ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ισότιμη
Πρόσβαση

στην
απασχόληση
(ΤΟΠΣΑ)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:
«ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ 
ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
2007-2013

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 3,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1,
ΔΡΑΣΗ 7)

Το Σχέδιο Δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση», αποτελείται από μία σειρά δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση) που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας και στην ενίσχυση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών για τους κατοίκους των δήμων Αρχανών – Αστερουσίων, Βιάννου, Χερσονήσου και Μινώα Πεδιάδας.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου σχεδίου είναι ότι υλοποιείται από μία ομάδα τοπικών φορέων η οποία ονομάζεται Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης και Ανάπτυξης». Οι φορείς που συμμετέχουν στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα συνενώσουν δυνάμεις, γνώσεις και εμπειρίες ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια των άνεργων κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων των παραπάνω δήμων για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις δράσεις του σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι:

• Άνεργοι/ες
• Νέοι Επιστήμονες (υπό προϋποθέσεις)
• Αγρότες και αγρότισσες (υπό προϋποθέσεις)

Οι ωφελούμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεχθούν για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, θα λάβουν υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τόσο στα βήματα και στις διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης όσο και στην προετοιμασία τους για μια αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας. Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο που να ταιριάζει τόσο στα προσόντα και στις ικανότητες τους όσο και στο μελλοντικό πεδίο απασχόλησής τους.

Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων συμβουλευτικής και κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε:

• να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους

• να προσληφθούν από τοπικές επιχειρήσεις καλύπτοντας πραγματικές και διαπιστωμένες ανάγκες τους

• να επιδοτηθούν / επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης

Το Σχέδιο Δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση στην Απασχόληση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ