ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Ισότιμη
Πρόσβαση
(ΤΟΠΕΚΟ)

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ:
«ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ»

ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»
2007-2013

(ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4,
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 1,
ΔΡΑΣΗ 3)

Το Σχέδιο Δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση», αποτελείται από μία σειρά δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση) που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της επαγγελματικής και κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων πληθυσμού του νομού Ηρακλείου.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου σχεδίου είναι ότι υλοποιείται από μία ομάδα τοπικών φορέων η οποία ονομάζεται Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Δρόμοι Απασχόλησης». Οι φορείς που συμμετέχουν στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη θα συνενώσουν δυνάμεις, γνώσεις και εμπειρίες ώστε να στηρίξουν την προσπάθεια των άνεργων κατοίκων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και την ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στις δράσεις του σχεδίου μπορούν να συμμετέχουν ως ωφελούμενοι:
• Μακροχρόνια άνεργοι/ες άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα (άτομα άνω των 45 ετών που παραμένουν άνεργοι/ες για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών)
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια (άτομα που έχουν ετήσιο εισόδημα χαμηλότερο από το εκτιμώμενο όριο της φτώχειας στην Ελλάδα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τη Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)
Οι ωφελούμενοι, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιλεχθούν για τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, θα λάβουν υπηρεσίες εξειδικευμένης συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν τόσο στα βήματα και στις διαδικασίες δημιουργίας μιας επιχείρησης όσο και στην προετοιμασία τους για μια αποτελεσματική αναζήτηση εργασίας. Στη συνέχεια θα συμμετάσχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης με αντικείμενο που να ταιριάζει τόσο στα προσόντα και στις ικανότητες τους όσο και στο μελλοντικό πεδίο απασχόλησής τους. Μετά την ολοκλήρωση των κύκλων συμβουλευτικής και κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι ώστε: • να απασχοληθούν σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Ηρακλείου • να δημιουργήσουν επιχείρηση είτε ατομική είτε σε συνεργασία με άλλα άτομα (πχ κοινωνική επιχείρηση).
Το Σχέδιο Δράσης «Ισότιμη Πρόσβαση» υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ