ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

MMWD

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο, «Αξιοποιώντας τη μετανάστευση για την Ανάπτυξη – Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (“MMWD”)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διακρατικής συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης – South East Europe και πόρους του ΕΤΠΑ για τη χώρα μας κατά το 85% του προϋπολογισμού και από εθνικούς πόρους στο 15%. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι: 3.902.833,33€ και ο προϋπολογισμός της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ανέρχεται σε 330.000,00€. Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014.

Το έργο εστιάζει στην ενίσχυση της ικανότητας των διοικήσεων των κρατών – μελών του προγράμματος να κατανοήσουν, να προβλέψουν και να χειριστούν στρατηγικά τις συνέπειες που επιφέρει η δημογραφική αλλαγή στην ανάπτυξη και στη συνοχή των περιφερειών και των πόλεων της Ευρώπης.

Μέσω του προγράμματος “MMWD” επιχειρείται να παραχθεί συγκεκριμένη και εξειδικευμένη γνώση, ως εργαλείο για τη διαμόρφωση πολιτικής, τόσο σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο όσο και σε περιοχές πολιτικής που επηρεάζονται από τις δημογραφικές αλλαγές και ειδικότερα τη μετανάστευση. Οι εν λόγω περιοχές πολιτικής, οι οποίες είναι κρίσιμες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα είναι αυτές που αφορούν στην αγορά εργασίας μέσω της πρώθησης της απασχόλησης, στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας της οικονομίας και στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των περιοχών.

Ο στόχος του προγράμματος θα επιτευχθεί μέσα από μια σειρά συνεκτικών και αλληλένδετων μεταξύ τους δράσεων με κύριους αποδέκτες τους τοπικούς και περιφερειακούς φορείς που ασχολούνται με τις μεταναστευτικές ροές, πολιτικές, υπηρεσίες και διαμόρφωση σχετικών πολιτικών, προτάσεων, μεθοδολογιών, εργαλείων και διαχείρισης γενικότερα δημογραφικών αλλαγών.

Οι δράσεις περιληπτικά θα αφορούν καταρχήν τη συλλογή και καταγραφή της ήδη υπάρχουσας γνώσης γύρω από τη δημογραφική αλλαγή ανά συμμετέχουσα χώρα, περιφέρεια και θα καταλήγει και σε τοπικό επίπεδο – δήμων ή κοινοτήτων – ώπου τέτοια στοιχεία είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά θα αποτελούν όχι μόνο τη βάση για συγκριτικές αναλύσεις των συμμετέχουσων περιοχών αλλά και τη βάση για τη διαμόρφωση πολιτικών σεναρίων δημογραφικής αλλαγής και μεταναστευτικής ροής για τις περιοχές αυτές. Τα μοντέλα πολιτικών σεναρίων πριν και μετά την εισαγωγή των διαθέσιμων στοιχείων θα είναι διαθέσιμα προς κάθε ενδιαφερόμενο κοινό και θα χρησιμοποιηθούν περαιτέρω για τη δημιουργία ατζέντας – εκπαιδευτικού πακέτου κατάρτισης προσωπικού σχετικών με το θέμα υπηρεσιών των τοπικών και περιφερειακών αρχών. Το εκπαιδευτικό πακέτο κατάρτισης σχεδιασμού πολιτικών προσανατολισμένων στο έντονο φαινόμενο δημογραφικής αλλαγής, θα μεταφερθεί στο εσωτερικό των υπηρεσιών των δήμων και περιφερειών, αλλά και συμμετέχουσων Υπουργείων του εταιρικού σχήματος μέσα από συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ενότητες, μαθήματα εξ΄αποστάσεως, τεχνικές συσκέψεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο.

Στο έργο συμμετέχουν συνολικά 21 Εταίροι από 10 χώρες.

Ειδικότερα:

Emilia Romagna Region, Ιταλία

Friuli Venezia Giulia Autonomous Region, Ιταλία

Abruzzo Region, Ιταλία

Institute for the Study of the Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences, Βουλγαρία

Ministry of Labour and Social Policy of Bulgaria, Βουλγαρία

Municipality of Vratsa, Βουλγαρία

Region of Crete, Ελλάδα

Heraklion Development Agency, Ελλάδα

Regional development agency of Northern Primorska Ltd. Nova Gorica, Σλοβενία

School of Advanced Social Studies, Σλοβενία

Bistrita City Hall, Ρουμανία

Ministry of Regional Development and Tourism, Ρουμανία

University of Applied Sciences Salzburg, Αυστρία

Regional Economic Development Agency for Sumadija and Pomoravlje, Σερβία

Faculty of Philosophy in Niksic- Institute for Sociology and Psychology, Μαυροβούνιο

Statistical Office of the Republic of Serbia, Σερβία

Business Center Cetinje, Municipality of Cetinje, Μαυροβούνιο

Vienna City Administration Municipal Department 18 Urban Development and Planning, Αυστρία

Ministry of Labour and Social Policies Directorate General of Immigration and Integration Policies, Ιταλία

Ministry of Foreign Affairs and European Integration, Μολδαβία

International Organization for Migration, Ελβετία

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ