ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

INTERREG IIIC 
- TREND

Συνεργασία για την Τοπική Ανάπτυξη

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ TREND

Το διακρατικό έργο TREND αφορούσε την τοπική ανάπτυξη και υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α., τις Περιφέρειες της Σικελίας και Τοσκάνης από την Ιταλία και των Βαλεαρίδων και της Γαλικίας από την Ισπανία. Συντονιστής του έργου ήταν η περιφέρεια της Σικελίας.

Στόχοι του έργου TREND (2004-2007) ήταν:

• Η διάχυση της κουλτούρας συνεργασίας όσον αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό σε περιφερειακό επίπεδο

• Η προώθηση δράσεων ανταλλαγής προσωπικού με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών

• Η ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων συνεργασίας μεταξύ φορέων των περιφερειών που συμμετέχουν στο έργο, οι οποίες θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό ενόψει της νέας προγραμματικής περιόδου

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Α.Ε.Ο.Τ.Α. συμμετείχε σαν εταίρος στο έργο TREND που χρηματοδοτήθηξκε από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG IIIC, συντονίζοντας τις δραστηριότητες που αφορούν τη δημιουργία επικοινωνιακού σχεδίου του έργου.

Οι πιλοτικές δράσεις του προγράμματος προκηρύχθηκαν το Σεπτέμβριο του 2005 και υποβλήθηκαν 14 προτάσεις. Από αυτές, εγκρίθηκαν 7 στις οποίες συμμετέχουν φορείς από την Κρήτη (ΙΤΕ, ΟΑΔΥΚ κα).

Ο προϋπολογισμός Έργου για την Αναπτυξιακή Ηρακλείου
ήταν 256.581,33 € 

με Κοινοτική Συνδρομή 75%: 192.435 € και Εθνική Συμμετοχή 25%: 64146,33 €
– Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ