ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Δομές
στήριξης
ΚΕΦΥ
Κρήτης

«Δομές Στήριξης των Κατοίκων, των Επιχειρήσεων και των Φορέων της Υπαίθρου στην Περιφέρεια Κρήτης– Δομές Στήριξης ΚΕΦΥ Κρήτης»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΡΓΟΥ

Τα Έργα με τίτλο «Δομές Στήριξης των Κατοίκων, των Επιχειρήσεων και των Φορέων της Υπαίθρου στην Περιφέρεια Κρήτης» χρηματοδοτούνται από το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (Άξονας 4: «Δράσεις ενίσχυσης τοπικής οικονομίας», Μέτρο 4.3: «Δομές Στήριξης φορέων, επιχειρήσεων και κατοίκων της υπαίθρου»).

Οι Δομές Στήριξης ΚΕΦΥ, οι οποίες λειτουργούν και στους 4 νομούς της Περιφέρειας Κρήτης, έχουν ως βασικό στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και στην παροχή συμβουλευτικής στήριξης στους κατοίκους, φορείς και επιχειρήσεις της αγροτικής υπαίθρου.

Με βάση αυτό το στόχο οι Δομές Στήριξης ΚΕΦΥ:

• παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενημέρωσης- πληροφόρησης και συμβουλευτικής στήριξης σε μεμονωμένα άτομα, επιχειρήσεις και φορείς

και επιπλέον υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις προκειμένου να

• στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις και τους τοπικούς φορείς στην ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και ανταλλαγών και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εργαζομένων ή των μελών τους

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ

Ν. Ηρακλείου
Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Ν. Χανίων
Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ ΑΕ)

Ν. Ρεθύμνου
ΑΚΟΜΜ – Ψηλορείτης, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Ν. Λασιθίου
Αναπτυξιακή Λασιθίου, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ