εξειδικευμένη γνώση αλλά και φορείς που είναι γνώστες των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών της κάθε περιοχής.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ