ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

MEDEAT

Αποτελέσµατα ∆ικτύου MEDEAT Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και ο πολιτισµός των γεύσεων

ΣΥΝΤΟMΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ιστορία του δικτύου MEDEAT ξεκινάει από στις αρχές του 2000, όταν δεκαοχτώ Αναπτυξιακές εταιρείες – Οµάδες Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) από έξι διαφορετικές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Κύπρο) αποφάσισαν να ασχοληθούν από κοινού µε την εµπορευµατοποίηση των αγροτικών προϊόντων και του αγροτουρισµού. Οι Αναπτυξιακές εταιρείες που υλοποιούν προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης, γνωστά στο ευρύ κοινό ως LEADER, έχουν τη δυνατότητα µέσα από συγκεκριµένα µέτρα και σταθµά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης να δηµιουργούν δικτυώσεις, συνέργειες και συνεργασίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο· Έτσι δηµιουργήθηκε το πρώτο µεγάλο σχέδιο συνεργασίας µεταξύ αυτών των έξι (6) χωρών διάρκειας εφτά ετών που ολοκληρώθηκε επιτυχώς και περιλάµβανε κυρίως τη µεταφορά τεχνογνωσίας και ειδικών γνώσεων µέσα από σεµινάρια – workshops και συµµετοχή σε ειδικού τουρισµού εκθέσεις, καθώς και ανταλλαγές επιχειρηµατιών του αγροτουρισµού και των τοπικών προϊόντων.

Η πρώτη προσπάθεια δοµηµένης δικτύωσης έφερε ως αποτέλεσµα την ιδέα του MEDEAT και τη δηµιουργία «Γαστρονοµικών Περιπλανήσεων» στην ενδοχώρα των περιοχών που δρουν οι Αναπτυξιακές εταιρείες. Έτσι, µε συντονιστή σε ευρωπαϊκό επίπεδο την ΟΤ∆ COGAL Monte Poro στην Καλαβρία της Ιταλίας και σε εθνικό επίπεδο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, διαµορθώθηκε το σχέδιο συνεργασίας και χρηµατοδοτήθηκε για την Ελληνική πλευρά από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Ενέργειας και Περιβάλλοντος µέσα από το Μέτρο 421β του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, Άξονας 4, Προσέγγιση LEADER.

Η ΙΔΕΑ
Ιδέα µας ήταν να συνδέσουµε τη γαστρονοµία, τα ήθη – έθιµα και τις παραδόσεις µας γύρω από τη διατροφή και τα τα τοπικά µας προϊόντα, τους ντόπιους παραγωγούς και οινοποιούς σε δοµηµένες γαστρονοµικές περιπλανήσεις για τους επισκέπτες – τουρίστες, αλλά και για τους ίδιους τους κατοίκους των περιοχών µας. Επιπλέον, θελήσαµε να δηµιουργήσουµε ολοκληρωµένα τουριστικά πακέτα για τους ενδιαφερόµενους τουριστικούς πράκτορες και τα γραφεία εναλλακτικού τουρισµού, ως εργαλείο προώθησης της επισκεψιµότητας ειδικών οµάδων επισκεπτών – τους λεγόµενους «εναλλακτικούς επισκέπτες» – στην ενδοχώρα µας.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Το δίκτυο Medeat αποτελείται σήµερα από συνολικά 18 ΟΤ∆ ως εξής:
ΕΛΛΑΔΑ

1. Αναπτυξιακή Ηρακλείου µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Ηρακλείου – anher.gr

2. Αναπτυξιακή Λασιθίου µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Λασιθίου – anlas.gr

3. Οργανισµό Ανάπτυξης Κρήτης µε περιοχή παρέµβασης τους Νοµούς Ρεθύµνου και Χανίων – oakae.gr

4. Αναπτυξιακή Ηµαθίας µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Ηµαθίας – anhma.gr

5. Αναπτυξιακή ∆υτικής Ελλάδος µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Κοζάνης – anko.gr

6. Αναπτυξιακή Κιλκίς µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Κιλκίς – anki.gr

7. Αναπτυξιακή Φλώρινας µε περιοχή παρέµβασης το Νοµό Φλώρινας – anfo.gr

8. Αναπτυξιακή Ιονίων Νήσων µε περιοχή παρέµβασης τη Νήσο Κέρκυρας – anion.gr

9. Συνεταιριστικής Αυτοδιοικητική Ζακύνθου µε περιοχή παρέµβασης τα νησιά Ζάκυνθος και Κεφαλλονιά – sazae.gr

ΙΤΑΛΙΑ

1. CoGAL Monte Poro, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Καλαβρίας – cogalmonteporo.net

2. GAL Valle Crati, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Καλαβρίας – galcrati.it

3. GAL Savuto, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Καλαβρίας – galsavuto.it

4. GAL Alto Jionio – Federico II, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Καλαβρίας – galaltojonio.it

5. GAL Sila Greca, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Καλαβρίας – galsilagreca.it

6. GAL Innova Plus, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια του Molise – innovaplus.it

7. GAL Terra dei Trulli, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Απουλίας – galtrulli-barsento.it

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

1. GAL Adraces, µε περιοχή παρέµβασης την Περιφέρεια της Αραγονίας – adraces.pt

ΚΥΠΡΟΣ

1. ΟΤ∆ Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λάρνακας, µε περιοχή παρέµβασης την επαρχία της Λάρνακας – anetel.com

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΙΚΤΥΟΥ

Κατά τη διάρκεια του σχεδίου συνεργασίας «Γαστρονοµικές Περιπλανήσεις και ο πολιτισµός των γεύσεων» σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν τα εξής:

 Μελέτη χάραξης γαστρονοµικών περιηγήσεων στην ενδοχώρα των περιοχών παρέµβασης

Έγινε λεπτοµερής περιγραφή των περιοχών παρέµβασης των ΟΤ∆ από άποψη γαστρονοµικού τουριστικού ενδιαφέροντος και καταγράφηκαν πάνω από (20) είκοσι διαφορετικές γαστρονοµικές διαδροµές στην Ελλάδα και (50) πενήντα συνολικά στις συνεργαζόµενες χώρες. Οι διαδροµές καταγράφουν αναλυτικά στον επισκέπτη όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος, τα αξιοθέατα, τα σηµαντικά ιστορικά – αρχαιολογικά και περιβαλλοντικά µνηµεία της περιοχής, καθώς και αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα, ήθη, έθιµα και παραδόσεις που περιέχονται στη γαστρονοµική ιστορία της κάθε περιοχής.

• Χάρτες οδηγοί γαστρονοµικών περιπλανήσεων MEDEAT

Με στόχο την οπτικοποίηση των αποτελεσµάτων της µελέτης, δηµιουργήθηκαν 4 διαφορετικοί χάρτες – οδηγοί γαστρονοµικών διαδροµών για την Ελλάδα, 7 για την Ιταλία, 1 για την Κύπρο και 1 για την Πορτογαλία και εκτυπώθηκαν σε διάφορες γλώσσες, ενώ όλες µαζί συγκεντρώνονται σε ένα κοινό κουτί προβολής.
Ακόµα, εκτυπώθηκαν και διανεµήθηκαν πάνω από 40.000 χάρτες – οδηγοί MEDEAT σε τοπικούς φορείς, εκθέσεις, τουριστικούς πράκτορες, γραφεία εναλλακτικού τουρισµού και απλούς επισκέπτες των περιοχών µας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χάρτες έχουν την απεικόνιση της κάθε διαδροµής και χειρόγραφα σκίτσα µε όλα τα σηµεία – κλειδιά που θα πρέπει να επισκεφθεί ο περιηγητής σε αυτές. Έτσι πετύχαµε να επικοινωνήσουµε στον επισκέπτη της περιοχής τα σηµαντικότερα σηµεία που θα πρέπει να έχει επισκεφθεί και προϊόντα που θα πρέπει να έχει γευθεί πριν την αναχώρησή του από την ενδοχώρα των περιοχών, µόνο µε µια µατιά στο χάρτη. Ένας εικονογραφηµένος χάρτης αποτελεί αναπόσπαστο υλικό του οδηγού της κάθε περιοχής, στον οποίο γίνεται ολοκληρωµένη παρουσίαση των σηµείων αυτών, δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στους επισκέπτες. Το επικοινωνιακό υλικό που δηµιουργήθηκε µέσα από αυτή την επεξεργασία των δεδοµένων το χρησιµοποιήσαµε και σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Εφαρµογών, δηµιουργήσαµε ηλεκτρονικά και πληροφοριακά προηγµένες εφαρµογές προώθησης των γαστρονοµικών µας διαδροµών µε έξυπνες προβολές και διαδραστικά παιχνίδια.

• ∆ηµοσιότητα – προβολή αποτελεσµάτων του δικτύου

Για την προώθηση της φιλοσοφίας του δικτύου και των αποτελεσµάτων του, οργανώθηκαν πάνω από 10 ηµέρες ενηµέρωσης – ευαισθητοποίησης στις χώρες του δικτύου. Ειδικότερα για την Ελλάδα, οργανώθηκαν γαστρονοµικά σεµινάρια µε συνταγές καταξιωµένων σεφ µε τοπικά προϊόντα που συστήνουµε στον επισκέπτη των περιοχών µας, µέσα από τους χάρτες – οδηγούς, στο πλαίσιο της συµµετοχής του δικτύου στην έκθεση Philoxenia 2014. Επίσης, τοπικά σε κάθε περιοχή παρέµβασης των συνεργαζόµενων ΟΤ∆ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα της συνεργασίας στο πλαίσιο ενηµερωτικών ηµερίδων και συνεδρίων µε θέµα τον τουρισµό, τη γαστρονοµία και τα τοπικά προϊόντα.

Επίσης, προσκαλέσαµε και φιλοξενήσαµε δηµοσιογράφους γαστρονοµίας και οίνου στις περιοχές µας και τους ξεναγήσαµε στις Γαστρονοµικές µας Περιπλανήσεις, ώστε να πάρουν µια γεύση από τον πολιτισµό µας και τις παραδόσεις µας στον τοµέα της γαστρονοµίας. Βίντεο και ντοκιµαντέρ µικρού µήκους είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του έργου αλλά και στην ιστοσελίδα του συντονιστή εταίρου – COGAL Monte Poro. Τέλος, δηµιουργήσαµε τον ιστότοπο του σχεδίου µας για περισσότερη διάδραση µε τους επισκέπτες των περιοχών µας και προβολή στα κοινωνικά δίκτυα και τα µέσα επικοινωνίας των αποτελεσµάτων του δικτύου MEDEAT:

medeat.gr

• Συµµετοχή σε εκθέσεις

Εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και των φορέων σχετικών µε το θέµα του εναλλακτικού/γαστρονοµικού τουρισµού συµµετείχαν σε εκθέσεις µε τη συνεργασία πάντα των συνεργαζόµενων ΟΤ∆ και σε άλλα σχετικά δρώµενα σε όλη την Ευρώπη, όπως:

• ΒΙΤ – Μόσχα (Μάρτιος 2012)• ITB – Βερολίνο (Μάρτιος 2013)• BIT Travel – Βαρκελώνη (Απρίλιος 2014)
• Philoxenia – Θεσσαλονίκη (Νοέµβριος 2014)• EXPO – Μιλάνο (Σεπτέµβριος 2015).

Η συµµετοχή στις εκθέσεις τουρισµού στο Βερολίνο, τη Βαρκελώνη και τη Θεσσαλονίκη έγινε µε περίπτερο όπου προβάλαµε τους χάρτες και το υλικό των προτεινόµενων διαδροµών, τόσο σε έντυπη µορφή, όσο και µέσα από τις διαδραστικές εφαρµογές και τα παιχνίδια που έχουν σχεδιαστεί για το έργο. ∆ιοργανώθηκαν επίσης και παρουσιάσεις «νέων» σύγχρονων συνταγών που προέκυψαν αναµειγνύοντας τα διάφορα τοπικά προϊόντα από τις συµµετέχουσες στο δίκτυο περιοχές. Έτσι είχαµε την ευκαιρία να γευτούµε κριθαρότο µε κρόκο Κοζάνης και πετιµέζι, µελιτζάνα καπνιστή µε απάκι, πίτες, ντάκο µε µπάτζο, γραβιέρα µε νούµπουλο και σαλάδο για υγιεινό τοστ, γλυκά και διάφορα ηδύποτα.

• Εκπαιδευτικές δράσεις

Βασισµένοι στη φιλοσοφία ότι µόνο µέσα από τα νέα παιδιά και τους αυριανούς καταναλωτές θα επιτύχουµε τους στόχους του σχεδίου µας για βιώσιµη και ολοκληρωµένη τοπική ανάπτυξη, σχεδιάσαµε πακέτο εκπαιδευτικών δράσεων. Οι δράσεις ολοκληρώθηκαν σε δύο φάσεις: στην πρώτη φάση οργανώσαµε πάνω από 70 παρουσιάσεις σε δηµοτικά σχολεία των ελληνικών οµάδων τοπικής δράσης και θεατρικό παιχνίδι µε θέµα τη διατροφή και τα τοπικά προϊόντα. Τα παιδιά ηλικίας 7 – 9 ετών υποδύονταν τα σκουλήκια και έπαιζαν τους ρόλους της διατροφικής αλυσίδας µε εξειδικευµένη παιδαγωγό, ενώ τα µεγαλύτερα παιδιά υποδύονταν τους µαγείρους και τους σεφ και δηµιουργούσαν υγιεινά σνακ για το σχολείο τους µόνο µε τοπικά – παραδοσιακά προϊόντα. Στη δεύτερη φάση του έργου, δηµιουργήθηκε ένας ολοκληρωµένος εκπαιδευτικός φάκελος µε τίτλο: «Με πυξίδα τη γεύση», ο οποίος περιλαµβάνει το εξής υλικό:

• Μια εικονογραφηµένη ιστορία µε τίτλο: «Εκδροµή στο αγρόκτηµα», ένα παραµύθι ουσιαστικά που στοχεύει στο να εισάγει τους µαθητές στις έννοιες και στη φιλοσοφία του προγράµµατος µε τρόπο εύληπτο και οικείο.

• Το εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, µε οδηγίες εφαρµογής του υλικού στου φακέλου στα σχολεία

• Το βιβλίο δραστηριοτήτων για το µαθητή µε ατοµικές δραστηριότητες, κυρίως για την εµπέδωση εννοιών σχετικά µε τη λειτουργία της οµάδας και το ρόλου του κάθε εµπλεκόµενου σε αυτήν

• Το βιβλίο δραστηριοτήτων για τη σχολική τάξη µε δηµιουργικό υλικό και παιχνίδια που διευκολύνουν τα παιδιά να ανακαλύψουν, να αφοµοιώσουν και να εξοικειωθούν µε τις έννοιες του προγράµµατος, αλλά και να δηµιουργήσουν πρωτότυπες εργασίες σχετικές µε το θέµα.

• Εποπτικό υλικό που χρησιµοποιείται για τις σχετικές δραστηριότητες, εργασίες και ασκήσεις µέσα και έξω από την τάξη, αλλά και για το βιωµατικό διαδραστικό παιχνίδι που µπορούν τα παιδιά να παίξουν σε µεγάλο επιδαπέδιο χάρτη της Ελλάδας.

• Τα βραβεία και οι διακρίσεις

Το σχέδιο συνεργασίας «Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και ο πολιτισµός των γεύσεων» προτάθηκε και βραβεύτηκε στη διεθνή έκθεση τουρισµού στο Βερολίνο, στο πλαίσιο του διαγωνισµού που διεξάγουν οι διοργανωτές της έκθεσης για 14η συνεχή χρονιά και αφορά στη βράβευση των καλύτερων περιπτέρων της έκθεσης. Το σχέδιο συνεργασίας MEDEAT κατέλαβε τη δεύτερη θέση ως το καλύτερο στην κατηγορία Μη Κυβερνητικών Οργανισµών και Ινστιτούτων. Την πρώτη και τρίτη θέση της ίδιας κατηγορίας κατέκτησαν αντίστοιχα το περίπτερο “Alte Schule Jugendreisen Bildung und Arbeit e.V.” και “Bundesamt fur Naturschutz/Bundeszollverwaltung. Το πρώτο περίπτερο αφορά σε πρόγραµµα συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ µε θέµα τον τουρισµό περιπέτειας «Euro-Vikings» και το δεύτερο στη Γερµανική Οµοσπονδία για την Προστασία της Φύσης.

Επίσης, το σχέδιο συµµετείχε και στο διαγωνισµό του Εθνικού Αγροτικού ∆ικτύου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και έλαβε την Τρίτη θέση στην κατηγορία «Καινοτοµία και ανάπτυξη της Υπαίθρου», τον Απρίλιο 2015. Μια έµπρακτη αναγνώριση για τα αποτελέσµατα των συνεργειών και των δικτύων από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που τίµησε ιδιαίτερα την προσπάθειά µας, µιας και το έργο «Γαστρονοµικές περιπλανήσεις και ο πολιτισµός των γεύσεων» είναι το µεγαλύτερο πρόγραµµα συνεργασίας πανελλαδικά και µε τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα σε τοπικό επίπεδο.

Αναπαραγωγή Βίντεο

Τίτλος

Αναπαραγωγή Βίντεο

Τίτλος

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ