ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Archimed -
«TechNET-Trans
Euro Mediterranean
Cultural Heritage
NETwork

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ARCHIMED

Το Πρόγραμμα ARCHIMED της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Interreg III και συγκεκριμένα της δέσμης Β, επιδιώκει μέσω μιας καινοτόμου και ολοκληρωμένης προσέγγισης διακρατικής συνεργασίας, να προωθήσει την χωροταξική ολοκλήρωση, την οικονομική και κοινωνική συνοχή και την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ TECHNET

Το έργο TechNET αφορούσε στη διακρατική συνεργασία που δραστηριοποιήθηκε σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, με σκοπό την χάραξη κοινής στρατηγικής για την βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών με σεβασμό στις πολιτιστικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές τους ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, στόχευε στην προώθηση του τουρισμού και των συναφών δραστηριοτήτων καθώς και στην εκπόνηση μοντέλου βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με τις παραδοσιακές δραστηριότητες των παράκτιων περιοχών.

Σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του Interreg, οι δράσεις του προγράμματος αφορούσαν την δημιουργία βάσης δεδομένων, την διάδοση δραστηριοτήτων εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, την υιοθέτηση κοινής μεθοδολογίας, την διάχυση των αποτελεσμάτων και την δημιουργία δικτύου συνεργασίας. Το πρόγραμμα είχε ως τελικό στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, των εργαζομένων, των ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στις περιοχές μελέτης.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν φορείς που προέρχονταν από τέσσερα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα – στο σύνολο της επικράτειας τους – και Νότια Ιταλία με τη συμμετοχή πέντε περιφερειών της, των Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia και Campania) καθώς και από τις τρίτες χώρες (Τουρκία, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Ισραήλ, Ιορδανία, Αίγυπτο και Παλαιστινιακή Αρχή).

Το έργο υπαγόταν στον Άξονα Ι του Archimed, «Στρατηγικές για χωρική ανάπτυξη, αστικά συστήματα και ενσωμάτωση νησιωτικών και αγροτικών περιοχών» και συγκεκριμένα στο Μέτρο 1.3 «Ενίσχυση της οικονομικής ολοκλήρωσης των νησιωτικών περιοχών και βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων περιοχών». Το αρχικό χρονοδιάγραμμα όριζε την έναρξη του έργου τον Ιανουάριο 2006 και λήξη τον Δεκέμβριο 2007.

ΕΤΑΙΡΟΙ

Το έργο περιλάμβανε τους κάτωθι επτά (7) εταίρους:


1. Cultural Heritage Councillorship, Περιφέρεια Σικελίας, Ιταλία (Συντονιστής έργου – Leader)

2. Palazzo Intelligente Fondation , Περιφέρεια Σικελίας, Ιταλία

3. Forio City Council, Περιφέρεια Καμπανίας, Ιταλία

4. Serrara Fontana City Council, Περιφέρεια Καμπανίας, Ιταλία

5. Αναπτυξιακή Ηρακλείου, Περιφέρεια Κρήτης, Ελλάδα

6. Αναπτυξιακή Λάρνακας, Κύπρος

7. Δήμος Αχίλλειον (Κέρκυρα), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Ελλάδα


Για περαιτέρω πληροφορίες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση
technetproject.eu

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ