ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Καταδύσεις
στα Νησιά
μας

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ “ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ”
ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το σχέδιο «ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» – “Dive in our Islands” αφορά στη συνέχιση μιας Διακρατικής Συνεργασίας που ξεκίνησε από την πρωτοβουλία των ΟΤΔ Αλιείας των χωρών Ελλάδας και Κύπρου της περιόδου 2017-2013 με Συντονιστή εταίρο την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου-ΕΤΑΛ, και εταίρους την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας – Αμμοχώστου και Αναπτυξιακή Εταιρεία Δωδεκανήσου ΑΝΔΩ Α.Ε. (παραδοτέα www.diveinourislands.com, & Android-Google play, Ios-Apple Appstore applications).

Στη προγραμματική Περίοδο 2014-2020, και κατά την υποβολή των προτάσεων “Τοπικών Αναπτυξιακών Στρατηγικών” μετά από διαβούλευση επεκτάθηκε η συνεργασία με την προσθήκη 3 νέων εταίρων και περιοχών.

Στο τέλος του 2016 και οι 6 στρατηγικές των εταίρων που συμπράττουν εγκρίθηκαν περιλαμβάνοντας το παρόν σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας.

ΕΤΑΙΡΟΙ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ – ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.1 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. – [ΕΤΑΛ Α.Ε.]

ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.2 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ – [ΑΝΔΩ Α.Ε.]

ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.3 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε.-ΟΤΑ- [ΑΝΗ Α.Ε.]

ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.4 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ [ΑΝ.Ε.ΛΕΜ ΛΤΔ]

ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.5 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΛΤΔ – [ΑΝ.ΕΤ.Ε.Λ. ΛΤΔ]

ΕΤΑΙΡΟΣ Νο.6 – FLAG/ΟΤΔ ΑΛΙΕΙΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΛΤΔ – [ΑΝ.ΕΤ.Π.Α ΛΤΔ. ΛΤΔ]

ΓΕΝΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Στόχος της συνεργασίας ήταν και παραμένει η δημιουργία ενός κοινού συστήματος αξιοποίησης και προβολής των συγκριτικών πλεονεκτημάτων με βάση την παράκτια δραστηριότητα με κατεύθυνση τον τουρισμό εμπειρίας και τις καταδυτικές δραστηριότητες και δραστηριότητες παρατήρησης του βυθού.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

1. Η συνεργασία Περιοχών και φορέων μέσω των Ομάδων Τοπικής Δράσης με σκοπό τον εντοπισμό και αξιοποίηση των κοινών τους χαρακτηριστικών, η μεταβιβασιμότητα γνώσης και εμπειρίας και η δημιουργία οικονομίας κλίμακας μέσω της δικτύωσης. (δράση 1 και κάθε ενέργεια που εμπεριέχει κοινά παραδοτέα)

2. Η ανάδειξη των ευκαιριών που παρουσιάζουν οι παράκτιες-νησιωτικές περιοχές με επίκεντρο τη Θάλασσα η εξειδίκευση, η διαφοροποίηση και εξειδίκευση του παραγόμενου τουριστικού προϊόντος των περιοχών με κατεύθυνση τον “Τουρισμό Εμπειρίας” και την αξιοποίηση κοινών χαρακτηριστικών, της νησιωτικής ταυτότητας, του πολιτισμού και των κοινών εμπειριών. (ενέργεια 2 και 3)

3. Η προβολή σε δυναμικά ανερχόμενες τουριστικές αγορές των περιοχών των συνεργαζόμενων Εταίρων ως περιοχές – προορισμοί εναλλακτικού τουρισμού με εξειδίκευση στην καταδυτική δραστηριότητα χρησιμοποιώντας μια μίξη συμβατικών μεθοδολογιών όπως εκδόσεις αλλά και καινοτόμες ή πρωτοποριακές προσεγγίσεις με νέες τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας και εικονικής πραγματικότητας. (δράση 4, 5 & 6)

Οι παραπάνω στόχοι οδηγούν σε επικεντρωμένη και στοχευμένη μελέτη των περιοχών με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας και απόκτηση εξειδίκευσης και δεξιοτήτων διερευνώντας διεθνείς πρακτικές και δυνατότητες δικτύωσης με εξειδικευμένες αγορές (nisch markets), καθορίζοντας χαρακτηριστικά του τουριστικού προϊόντος που στοχεύουν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς με προτάσεις για περεταίρω διαφοροποίηση και ποιοτική αναβάθμιση των παράκτιων περιοχών.

Η οικονομική ανάπτυξη μέσω βελτίωση των τοπικών δεξιοτήτων σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές μέσω μεταφοράς γνώσης σε Τοπικούς φορείς, Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Αλιείς για την ορθολογική διαχείρισης της κληρονομιάς του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντός, των πόρων του και της φέρουσας ικανότητας του.

Η συνεργασία διευρύνεται με την ένταξη νέων εταίρων και διερεύνηση για την αξιοποίηση νέων ιδεών και μεθοδολογιών που κατευθύνονται στην ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως καταδυτικός τουρισμός, Αλιευτικός Τουρισμός, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, Ο Γαστρονομικός Πολιτισμός σε σχέση με την Αλιεία, η σύνδεση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την πολιτισμική ταυτότητα των περιοχών που αποτελούν επιμέρους στόχους των τοπικών προγραμμάτων που εκτελούνται στις 6 περιοχές από τις 6 ΟΤΔ.

Το σχέδιο στο σύνολο του δεν ενέχει ενδείξεις άμεσων ή έμμεσων κρατικών ενισχύσεων διότι το σύνολο των παραδοτέων του έχουν τοπική διάσταση διατίθενται δωρεάν στο κοινό και στοχεύουν στην ανάδειξη περιοχών και όχι επιχειρήσεων με δικαιούχους τις ομάδες τοπικής δράσης-εταίρους των περιοχών.

Η πράξη φιλοδοξεί στο πλαίσιο καινοτομικών ή τουλάχιστον πρωτοποριακών στοιχείων να αναδείξει τα κοινά χαρακτηριστικά των περιοχών αξιοποιώντας τεχνολογικές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας και επαυξημένης πραγματικότητας σε ένα περιβάλλον όπως το θαλάσσιο περιβάλλον και ο βυθός δημιουργώντας ειδικότερο ενδιαφέρον για τις περιοχές και διαμορφώνοντας και περιβαλλοντική ευαισθησία για την διαφύλαξη των θαλάσσιων πόρων των περιοχών στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Στη συνέχεια περιγράφεται το σχέδιο δράσεων των 6 ΟΤΔ και οι περιοχές παρέμβασης τους όπου υλοποιούνται οι Τ.Α.Σ εκφράζοντας την κοινή τους δέσμευση να υλοποιήσουν το έργο “ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ”, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, www.diveinourislands.com” σε εταιρική σχέση σύμφωνα με το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και την κατανομή του προϋπολογισμού.

Οι έξι Εταίροι εκφράζουν μέσω της παρούσας Συμφωνίας την κοινή τους δέσμευση να υλοποιήσουν το έργο “ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ, ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ, www.diveinourislands.com” μέσω της εταιρικής σχέσης που περιγράφεται στο συμφωνητικό με χρονοδιάγραμμα δραστηριοτήτων και κατανομή αρμοδιοτήτων και προϋπολογισμού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝ/ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ)

Μεθοδολογία Υλοποίησης (επιλογή μεθοδολογίας και ανάλυσης της υλοποίησης της πράξης ή των επιμέρους υποέργων αυτής)

Οι έξι ΟΤΔ-Α που συμμετέχουν στο σχέδιο έχουν ξανά συνεργασθεί στο παρελθόν εκτελώντας Διακρατικές Συνεργασίες. Θεωρούμε ότι και οι 6 Εταίροι γνωρίζουν άρτια τις περιοχές τους και έχουν πλήρη επάρκεια στο σχεδιασμό και υλοποίηση σχεδίων Συνεργασίας.

Ο σχεδιασμός μιας Συνεργασίας από την στοχοθέτηση της έως το σχέδιο διαχείρισης της και την υλοποίηση των παραδοτέων πρέπει να υλοποιείται με την συμμετοχή των στελεχών της και την εξειδίκευση να την αναζητούν από την αγορά με ανοικτές και διαφανείς διαδικασίες.

Συνεπώς η συντονισμένη συνεργασία των στελεχών των ΟΤΔ που συμμετέχουν, που σχεδιάζουν και παρακολουθήσουν την ορθή και αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων έχει μεγάλη βαρύτητα και βοηθά αποτελεσματικά στη δικτύωση των περιοχών και των ΟΤΔ.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης του σχεδίου βασίζεται σε μια κοινά παραδεκτή μέθοδο επιμερισμού των κοινών ενεργειών δράσεων όπου ένας εταίρος αναλαμβάνει την υλοποίηση της με παραδοτέα που αφορούν το σύνολο των Εταίρων και όπου απαιτείται οι εταίροι συμμετέχουν με τα στελέχη τους για τη συλλογή στοιχείων ή τις διαχειριστικές-διοικητικές ενέργειες. Γίνεται διάκριση των κοινών ενεργειών-δράσεων από τα κοινά έξοδα, κοινή ενέργεια μπορεί να συντονίζεται από έναν εταίρο που αναλαμβάνει και τα έξοδα ή να συντονίζεται από έναν εταίρο και τα έξοδα να επιμερίζονται.

Διαμορφώνονται 6 διαφορετικά υποέργα, ένα για κάθε εταίρο. Σχεδιάζονται 3 υποέργα για το Τεχνικό Δελτίο Πράξης των εταίρων της Ελλάδας και 3 Υποέργα για το Τεχνικό δελτίο πράξης της Κύπρου ακολουθώντας το θεσμικό πλαίσιο κάθε κράτους μέλους με δικαιούχο τον κάθε γεωγραφικό συντονιστή.

Η κάθε πράξη (ΤΔΠ) αποτελείται από τα 3 Υποέργα εκτέλεσης της Πράξης με ίδια μέσα για κάθε έναν εταίρο που συμμετέχει στην Πράξη, όπου θα περιλαμβάνονται οι αναθέσεις μέχρι του ορίου των πρόχειρων διαγωνισμών όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. Δεν προβλέπονται σύμφωνα με τη διαμόρφωση του σχεδίου αναθέσεις άνω του ορίου αυτού πρόχειρων διαγωνισμών για τις δύο χώρες επομένως δεν διαμορφώνονται επιπλέον διακριτά υποέργα.

Η διαδικασία ανάθεσης σε τρίτους των διατοπικών/διακρατικών ενεργειών θα γίνεται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του κάθε εταίρου και ειδικότερα για τους εταίρους της Ελλάδας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 789/27/2/19 (ορθή επανάληψη) της ΕΑΑΔΗΣΥ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει κατάτμηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ενεργειών του σχεδίου.

Τοπικές δράσεις είναι οι δράσεις οι οποίες αντλούν από την ενιαία μεθοδολογία προδιαγραφές υλοποίησης και υλοποιούνται ανεξάρτητα σε διαφορετικούς χρόνους και με τοπικά παραδοτέα π.χ. μια ημερίδα, μια σήμανση σε μια συγκεκριμένη περιοχή ενός από τους εταίρους.

Κατά τη διαδικασία παρακολούθησης από τους εταίρους και στη πρώτη σύσκεψη παρακολούθησης θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πλαίσιο που θα ακολουθηθεί σε κάθε ενέργεια όσον αφορά διαδικασίες ανάθεσης μελετώντας παράλληλα και τις απαιτήσεις-προβλέψεις του ενιαίου θεσμικού πλαισίου της Κύπρου.

Ενδεχομένως να γίνει μια πρόσκληση από ένα εταίρο με μια σύμβαση που συνυπογράφουν όλοι οι εταίρου που συμμετέχουν σε κοινά έξοδα και να εκδοθούν 6 παραστατικά για 6 διαφορετικά παραδοτέα ή να επιλεγεί και να αναλάβει ένας εταίρος αυτοτελώς μια ενέργεια που θα παραδώσει αποτελέσματα για όλους τους εταίρους διαμορφώνοντας το διαδικαστικό-διαγωνιστικό πλαίσιο, την επιλογή αναδόχου και το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης.

Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙ
ΣΤΟΥΣ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΩΣ ΕΞΗΣ

Ετικέτες

Ετικέτες

Έξοδα

Διοργάνωσης

Δαπάνες ταξιδιού

& διαμονής

Εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη & υπηρεσίες

Εξοπλισμός

Επενδύσεις / Υποδομή / Πιλοτική Εφαρμογή

ΣΥΝΟΛΟ

LP-1

3.045

14.843

39.412

4.700

8.000

70.000

P2 

1.250

10.967

30.783

2.200

8.000

53.200

P3

1.250 

11.462

24.488

2.200

6.000

45.400

P4

1.250

8.973

56.577

2.200

6.000

75.000

P5

1.624

8.647

26.529

2.200

6.000

45.000

P6

1.250

8.958

26.592

2.200

6.000

45.000

Γενικό Άθροισμα

9.669

63.850

204.381

15.700

40.000

333.600

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Συνοπτική περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης (με αναφορά στα βασικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτηριστικά αυτής)

Αντικείμενο της πράξης είναι η διαμόρφωση ενός Δικτύου Καταδυτικών Διαδρομών με ενιαίες προδιαγραφές και προσπάθεια ανάδειξης των κοινών χαρακτηριστικών των νησιωτικών περιοχών Ελλάδας και Κύπρου στο πλαίσιο μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης δραστηριότητας και εξειδικευμένου τουριστικού προϊόντος όπως ο καταδυτικός τουρισμός που διαμορφώνει χαρακτηριστικά ταυτότητας εναλλακτικού τουρισμού.

Οι προβλεπόμενες ενέργειες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης μέσω της βελτίωσης των τοπικών δεξιοτήτων σε οικολογικά ευαίσθητες παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και για τους εταίρους -ΟΤΔ και για τις ομάδες στόχου, μέσω μεταφοράς γνώσης σε Τοπικούς φορείς, Επιχειρηματίες και Επαγγελματίες Αλιείς για την ορθολογική διαχείρισης της κληρονομιάς του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντός, των πόρων του και της φέρουσας ικανότητας του.

Η συνεργασία διευρύνεται με την ένταξη νέων εταίρων και διερεύνηση για την αξιοποίηση νέων ιδεών και μεθοδολογιών που κατευθύνονται στην ενίσχυση δραστηριοτήτων όπως καταδυτικός τουρισμός, Αλιευτικός Τουρισμός, η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση, Ο Γαστρονομικός Πολιτισμός σε σχέση με την Αλιεία, η σύνδεση του θαλάσσιου περιβάλλοντος με την πολιτισμική ταυτότητα των περιοχών που αποτελούν επιμέρους στόχους των τοπικών προγραμμάτων που εκτελούνται στις 6 περιοχές από τις 6 ΟΤΔ.

ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ

EN.1-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΝ.2-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

ΕΝ.3-ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ -ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

ΕΝ.4-ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΝ.5-ΕΝΤΥΠΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ.

ΕΝ.6-ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.1
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΦΑΣΗ

Θα ολοκληρωθεί και θα διαμορφωθεί σύστημα παρακολούθηση και για τους 6 Εταίρους σύμφωνα με πρότυπα που θα λάβουν από τον Συντονιστή Εταίρο.

Πραγματοποιήθηκαν 2 συναντήσεις των εταίρων το 2019, η 1η τον Φεβρουάριο 2021 στη Λάρνακα όπου τέθηκαν οι βάσεις της συζήτησης και των δράσεων, η δεύτερη στη Λέσβο τον Σεπτέμβριο 20221 όπου ουσιαστικά διαμορφώθηκε το σχέδιο δράσης και το πρωτόκολλο συνεργασίας.

Λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας το 2020 και 2021 οι κοινές συναντήσεις περιορίσθηκαν σε διαδικτυακή επικοινωνία η οποία μετά από διμερείς και από κοινού συσκέψεις των εταίρων με τον συντονιστή εταίρο, αρχές Οκτωβρίου 2021 κατέληξαν σε οριστικοποίηση του σχεδίου.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-1.1: Συμφωνητικό Συνεργασίας και Σχέδιο Δράσης

1.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος παρακολούθησης από τον συντονιστή εταίρο μέσω διαμοιρασμού φακέλων και αρχείων σε σύστημα cloud.

Ο συντονιστής Εταίρος αναλαμβάνει την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδίου, την επικοινωνία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Διαχείρισης και με τους Εταίρους. Επικουρείται από τον Γεωγραφικό Συντονιστή Εταίρο της Κύπρου.

Το κόστος αφορά έκτακτες μετακινήσεις και κόστος συσκέψεων που αναλαμβάνει ο συντονιστής εταίρος εφόσον απαιτηθεί μετακίνηση του Συντονιστή Πράξης για διαβουλεύσεις με Εταίρους και συμμετοχή σε συνεργασίες ή συσκέψεις των εταίρων με συμμετοχή εμπειρογνωμόνων των περιοχών παρέμβασης.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
– ΔΙΑΔΙΑΚΑΣΙΕΣ

Οι Κατηγορίες δαπανών προσεγγίζονται σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των διακρατικών συνεργασιών CLLD/LEADER, όπως και το θεσμικό πλαίσιο επιλεξιμότητας κάθε Ε.Π. κράτους Μέλους.

Σημείο αναφοράς αποτελούν οι προσκλήσεις των κρατών μελών και οι οδηγοί που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.E. και το Δίκτυο FARNET.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-1.2: Συντονισμός υλοποίησης, αναφορές προόδου

1.3
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Για τη διαδικασία Συντονισμού προβλέπονται 6 συναντήσεις για το σύνολο του χρονοδιαγράμματος με στόχο την παρακολούθηση και συντονισμό της υλοποίηση των επιμέρους ενεργειθών και τη διασφάλιση των παραδοτέων σύμφωνα με τις προδιαγραφές τους.

Οι δαπάνες αφορούν κυρίως μετακινήσεις-διαμονή-εκτός έδρας αποζημίωση σύμφωνα με τους όρους που διέπουν κάθε Εταίρο από το ειδικότερο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Προβλέπονται 1 εναρκτήρια σύσκεψη για τον τελικό προσδιορισμό των ορόσημων υλοποίησης, την εξέταση του σχεδιασμού, την υλοποίηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που απαιτείται.

Οι συναντήσεις-συσκέψεις θα γίνουν ενδεικτικά στην έδρα κάθε Εταίρου ή περιοχή, και προβλέπεται κόστος φιλοξενίας, άμεσες δαπάνες.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-1.3: Συντονισμός υλοποίησης, αναφορές προόδου, σύστημα παρακολούθησης, συσκέψεις επιτροπών παρακολούθησης εταίρων και πρακτικά με αποφάσεις για την υλοποίηση της πράξης.

2. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παραλαβής της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, υπάρχει μια αρχική καταγραφή και δικτύωση 11 υφιστάμενων διαδρομών της προηγούμενης συνεργασίας (Λήμνος-Άγιος Ευστράτιος). Προβλέπεται η διαμόρφωση συνολικά 29 νέων διαδρομών, συνολικά 40 καταδυτικών διαδρομών.

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΤΑΛ-ΛΕΣΒΟΣ

3

5

8

ΑΝΔΩ-ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

4

4

8

ΑΝΗΡ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ

 0

6

6

ΑΝΕΛΕΜ-ΛΕΜΕΣΟΣ

0

6

6

ΑΝΕΤΕΛ-ΛΑΡΝΑΚΑ

4

2

6

ΑΝΕΤΠΑ-ΠΑΦΟΣ

0

6

6

ΣΥΝΟΛΟ

11

29

40

Για να δημιουργηθεί αυτό το δίκτυο καταδυτικών διαδρομών θα ακολουθηθεί η μεθοδολογία της συνεργασίας της προηγούμενης περιόδου και η διαμόρφωση του κόστους αναλύεται σύμφωνα με την εμπειρία των εταίρων που εργάσθηκαν στη συνεργασία της προηγούμενης περιόδου και με ενδεικτικές προσφορές που απαιτούνται για την υλοποίηση και ανάλογα κοστολογούνται οι ενέργειες.

Ο Συντονιστής Εταίρος θα διαμορφώσει τις γενικές αρχές, βασικές προδιαγραφές και οντολογία των εμπειρογνωμοσυνών. Στη συνέχεια βάση της οντολογίας θα γίνει τοπικά από μια εμπειρογνωμοσύνη που θα αφορά πλέον εξειδικευμένη έρευνα και αποτύπωση των στοιχείων που απαιτούνται για κάθε περιοχή ακλουθώντας τις ενιαίες προδιαγραφές.

Κάθε τοπική εμπειρογνωμοσύνη θα αναγνωρίσει τα πεδία των διαδρομών, θα καθορίσει τις διαδρομές κάτω από κοινά κριτήρια επιλογής τους και θα καταγράψει και συλλέξει όσα στοιχεία ζητούνται από τις ενιαίες προδιαγραφές-οντότητα της συνολικής εμπειρογνωμοσύνης.

Για τη διαμόρφωση των δεδομένων που απαιτούνται (χαρακτηριστικά, οντολογία, βιοποικιλότητα, χαρτογράφηση, φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση) θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των εμπειρογνωμοσυνών και ειδικές αποστολές στο πεδίο με επιτόπιες καταδύσεις οι οποίες θα διαμορφώσουν το ακριβές περιεχόμενο της οντολογίας κάθε διαδρομής.

Το παραδοτέο κάθε περιοχής όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων και δεδομένων θα αποτελέσει και το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί στην υλοποίηση ενεργειών όπως η σήμανση, η ψηφιακή απεικόνιση και οι ενέργειες προβολής.

Ο Συντονιστής Εταίρος αναλαμβάνει να επιλέξει ειδικό εξωτερικό συνεργάτη-ανάδοχο, ο οποίος θα παρακολουθεί την υλοποίηση όλων των διερευνητικών επιτόπιων δράσεων-καταδύσεων και θα παρακολουθεί το συνολικό πλαίσιο και αναλαμβάνει την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού θα χρησιμοποιηθεί από όλους τους εταίρους – υποβρύχιας κάμερας video 360ο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-2: 1 Εμπειρογνωμοσύνη διαμόρφωσης ενιαίων προδιαγραφών για όλες τις περιοχές, 6 Εμπειρογνωμοσύνες αναγνώρισης καταδυτικών διαδρομών σύμφωνα με ενιαία οντολογία με έντυπή και ψηφιακή αποτύπωση-καταγραφή των απαραίτητων στοιχείων όπως χαρτογράφηση, video 360ο, φωτογραφίες, οντολογία, βιοποικιλότητα, περιγραφικά κείμενα κ.λπ.
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-3: 1 Εμπειρογνωμοσύνη ενιαίων προδιαγραφών σημάνσεων, 6 ειδικές σημάνσεις (μικρής κλίμακας υποδομή) σε κάθε περιοχή παρέμβασης.

3. ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ

Η ΑΝΕΤΕΛ, θα αναλάβει με ανάδοχό της την δράση διαμόρφωσης ενιαίων προδιαγραφών σήμανσης οι οποίες είτε θα αφορούν σήμανση σε κάθε περιοχή ή μια ενιαία σήμανση σε κομβικό σημείο, γεγονός που θα προκύψει και θα αποφασισθεί από τους Εταίρους πάνω στο πλαίσιο των προτάσεων και προδιαγραφών που θα παράσχει η ΑΝΕΤΕΛ (κοστολογείται ενδεικτικά ως εμπειρογνωμοσύνη).

Σύμφωνα με την εξέλιξη της ενέργειας 2, της επιλογής χωρικά των νέων διαδρομών και της χωρικής προσέγγισης σε κάθε περιοχή των εταίρων θα αποφασισθεί το μέγεθος και το τελικό πλήθος των σημάνσεων. Στη παρούσα πράξη το εύλογο κόστος εκτιμάται βάση δημιουργίας μιας σήμανσης ανά καταδυτική διαδρομή. Το πλήθος και το τελικό κόστος θα αποφασισθεί σε σύσκεψη των εταίρων σύμφωνα με τις προτάσεις των εμπειρογνωμοσυνών της ενέργειας 2 που θα προσδιορίσει και το μέγεθος και είδος των σημάνσεων. Θα ακολουθηθεί ενιαία προσέγγιση και διαγωνιστική διαδικασία επιλογής εθνικού αναδόχου ή τοπικού αναδόχου ανά περιοχή εταίρου λόγω κόστους μεταφοράς και τοποθέτησης.
Ενδεικτικά παρατίθεται ένα σχέδιο σήμανσης στην Κύπρο για θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Θα ακολουθηθούν προδιαγραφές και αδειοδοτήσεις που προσδιορίζονται από εθνικές ή και τοπικές αρχές σε κάθε περιοχή.

4. ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΕΤΑΛ Α.Ε., θα αναλάβει ως κοινή δράση την αναδιάρθρωση της υφιστάμενης Ιστοσελίδας www.diveinourislands.com, την ένταξη όλων των διαδρομών των Εταίρων-και των 40 καταδυτικών διαδρομών. Θα αναλάβει την διαμόρφωση των προδιαγραφών ψηφιακών εφαρμογών (Ios & Android), εξελίσσοντας την εμπειρία της προηγούμενης περιόδου και την εισαγωγή τεχνολογιών Augmented Reality-ΑΡ, και Virtual Reality-VR εικονική πραγματικότητα.

Στόχος είναι μια πρωτότυπη καταγραφή και πρόταση ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε 6 περιοχές που θα περιέχει:

Αναδιαμόρφωση Ιστοσελίδας με ενιαίο art concept για όλες τις περιοχές και εξειδίκευση στην παρουσίαση της οντολογίας κάθε διαδρομής.

diveinourislands.com

Ψηφιακές εφαρμογές που θα λειτουργούν σε περιβάλλον Virtual Reality Headsets
Καταγραφή και χαρτογράφηση των καταδυτικών διαδρομών σε ενιαία οντολογία
Καταγραφή και περιγραφή της βιοποικιλότητας των περιοχών των διαδρομών
Καταγραφή και απεικόνιση σε 360ο video των διαδρομών
Παρουσίαση των περιοχών και προτάσεων ολοκληρωμένου τουριστικού προϊόντος επιλεξιμότητας για καταδυτικές δραστηριότητες.

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ’ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

• ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

• ANIMATION ΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

• ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ – (Παραδίδεται με μέριμνα των ΟΤΔ-Αλιείας, εταίρων του προγράμματος ειδικά για την σκοπιμότητα ανά περιοχή της ανάδειξης των καταδυτικών διαδρομών)

• Mεταφράσεις στα αγγλικά των κειμένων με μέριμνα του αναδόχου.

• Απόσπασμα Χάρτη κάθε περιοχής στην οποία εμπεριέχονται οι καταδυτικές διαδρομές και παραπομπή στους ειδικούς χάρτες των καταδυτικών διαδρομών που έχουν ετοιμασθεί σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

 Στην πρόταση του υποψηφίου αναδόχου θα πρέπει να περιγράφεται η μεθοδολογία και οι προτάσεις του για την καλύτερη προβολή των 6 περιοχών – 40 καταδυτικών διαδρομών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-4: 1 Αναθεωρημένη Ιστοσελίδα www.diveinourislands.com, Σελίδες Κοινωνικών Δικτύων (facebook, instagram twitter κ.α.), Εμπειρογνωμοσύνη προδιαγραφών, applications (Ios-Android), στη πορεία υλοποίησης θα αποφασισθεί αν είναι σκόπιμο να υλοποιηθεί μια ενιαία μεγάλη εφαρμογή ή 6 επιμέρους ανάλογα με τις προτάσεις του αναδόχου που θα επιλεγεί. 6 “σημεία” επίδειξης” VR εφαρμογών, με ιδιοκατασκευή-εξοπλισμό σε ένα σημείο-σταθμό που θα παρέχεται στέκεται ο χρήστης με roll-up και μοκέτα θέσης κίνησης στο έδαφος. 1 Oculus συσκευή εικονικής πραγματικότητας, 1 Laptop για να υποστηρίζονται οι ψηφιακές εφαρμογές.

5. ΕΝΤΥΠΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΥ.

Την Ενέργεια αναλαμβάνει να εκτελέσει η ΑΝΕΛΕΜ όπως και το σύνολο των εξόδων της. Κάθε εταίρος θα διευκολύνει στη διαδικασία παρακολούθησης των έντυπων εκδόσεων, όμως η συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων, αρχείων, περιγραφή και εποπτικού υλικού θα προέρχεται κυρίως από την ενέργεια 2.

Θα ακολουθηθεί μια ενιαία γραφιστική ταυτότητα που αποτυπώνεται στα υφιστάμενα έντυπα τα οποία θα είναι αυτοτελείς χάρτες για κάθε περιοχή και μια σειρά από πλακίδια σε σκληρό πλαστικό που θα μπορούν ως υλικό προβολής – προώθησης να χρησιμοποιούνται και επαναχρησιμοποιούνται από καταδυτικά κέντρα κατά τη διάρκεια της κατάδυσης.

Οι καρτέλες αυτές θα περιέχουν χάρτη και πληροφοριακό υλικό της κάθε καταδυτικής διαδρομής.

Το πλήθος τεμαχίων θα καθοριστεί σε διαδικασίες προσφορών σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και θα βασισθεί σε πρότυπα που ακολουθούν άλλες περιοχές με ιδιαίτερο καταδυτικό ενδιαφέρον (π.χ. Αίγυπτος).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1:
ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Περιγραφή
Ετοιμασία/Εκτύπωση αδιάβροχων πλαστικών καρτών διπλής όψης, διαστάσεων 18 Χ 24 εκατοστών και πάχους Χ 0.76mm, με αδιάβροχη έγχρωμη εκτύπωση μπρος πίσω, που να αντέχουν στον χρόνο και ειδικότερα στο θαλασσινό νερό και να έχουν οπή για ανάρτηση στο πάνω μέρος στην μέση ή στην άκρη (water resistant polypropylen paper (stiff) protected with 125 mic. laminate pouch film glossy).

Προδιαγραφές περιεχομένου – Αισθητικές προδιαγραφές 
Οι κάρτες θα περιλαμβάνουν τον τρισδιάστατο χάρτη για κάθε καταδυτική διαδρομή καθώς και τους θαλάσσιους οργανισμούς σε ευδιάκριτες μικρές απεικονίσεις. Δίπλα ή κάτω από κάθε οργανισμό θα αναφέρεται η Ελληνική ή η Κυπριακή κοινή ονομασία του οργανισμού, η Αγγλική κοινή του ονομασία

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2:
ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Περιγραφή
Το Παραδοτέο περιλαμβάνει την εκτύπωση χαρτών σε πλήθος που θα προσδιορισθεί στην πορεία υλοποίησης σε σύσκεψη των εταίρων. Ενδεικτικές Διαστάσεις: 297 Χ 420 (Α3) Έγχρωμη εκτύπωση (4χρωμη) 2 όψεων που να περιλαμβάνει Ελληνικά και Αγγλικά σε χαρτί 130 γραμμαρίων garda 3ης ματ, με φινίρισμα (πλαστικοποίηση ματ)

Προδιαγραφές περιεχομένου – Αισθητικές προδιαγραφές
Ψηφιακή/ζωγραφική απεικόνιση χάρτη σε μέγεθος Α3. Ο χάρτης θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: Υπόμνημα στοιχείων καταδυτικής διαδρομής (βάση της οντολογίας – προτείνεται να περιέχει ονομασία καταδυτικής διαδρομής, περιοχή, ελάχιστο – μέγιστο βάθος, πρόσβαση, καταδυτικό επίπεδο, ρεύματα, βαθμός δυσκολίας, ενδιαφέρον θέασης, ενδιαφέρον βλάστησης, ενδιαφέρον ζωής), Γεωγραφικές συντεταγμένες, Βάθη ανά σημείο, Τυποποιημένα cliparts.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-5: μια σειρά χαρτών των καταδυτικών διαδρομών και μια σειρά από αδιάβροχες καταδυτικές κάρτες.

6. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Επικοινωνιακή Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης
Ο Συνολικός σχεδιασμός της πράξης ενέχει στοιχεία επικοινωνίας και διαμόρφωσης αφηγήματος μιας εναλλακτικής ταυτότητας προορισμού για τις παράκτιες περιοχές του δικτύου. Ειδικότερα η ενέργεια 6, αποτελείται από δράσεις αμιγώς για την προβολή του έργου και των αποτελεσμάτων του με τοπικές αλλά και κοινές εκδηλώσεις.

1. Ενδεικτικά έξι (6) τοπικές εκδηλώσεις για το έργο και τα αποτελέσματά του.

2. Προμήθεια προωθητικού υλικού με το λογότυπο του έργου (προτάσεις – σχεδιασμός από ΑΝΕΛΕΜ)

3. Διαγωνισμός (Διακρατικός) Υποβρύχιας Φωτογραφίας (από προτάσεις – σχεδιασμός από ΑΝΕΤΕΛ)

Οι ημερίδες κοστολογούνται ανά εταίρο σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες που προδιαγράφει η πρόσκληση, με τη δυνατότητα επιλογής από τους εταίρους να διαμορφώσουν ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής μια ημερίδα παρουσίασης των παραδοτέων ή να οργανώσουν κλαδικές ημερίδες – συσκέψεις ή και εκδηλώσεις με παραγωγικούς φορείς και μέλη των ομάδων στόχου της πράξης για να μεγιστοποιήσουν το όφελος από τη διάχυση της πληροφορίας και την αξιοποίηση των παραδοτέων των ενεργειών.

Η προμήθεια προωθητικού υλικού θα πλαισιώνει τις εκδηλώσεις και θα αποτελεί κίνητρο και ιδέες για τις ομάδες στόχου – ειδικά την επιχειρηματικότητα να αξιοποιήσει το παραγόμενο αποτέλεσμα και να εμπλουτισθούν οι υπηρεσίες που παρέχουν.

Ο Διαγωνισμός υποβρύχιας φωτογραφίας θα αναδείξει τα κοινά στοιχεία των περιοχών της διακρατικής συνεργασίας βοηθώντας στη διαμόρφωση μιας ενιαίας ταυτότητας-δικτύωσης και θα αποτελέσει σημείο προβολής-προώθησης με παραδοτέα (φωτογραφίες) που θα εμπλουτίσουν το έργο.

Οι αποφάσεις θα ληφθούν σε σύσκεψη των εταίρων στο πλαίσιο των επιτροπών παρακολούθησης οι οποίες θα διαμορφώσουν και μια σειρά από επικοινωνιακές δραστηριότητες όπως ανακοινώσεις-δελτία τύπου, καταχωρίσεις, παρουσιάσεις σε διάφορες εκδηλώσεις και τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά fora π.χ. FARNET.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΕΝ-6: Ενδεικτικά έξι (6) τοπικές εκδηλώσεις για το έργο και τα αποτελέσματά του. Προμήθεια προωθητικού υλικού με το λογότυπο του έργου, Διαγωνισμός (Διακρατικός) Υποβρύχιας Φωτογραφίας στις διαδρομές των περιοχών παρέμβασης.

ΠΕΡΙΟΧΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

ΕΤΑΛ Α.Ε.

ΑΝ.ΔΩ Α.Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝH Α.Α.Ε. ΟΤΑ
(Πρόγραμμα
παράκτιων ζωνών
Νομού Ηράκλειου)

ΟΤΔ-Α
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ