ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ορίζοντες
Απασχόλησης

x

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ενισχύει τις πολιτικές που προωθούν τη βελτίωση της ικανότητας της επαγγελματικής ένταξης, με ιδιαίτερη έμφαση την προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους και ιδιαίτερα για εκείνους που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό.

Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισσαβόνας το 2000 τέθηκε ο νέος στρατηγικός στόχος έτσι ώστε «να καταστεί η Ευρώπη η πλέον ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία που θα βασίζεται στη γνώση, ικανή να προσφέρει βιώσιμη ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Για την επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται μια στρατηγική που αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου, με επένδυση στον άνθρωπο και με την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Οι νέες προκλήσεις που απορρέουν από το δραστικό μετασχηματισμό της οικονομίας και της κοινωνίας, επιδρούν στην επαγγελματική και ιδιωτική ζωή όλων. Οι ίδιες αυτές προκλήσεις όμως προσφέρουν και πολλές δυνατότητες. Τα άτομα που αντιμετωπίζουν ανισότητες και είναι κοινωνικά αποκλεισμένα πλήττονται περισσότερο από τις γρήγορες αλλαγές που επιτελούνται στην οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης. Έτσι είναι περισσότερο ευάλωτα στην αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, αλλά και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι προκλήσεις.

Για την άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν, η δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής δρα ως παράγοντας που συντελεί στην επιτυχή μετάβαση προς την οικονομία και την κοινωνία που βασίζεται στη γνώση. Στην κοινωνία που βασίζεται στη γνώση εκτός από την ανάπτυξη νέων βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την ενεργό συμμετοχή στο κοινωνικό γίγνεσθαι, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ορισμένων κοινωνικών δεξιοτήτων όπως η αυτοπεποίθηση, η προσαρμοστικότητα και ο επαναπροσανατολισμός του ατόμου στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας και της κοινωνίας, η επικοινωνία και η συνεργατικότητα, η διακινδύνευση για την ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι δεξιότητες αυτές αποκτούν όλο και περισσότερη αξία, επειδή οι άνθρωποι θα πρέπει να δρουν πολύ περισσότερο αυτόνομα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά παράλληλα θα πρέπει να αναπτύσσουν δεξιότητες συλλογικής εργασίας.

Για την προώθηση των πολιτικών που αφορούν την αντιμετώπιση των ανισοτήτων και των διακρίσεων και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού, η χώρα μας έχει καθιερώσει σειρά μέτρων και ενεργειών. Στο πεδίο πολιτικής 2 του Γ΄ ΚΠΣ της χώρας μας, προβλέπεται «η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη έμφαση σε όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό». Συγκεκριμένα στο πλαίσιο αυτού του πεδίου πολιτικής το ΕΚΤ δίδει προτεραιότητα:

• Στη διασφάλιση της καλύτερης πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες, όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η δια βίου μάθηση, η προώθηση στην απασχόληση.

• Στην ανάπτυξη ειδικών μέτρων που διευκολύνουν τη στήριξη ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό, ώστε να ξεπεράσουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για την πλήρη συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας.

• Στην καταπολέμηση άμεσων και έμμεσων διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι μη προνομιούχες ομάδες στην αγορά εργασίας, μέσω της εκπόνησης μιας σειράς μέτρων επίλυσης του προβλήματος συμπεριλαμβανομένων, όπου απαιτείται, ακόμη και νομοθετικών μέτρων.

Για την προώθηση των προτεραιοτήτων αυτών, το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας έχει οριστεί συντονιστής όλων των συναφών δράσεων που εντάσσονται στο πεδίο πολιτικής 2. Επίσης το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας είναι ο συντονιστής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση που έχει στόχο το συντονισμό των πολιτικών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» στο Μέτρο 2.1. «ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΥ)», παρέχονται δυνατότητες για την ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων των ευπαθών κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού με στόχο την ένταξη τους στην αγορά εργασίας και για την προετοιμασία του ανέργου, ώστε να συμπληρώσει τυχόν κενά αρχικής εκπαίδευσης που υπάρχουν. Βασικός στόχος της Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών είναι η κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία, η άρση των διακρίσεων, με ενδυνάμωση των ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, προκειμένου μετά την ολοκλήρωση της παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών να ενταχθούν σε μία ή περισσότερες παρεμβάσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (π.χ. προκατάρτιση, κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, Νέες Θέσεις Εργασίας, Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες). Με τις προβλεπόμενες δράσεις επιδιώκεται η ενεργοποίηση του ίδιου του ατόμου, ώστε να αναπτύξει δεξιότητες κοινωνικές και επαγγελματικές που είναι απαραίτητες για να ενσωματωθεί κοινωνικά και επαγγελματικά με τον υπόλοιπο πληθυσμό εφαρμόζοντας την πολιτική του mainstreaming. Με αυτό τον τρόπο προωθούνται μέτρα υπέρ της πρόληψης του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας και κατ’ ακολουθία, του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για τις Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προβλέπεται δέσμη ενεργειών που συμβάλλουν στην ενδυνάμωση και εμψύχωση του ατόμου, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και στην πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες παρέχονται σε συνεχή βάση και θα συνδέονται με τα προγράμματα προετοιμασίας καθώς και με προγράμματα κατάρτισης, εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο αλλά θα μπορούν να λειτουργούν και σαν ολοκληρωμένα Σχέδια Δράσης ανεξάρτητα από την κατάρτιση. Η εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση στηρίζεται στην εξατομικευμένη προσέγγιση των ανέργων ώστε να επιλέγονται τα πλέον κατάλληλα μέτρα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ατόμου και ιδιαίτερα για τα άτομα που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό.

ΣΤΟΧΟΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΡΑΣΗΣ

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α., ως συντονιστής φορέας, σε συνεργασία με ομάδα φορέων από όλη την περιφέρεια Κρήτης, υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης και τη συμμετοχή των ανέργων ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας μέσα από την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης πληροφόρησης, συμβουλευτικής και κοινωνικής στήριξης. Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης.

Στόχος του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η παροχή πολυεπίπεδης στήριξης σε ανέργους και άνεργες ευπαθών ομάδων πληθυσμού για την κοινωνική, πολιτισμική, οικονομική ένταξη καθώς και ένταξή τους σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

• Η ενδυνάμωση των ωφελουμένων με πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, ώστε να αποκτήσουν νέες κοινωνικές και επαγγελματικές δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές που θα τους στηρίξουν στην επαγγελματική και κοινωνική ένταξη και επανένταξη.

• Εξειδικευμένη στήριξη και προετοιμασία για την ένταξη των ανέργων σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης

• Η αξιοποίηση των προγραμμάτων επιδότησης της εργασίας, για ετεροαπασχόληση και αυτοαπασχόληση, των ωφελουμένων χρησιμοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις του ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Η μείωση της τοπικής ανεργίας και υποαπασχόλησης των ωφελούμενων, μέσα από τη δημιουργία νέων μορφών επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες απασχόλησης που δημιουργούνται από την αξιοποίηση των τοπικών χαρακτηριστικών.

• Η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των φορέων υλοποίησης του προγράμματος, με τους ΟΤΑ, τους ΜΚΟ, τους τοπικούς φορείς, τους φορείς που δραστηριοποιούνται σε θέματα στήριξης της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας, καθώς και σε θέματα ευρύτερης στήριξης των ομάδων στόχου.

• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την προβολή και δημοσιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων του σχεδίου δράσης, για την ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση και ενεργοποίηση του κοινωνικού ιστού.

• Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και η κινητοποίηση των τοπικών φορέων για την άμβλυνση των συνθηκών που οδηγούν στην περιθωριοποίηση των ομάδων στόχου

• Η κινητοποίηση κρατικών φορέων, εθελοντικών οργανώσεων, συλλόγων και σωματείων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής, για την ανάπτυξη δράσεων υπέρ των ομάδων στόχου και τη στήριξη τους στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ

• Μετανάστες
• Παλιννοστούντες
• Ειδικές πολιτισμικές ομάδες (τσιγγάνοι)
• Φυλακισμένοι
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών
• Ειδικές κατηγορίες γυναικών που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό (αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών)
• Λοιπές κατηγορίες ατόμων που απειλούνται με αποκλεισμό από την αγορά εργασίας (ομάδες υψηλού κινδύνου)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Στην πρώτη κατηγορία υλοποιούνται δράσεις Συμβουλευτικής στήριξης με στόχο την ενδυνάμωση, εμψύχωση, το επαγγελματικό προσανατολισμό και πληροφόρηση των ωφελουμένων του Σχεδίου Δράσης. Οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσα από ομαδικές και ατομικές συναντήσεις (συνεδρίες) των Στελεχών Συμβουλευτικής και των ωφελουμένων ανέργων του Σχεδίου Δράσης.

Η Συμβουλευτική ως επιστήμη βασίζεται κυρίως στις θεωρίες της προσωπικότητας γι’ αυτό και ουσιαστικά είναι το πεδίο έρευνας και εφαρμογών των κυριότερων ρευμάτων της επιστήμης της ψυχολογίας. Έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί για τη συμβουλευτική οι οποίοι παρουσιάζουν διαφορές ακριβώς γιατί αντανακλούν την διαφορετική οπτική που πρεσβεύουν αντίστοιχα οι διάφορες σχολές συμβουλευτικής και ψυχολογίας. Ωστόσο, αν προσπαθούσαμε να δώσουμε έναν ορισμό θα λέγαμε ότι Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης – αλλαγών – διεργασιών κατά την οποία συνήθως παρέχεται στήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες, προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες, να αποκτήσουν αυτογνωσία και να κάνουν τις απαραίτητες διεργασίες, ώστε να προχωρήσουν σε αλλαγές της δομής της προσωπικότητάς και της γενικότερης κοινωνικής, επαγγελματικής συμπεριφοράς (Χρυσ. Κοσμίδου, Hardy & Αθ. Γαλανουδάκη – Ράπτη, Συμβουλευτική, Θεωρία και Πρακτική , σελ 6-9)

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

• η προσέγγιση – ενημέρωση – ευαισθητοποίηση – ενεργοποίηση των ωφελουμένων, ώστε να συμμετάσχουν στις δράσεις συμβουλευτικής του σχεδίου

• η συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε προσωπικά ή και εργασιακά ζητήματα

• η ανάπτυξη κοινωνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων

• ο εξειδικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός

• η διερεύνηση ευρύτερων ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων

• η πληροφόρηση για θεσμικά, οικονομικά, εργασιακά καθώς και νομικής μορφής θέματα

• οι τεχνικές ανεύρεσης εργασίας και η αναβάθμιση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ανέργων

• η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης και αναβάθμιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των εργαζομένων (μέλη γυναικείων συνεταιρισμών)

• η σύνταξη βιογραφικοκού ,η παρουσίαση εαυτού, η προετοιμασία για συνέντευξη με τον εργοδότη, η προσομοίωση σε εργασιακό περιβάλλον κ.ά.

• η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας (στήριξη στην εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη δημιουργία επιχειρήσεων)

• η ενημέρωση και η στήριξη κατά την ένταξη των ωφελουμένων σε ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, μέσα από την αξιοποίηση των προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ή άλλων προγραμμάτων που υλοποιούνται στην περιφέρεια (π.χ. ΟΠΑΑΧ, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Leader, κ.α.)

• η παρακολούθηση των επωφελούμενων τόσο, κατά τη διάρκεια κατάρτισής τους, όσο και κατά τη διάρκεια ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ολοκληρωμένη παροχή Συμβουλευτικής στήριξης και ενημέρωσης όλων των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης, ανάλογα με την ομάδα στόχου που ανήκουν και τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όλοι οι Φορείς Συμβουλευτικής του Σχεδίου προβήκαμε στο σχεδιασμό των θεματικών ενοτήτων ανά ομάδα στόχο, όπως παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά παρακάτω:

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Κεντρικό σημείο αναφοράς για τις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας των Υποέργων που συγχρηματοδοτούυν” σχετικά με τη διαχείριση των πόρων των Διαρθρωτικών Ταμείων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συμφωνία με τα Κράτη – Μέλη καθόρισε σύνολο συγκεκριμένων υποχρεώσεων, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πώς αξιοποιούνται οι χορηγούμενοι πόροι αλλά και πως μπορεί να ωφεληθεί ο ίδιος από τα υλοποιούμενα έργα.

Η μεγάλη σημασία που αποδίδεται στη δημοσιότητα των παρεμβάσεων τονίζεται και από το γεγονός ότι έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειδικός Κανονισμός (Καν. ΕΚ 1159/2000) για την παρακολούθηση της εφαρμογής των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας.

Επιπλέον, η μη εκπλήρωση των όρων του (Καν. ΕΚ 1159/2000) αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ενός Υποέργου καθώς απαιτείται η διασφάλιση, εκ μέρους του Αναδόχου, επαρκούς διάχυσης της πληροφόρησης γι’ αυτό.

Οι Γενικές αρχές που διέπουν τις δράσεις δημοσιότητας είναι:
• Διαφάνεια στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων / υποέργων.
• Ενημέρωση / Πληροφόρηση όλων των εν δυνάμει ωφελουμένων πολιτών, εμπλεκόμενων φορέων, κοινωνικοοικονομικών εταίρων και της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΟΧΟΙ

• η ενημέρωση – πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση του ευρύτερου τοπικού πληθυσμού – της κοινής γνώμης, σχετικά με τις δράσεις / αποτελέσματα του σχεδίου και με τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη από την ένταξη των ανέργων ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην αγορά εργασίας,

• η ενημέρωση – πληροφόρηση – ευαισθητοποίηση των άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενων τοπικών φορέων, των κοινωνικο – οικονομικών εταίρων και της τοπικής κοινωνίας για την στήριξη των ωφελουμένων ανέργων ευπαθών ομάδων πληθυσμού στην επαγγελματική τους ένταξη και επανένταξη και για να αντιληφθούν τη σημασία των δράσεων του προγράμματος στην τοπική ανάπτυξη

• η διασφάλιση της διαφάνειας του συνόλου των δράσεων του σχεδίου δράσης, έτσι ώστε οι μηχανισμοί χορήγησης των πόρων να είναι διαφανείς και ο πολίτης να είναι σε θέση να γνωρίζει πως αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι πόροι, αλλά και πως μπορεί να ωφεληθεί ο ίδιος από το υλοποιούμενο Σχέδιο Δράσης και

• η ανάπτυξη συστημάτων εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που θα αναδεικνύει καλές πρακτικές του Σχεδίου Δράσης.

Στα πλαίσια εκπλήρωσης των παραπάνω στόχων οι συνεργαζόμενοι φορείς σχεδίασαν και υλοποιούν δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιότητας του σχεδίου δράσης καθώς και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και των τοπικών κοινωνιών για την προσέλκυση των ομάδων στόχου και την ενεργοποίησή τους προς την κατεύθυνση της στήριξης της επαγγελματικής ένταξης και επανένταξης των ωφελουμένων του σχεδίου δράσης.
ΔΡΑΣΕΙΣ

Α) Ενέργειες Πληροφόρησης 
• Δημιουργία Ιστοσελίδας για το Σχέδιο Δράσης
• Έκδοση ενημερωτικού υλικού για το πρόγραμμα: αφίσα – αναλυτικό πληροφοριακό έντυπο για το πρόγραμμα – μπλοκ – Folder

Β) Ενέργειες Δημοσιότητας και Διαφημιστικής Προβολής στα ΜΜΕ
• Άρθρα / δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο για τη δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος.
• Έκδοση Δελτίων Τύπου και ανακοινώσεων για την προβολή των δράσεων Δημοσιότητας.

Γ) Ενέργειες Προώθησης
• Πραγματοποίηση ενός (1) συνεδρίου στο Ηράκλειο,
• Πραγματοποίηση οκτώ (8) ενημερωτικών εκδηλώσεων σε όλους τους νομούς της Κρήτης

Δ) Ειδικές κατά περίπτωση προωθητικές ενέργειες
• Προβλέπονται δράσεις για τη Δικτύωση / Ενεργοποίηση εργοδοτών, όπως τεχνικές συσκέψεις ή εξατομικευμένες συναντήσεις με εργοδότες και επιχειρηματικούς φορείς για την απορρόφηση των ωφελουμένων σε θέσεις απασχόλησης αξιοποιώντας τα προγράμματα του ΟΑΕΔ

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 75% και το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κατά 25% στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ 2000 – 2006.

Τελικός Δικαιούχος του προγράμματος είναι η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ε.Κ.Τ. του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και έχει την ευθύνη για την εκτέλεση του Έργου «Επιχορήγηση για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών», στο πλαίσιο του ΕΠ «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» σε όλη την Ελλάδα.

Τελικός Αποδέκτης του παρόντος Σχεδίου Δράσης είναι η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. (Συντονιστής Φορέας) – πιστοποιημένο ΚΕΣΥΥ από το Β’ ΚΠΣ

ΦΟΡΕΙΣ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

• Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α., Συντονιστής Φορέας
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ηρακλείου
• Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης
• ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης Α.Ε.
• Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης (Ν.Ε.Λ.Ε.) Ρεθύμνου
• Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.
• Δίκτυο Κοινωνικής Πολιτικής Αυτοδιοικήσεων Κρήτης (ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ)

ΦΟΡΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.
• ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Σ-ΤΕΔΚ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ
• ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΟΑΣ Α.Ε.
• ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ


ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΕνημερωτικό υλικό:

φυλλάδια- αφίσες - μπλοκ

- folder - πληροφοριακο έντυπο

- προσκλήσεις

Σ - ΤΕΔΚΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΟΕ-06 ΙΟΥΛ-07


ΣΕΠ-06

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΜΕ - ΑΡΘΡΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Άρθρα, Δελτία Τύπου και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σ - ΤΕΔΚ

ΑΚΟΜ-Μ Α.Ε.

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.

ΣΕΠ-06

ΜΑΡ-07

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Διήμερο συνέδριο

στο Ηράκλειο

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σ - ΤΕΔΚ

ΑΚΟΜ-Μ Α.Ε.

Οργανισμός ΑνάπτυξηςΣητείας Α.Ε.

ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης

ΜΑΙ-07

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δυο (2) ενημερωτικές

εκδηλώσεις

στο Νομό Ηρακλείου


Δυο (2) ενημερωτικές

εκδηλώσεις

στο Νομό Ρεθύμνου


Δυο (2) ενημερωτικές

εκδηλώσεις

στο Νομό Λασιθίου


Δυο (2) ενημερωτικές

εκδηλώσεις

στο Νομό Χανίων

ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚρήτηςΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΚΟΜ-Μ Α.Ε.ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΟΚΤ-06

ΦΕΒ-07ΟΚΤ-06

ΦΕΒ-07ΟΚΤ-06

ΦΕΒ-07ΟΚΤ-06

ΦΕΒ-07

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΔΙΚΤΥΩΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Δικτύωση / Ενεργοποίηση Εργοδοτών:

Τεχνικές συσκέψεις με εργοδότες

και επιχειρηματικούς φορείς,

(Επιμελητήρια κ.α.),

για την απορρόφηση των ανέργων ωφελουμένων του σχεδίου

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Σ - ΤΕΔΚ

ΑΚΟΜ-Μ Α.Ε.

Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας Α.Ε.

ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. Κρήτης

ΟΚΤ-06

ΝΟΕ-07

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.

ΝΟΕ-07

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

1. Οι άνεργοι/ες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι/ες στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ (να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ και να έχουν περάσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης.

2. Οι Εργασιακοί Σύμβουλοι υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ενημερώνουν τις δυνητικά ωφελούμενες για τη δυνατότητα ένταξής τους, καθώς και για τις υποχρεώσεις τους έως την ολοκλήρωση του προγράμματος εφόσον ενταχθούν.

3. Με Παραπεμπτικό ο/η κάθε άνεργος/η παραπέμπεται από τον ΟΑΕΔ στον αντίστοιχο φορέα συμβουλευτικής ανά Νομό, όπου έχει οριστεί ένα στέλεχος να παραλαμβάνει τις αιτήσεις.

4. Οι άνεργοι/ες ενημερώνονται από τους Εργασιακούς Συμβούλους του ΟΑΕΔ για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν στον κάθε φορέα. Την ενημέρωση αυτή οι υπηρεσίες του ΟΑΕΔ θα την έχουν από το συντονιστή φορέα του σχεδίου, ο οποίος οφείλει βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και να παρέχει διαρκή ενημέρωση για την πορεία εξέλιξης του Σχεδίου.

5. Οι άνεργοι/ες μαζί με το παραπεμπτικό του ΟΑΕΔ και τα επιμέρους δικαιολογητικά που θα καταθέσουν στους φορείς συμβουλευτικής, οφείλουν να συμπληρώσουν και ένα ειδικό Έντυπο Αίτησης για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, το οποίο θα παραλάβουν από το στέλεχος του κάθε φορέα. Παράλληλα, μέσα από την συμπλήρωση ειδικού εντύπου και μέσα από συζήτηση με τα στελέχη ΣΥΥ θα εγκριθεί η συμμετοχή του/της στο Σχέδιο για να επωφεληθεί από τη συμβουλευτική.

6. Εφόσον οι άνεργοι/ες επιλεγούν για να επωφεληθούν από τις δράσεις Συμβουλευτικής, συμμετέχουν σε 20 συνεδρίες από εξειδικευμένους συμβούλους. Κατά τη διάρκεια των συνεδριών μπορούν να ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους, μέχρι την ένταξή τους σε απασχόληση ή κατάρτιση.

7. Oι άνεργοι/ες γυναίκες επιστρέφουν στον ΟΑΕΔ με μια Βεβαίωση Συμμετοχής στο πρόγραμμα από το φορέα που τους παρείχε συμβουλευτική (ανεξάρτητα αν έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμα συμβουλευτικής), προκειμένου να ενταχθούν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (Κατάρτιση, Προκατάρτιση, ΝΕΕ, ΝΘΕ και STAGE).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Οι φορείς παροχής ΣΥΥ θα εξετάζουν τα Ατομικά Σχέδια Δράσης και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανέργων για ΣΥΥ όλων των προσερχόμενων στον Φ.Π.Σ.Υ.Υ. που εμπίπτουν στις ομάδες – στόχους του Σχεδίου Δράσης.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων:

• Τη διαπιστωμένη ανάγκη για κοινωνική και εργασιακή προετοιμασία μέσω της ενδυνάμωσης.

• Τη δηλωμένη πρόταση του ατόμου για συμμετοχή στις ενέργειες.

• Τη συσχέτιση των αναγκών τους με συγκεκριμένες προσωπικές, και κοινωνικές συνθήκες που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ
ΚΑΙ ΝΟΜΟ

Το Σχέδιο Δράσης θα προκηρυχθεί σε έναν κύκλο. Προκηρύσσονται θέσεις συμβουλευτικής στήριξης για 570 ανέργους και άνεργες από όλη την περιφέρεια Κρήτης. Ειδικότερα, η κατανομή των θέσεων ανά κατηγορία ωφελουμένων στην Κρήτη έχει ως εξής:

Νομός

Υπηρεσία Απασχόλησης

Μετανάστες

Παλλινοστούντες

Τσιγγάνοι

Φυλακισμένοι

Μακροχρόνιοι Άνεργοι Άνω των 45 Ετών

Αρχηγοί Μονογονεϊκών Οικογενειών

Λοιπές

Σύνολο

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΚΠΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ


ΚΠΑ Ν. Αλικαρνασσού

7530

1515
30
30

3010

1510

1010

145135

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΚΠΑ

Αγ. Νικολάου


Τοπική Υπηρεσία Ιεράπετρας


Τοπική Υπηρεσία Σητείας
10
10

1010
20

3015

4020
45

ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΠΑ

Ρεθύμνου

20

10

25

10

45

110

ΧΑΝΙΩΝ

ΚΠΑ

Χανίων

10

10

10

15

10

20

75

ΣΥΝΟΛΟ

145

50

30

50

120

45

130

570

ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α.
• ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• Σ-ΤΕΔΚ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
• ΑΚΟΜΜ – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ Α.Ε.

ΧΑΝΙΩΝ
• ΝΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΛΑΣΙΘΙΟΥ
• ΝΕΛΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
• ΟΑΣ Α.Ε.
• ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ
ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ

1. Επικυρωμένο αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

2. Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας (σε ισχύ)

3. Παραπεμπτικό από το αρμόδιο ΚΠΑ ή Τοπική Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, που ανήκει ο/η κάθε άνεργος/η

4. Άδεια παραμονής και εργασίας (μόνο για την περίπτωση μεταναστών/τριών)

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ