ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Οίκο-
περιηγητές

ΣΥΝΟΛΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
1.345.562 ευρώ

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης
των Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Στόχου
«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013
“ΕΠΕΝΔΥΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΜΑΣ ΜΕΛΛΟΝ”

interreg.gr

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ, “ΚΥΠΡΟΣ-ΚΡΗΤΗ-ΛΕΣΒΟΣ”

Το έργο συνίσταται στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού διασυνοριακού δικτύου μεταξύ φορέων Κρήτης, Λέσβου και Κύπρου. Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από την Aναπτυξιακή Ηρακλείου-Συντονιστής Εταίρος, την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, την Αναπτυξιακή Λάρνακας, την Αναπτυξιακή Πάφου και τον Δήμος Αρχανών Αστερουσίων.

Σχεδιάστηκε από τις ίδιες τις αναπτυξιακές εταιρείες των περιοχών με σκοπό την αξιοποίηση και τον πολλαπλασιασμό της υφιστάμενης εμπειρίας, εφαρμόζοντας ενέργειες και δράσεις που έχουν αφενός πιλοτική διάσταση και αφετέρου ουσιαστική βιωσιμότητα και μεταβιβασιμότητα σε μεγάλο εύρος των αναπτυξιακών διαδικασιών που επιτελούνται τοπικά.

Εξετάσθηκαν ομοιότητες και διαφορές αλλά και οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις των περιοχών και των φορέων που συνεργάζονται και διαμορφώθηκε μια ενιαία στρατηγική που στόχο έχει την ανάδειξη της ελκυστικότητας των περιοχών, την ορθολογική αξιοποίηση του περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ισχυροποίηση του πολιτισμικού αποθέματος και τη διαμόρφωση μιας νέας συνείδησης-κουλτούρας που βασίζεται σε ένα ήπιο αναπτυξιακό μοντέλο, σε μια “φιλοσοφία” πράσινης ανάπτυξης.

Προβλέπεται ουσιαστική παρέμβαση και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών, στο δίπολο ΦΥΣΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΤΑΙΝΙΑ

Αναπαραγωγή Βίντεο

TRAILER

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ